foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Nieuws en actualiteiten

Zeeuwse gemeenten dreigen kopje onder te gaan

Het voorstel tot herverdeling van het gemeentefonds leidt tot nog verdere verslechtering van de financiële positie van de Zeeuwse gemeenten. In het nieuwe verdeelmodel moet rekening worden gehouden met specifieke Zeeuwse kenmerken.

De financiële positie van de dertien Zeeuwse gemeenten is al slecht, maar met het huidige voorstel tot herverdeling van het gemeentefonds verslechtert deze nog verder. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met specifieke Zeeuwse kenmerken. Het nieuwe verdeelmodel moet daarop worden aangepast. De Zeeuwse gemeenten hebben daarnaast structureel minimaal 55 miljoen euro extra van het rijk nodig.

Lees meer...

Sluit de raadzalen maar

Onder griffiers neemt de tevredenheid over het digitale (raads) vergaderen toe. Begrijpelijk. Want de techniek werkt beter. De webcams staan mooier afgesteld. Het digitaal stemmen lukt. Sommige onderwerpen lenen zich uitstekend voor digitale bespreking. De digitale basis lijkt dus wel op orde. Maar nu?

Lees meer...

Lokale toegang jeugdhulp blijft (nog) ongemoeid

Het kabinet gaat zich vooralsnog niet bemoeien met de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp. De verplichte regionale samenwerking bij de inkoop van specialistische jeugdzorg blijft wel overeind.

Het kabinet gaat zich voorlopig niet bemoeien met de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp. Het wil gemeenten de tijd geven om de toegang via lokale wijkteams goed in te richten. Voorstellen tot verbeteringen van die gemeentelijke toegang zijn uit het oorspronkelijke wetsvoorstel voor aanpassing van de Jeugdwet gehaald. Het aangepaste wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Lees meer...

Gemeentelijke herindelingen slecht voor democratie

Inwoners van fusiegemeenten laten de stembus structureel vaker links liggen dan stemgerechtigden uit gemeenten die geen fusie achter de rug hebben. Het gaat daarbij om zowel verkiezingen voor de gemeenteraad als voor de Tweede Kamer. Dat blijkt uit onderzoek van het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden).

Inwoners van gemeenten die zijn heringedeeld, laten de stembus structureel vaker links liggen dan stemgerechtigden uit gemeenten die geen fusie achter de rug hebben. Het gaat daarbij om zowel verkiezingen voor de gemeenteraad als voor de Tweede Kamer. Bij raadsverkiezingen daalt de opkomst 2,2 procentpunt en bij Tweede Kamerverkiezingen 0,7 procentpunt. Herindelingen schaden de lokale en nationale democratie.

Lees meer...

Nauwelijks vooruitgang met gasloze woonwijken

Bij initiatieven om complete woonwijken van het gas af te halen wordt amper vooruitgang geboekt. Dat concluderen onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), die waarschuwen dat verduurzamingsdoelen voor Nederlandse huizen waarschijnlijk te ambitieus zijn.

 

Bij initiatieven om complete woonwijken van het gas af te halen wordt amper vooruitgang geboekt. Dat concluderen onderzoekers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), die waarschuwen dat verduurzamingsdoelen voor Nederlandse huizen waarschijnlijk te ambitieus zijn.

Lees meer...

Kostenneutraal verduurzamen, kan dat wel?

Om de bestaande bouw in 2050 CO2-neutraal te krijgen, moeten miljoenen woningen van het gas af. Volgens onderzoekers van TNO zou dat zou goedkoper kunnen als woningen als gelijksoortig cluster, in grote hoeveelheden tegelijk worden verduurzaamd. Maar Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw waarschuwt voor optimistisch denken over de winsten van zo’n industriële aanpak. ‘Er wordt veel te makkelijk vergeten dat een woning meer is dan de buitenkant.’

Lees meer...

Kernen-democratie is oude wijn in nieuwe zakken.

Kerndemocratie is als oude wijn in nieuwe zakken. Inwoners worden op dorps- en wijkniveau actief betrokken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Dit gebeurt in de huidige gemeente Grave al. Kijk bijvoorbeeld naar het beheer van de dorpshuizen. Het betrekken van inwoners kan zowel in een grote als in een kleine gemeente en staat dus los van herindelen. 

 

Lees meer...

Eerst moet het financiële gat gedicht worden’

De grote opgaven in de woningbouw en energietransitie moeten door decentrale overheden worden uitgevoerd. Volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen nemen zij die taak graag op zich, maar niet zonder dat het gapende financiële gat wordt gedicht. ‘We kunnen niet uit deze crisis komen met een kerkhof  van gemeenten.’

De grote opgaven in de woningbouw en energietransitie moeten door decentrale overheden worden uitgevoerd. Volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen nemen zij die taak graag op zich, maar niet zonder dat het gapende financiële gat wordt gedicht. ‘We kunnen niet uit deze crisis komen met een kerkhof  van gemeenten.’

Lees meer...

OZB-verhoging en bezuiniging op subsidies

Ingezonden mededelingI

n de raadsvergadering van 9 maart staat de herstelbegroting op het programma. Indien deze door de raad wordt goedgekeurd zal ook de Provincie deze goedkeuren en zal het preventief toezicht op de gemeente Grave opgeheven worden.

Lees meer...