Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

15 MILJOEN VOOR STREEKOMROEPEN

Mediaminister Slob stelt van 2019-2021 15 miljoen beschikbaar voor regionale en lokale omroepen. De vorming van streekomroepen die ermee is beoogd, moet bijdragen aan wat hij de professionalisering van het lokale omroepveld noemt.

De CU-bewindsman wil meer samenwerking tussen de landelijke en regionale omroepen. Die verdere samenwerking biedt volgens hem kansen voor het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van lokale journalistiek. Een groot deel van de 15 miljoen euro die het kabinet voor de komende drie jaar beschikbaar stelt, is daarvoor bedoeld. Sinds enige tijd is er een pilot met regionale vensterprogrammering op net 3 van de landelijke omroep. 

Op termijn wil Slob dat net omvormen tot een kanaal waarvan het zenderprofiel overwegend is gericht op aanbod met een regionaal karakter onder de merknaam: NPO Regio. Dat komt dan naast de bestaande kinderprogrammering op dat net. 

Een deel van de 15 miljoen gaat naar pilots rond streekomroepen. Dat gebeurt op aandringen van Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dankzij een breed ondersteunde Kamermotie. Inmiddels zijn er vijftien streekomroepen die als pilot project fungeren. De afgelopen jaren ontvingen die pilots vaak extra ondersteuning van hun gemeenten. Zelf kampen de omroepen met teruglopende reclame-inkomsten. 

En ze geven aan geen mogelijkheden te hebben andere financieringsbronnen aan te boren. Gemeenten vonden dat ze tot op heden meer dan hun verantwoordelijkheid hebben genomen en vroegen daarom van het rijk bij te springen.

Inspraak vrachtwagenheffing

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, in navolging van onze buurlanden, een wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing voor. Binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens betalen per kilometer, op autosnelwegen en een aantal andere wegen. De hoogte wordt bepaald door milieueigenschappen en gewichtsklasse van de vrachtwagen. De netto-inkomsten worden gebruikt voor belastingverlaging en innovatie en verduurzaming van de sector.

Binnen het Land van Cuijk komt er vrachtwagenheffing op de N321 (Cuijk-Grave) en N324 (Grave-Paalgraven). Dit zijn de wegen waarop volgens onderzoek van het ministerie uitwijkend vrachtverkeer van substantiële omvang ontstaat als de heffing alleen op autosnelwegen geldt. Ook op de A73 en de A77 wordt een vrachtwagenheffing geheven.

Tot en met 7 augustus 2019 kan op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting worden gereageerd. Dit kan via https://www.internetconsultatie.nl/wet_vrachtwagenheffing. Belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd een reactie te plaatsen.

 

Breng uw idee voor de gemeente Grave tot leven

Heeft u een idee over hoe het anders kan in de gemeente Grave? Een idee om de gemeente nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of socialer te maken? Kom dan op woensdagavond 25 september 2019 naar het stadhuis en presenteer uw idee aan de politiek tijdens de motiemarkt. Als uw idee wordt geadopteerd en tijdens de raadsvergadering op 5 november 2019 wordt overgenomen, kunt u uw idee daadwerkelijk tot leven brengen.

Op een creatieve manier inwoners en organisaties betrekken

De gemeenteraad van Grave wil op een creatieve manier inwoners en organisaties bij de besluitvorming van de gemeenteraad betrekken. Ook wil de gemeenteraad de kennis van de inwoners en organisaties beter benutten. Daarom organiseert de gemeenteraad op 25 september 2019 een motiemarkt. Dit naar voorbeeld van andere gemeenten die al meerdere malen een succesvolle markt hebben gehouden.

10.000 euro voor goede ideeën

De gemeenteraad heeft een bedrag van 10.000 euro ter beschikking gesteld voor goede ideeën. Tijdens de motiemarkt presenteren inwoners en organisaties hun ideeën aan de politiek. De raads- en commissieleden bezoeken de diverse marktkramen en gaan in gesprek. Spreekt een idee aan, dan kunnen politieke partijen dit idee adopteren. Samen met de initiatiefnemer(s) stellen ze dan in aanloop naar de raadsvergadering op 5 november 2019 een motie of amendement op die de politieke partij(-en) vervolgens indient. De gehele raad neemt vervolgens over het idee een besluit.

Aanmelden tot 15 september 2019

Heeft u of uw organisatie een idee hoe de gemeente Grave nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of socialer wordt? Meld u zich dan voor 15 september 2019 aan. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de pagina Motiemarkt 25-09-2019. Ook vindt u hier meer informatie over de motiemarkt. Belangrijk is dat uw idee ten goede komt aan de Graafse samenleving en geen winstoogmerk heeft. Ideeën die in aanmerking komen voor subsidie worden niet in behandeling genomen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de griffie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ONDERZOEK BELANGENVERSTRENGELING BOUWLOCATIE VUGHT

Bijna twintig jaar geleden zorgde de kamsalamander er eigenhandig voor dat de gemeente Vught miljoenen euro’s kwijt was aan claims van al gekochte grond plus gederfde inkomsten voor een woningbouwproject aan de Hoevensestraat. Nu is de grond weer nieuws. Burgemeester Roderick van de Mortel heeft namelijk een feitenonderzoek ingesteld na vermoedens van belangenverstrengeling.

Gesprek met burgemeester en griffier
Die vermoedens zijn geuit door de fractie van D66 tijdens de commissie ruimte half mei. Een week later hebben de burgemeester en de griffier van de gemeente Vught verkennend gesproken met D66-raadsleden Dianne Schellekens en Fons Potters op verzoek van de laatsten. In dat gesprek is afgesproken dat burgemeester Van de Mortel een feitenonderzoek gaat doen. De fractie van D66 heeft de aanleiding en vragen voor dit onderzoek onderbouwd. In de laatste raadsvergadering op 27 juni zijn die niet verder aangevuld, maar voor kennisgeving aangenomen. Daarom legt de burgemeester deze nu voor aan een extern bureau voor opdrachtverlening. Het onderzoek moet dan voor het zomerreces worden afgerond.

Lees meer

‘GEEF HANDHAVERS SOCIAAL DOMEIN DE RUIMTE’

Het contact met de burger staat meer centraal in de handhaving door sociale diensten dan de regeltjes. Dat concludeert rechtssocioloog Paulien de Winter (Rijksuniversiteit Groningen) in haar promotieonderzoek. Zij pleit ervoor dat de wet ambtenaren voldoende ruimte moet bieden om een klant naar eigen inzien zo goed mogelijk te helpen.

Bredere blik op handhaving

De Winter liep geruime tijd mee bij drie sociale diensten en twee vestigingen van het UWV en interviewde daarbij zo’n zeventig medewerkers. Zo wilde De Winter erachter komen welke rol handhaving speelt in het klantcontact door socialezekerheidsinstanties. ‘Ik heb daarbij met een bredere blik naar het concept handhaving gekeken’, vertelt zij. ‘het is niet alleen straffen, maar ook voorlichten, advies geven en waarschuwen.’ De Winter constateert dat de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (beter bekend als de Fraudewet), die dwingend voorschrijft hoe gemeenten de zogeheten geüniformeerde verplichtingen moeten naleven, in de praktijk vaak niet volgens de letter wordt toegepast.

Ruimte tussen de regels

‘Handhavers zoeken en vinden de ruimte tussen de regels om te doen wat zij denken dat het beste is’, aldus De Winter. ‘De teneur is een beetje ‘wetten veranderen, politici en bestuurders wisselen zo nu en dan, maar wij weten wat goed is.’’ Handhavers zien volgens De Winter af van het straffen van uitkeringsgerechtigden als een formele of informele waarschuwing volgens hen de gewenste gedragsverandering teweegbrengt. ‘Ook zie je dat sommige instrumenten, zoals een re-integratietraject, breder worden toegepast dan de wet beoogt. Bijvoorbeeld om te checken of iemand misschien zwart bijklust, iemand te straffen voor slecht meewerken of juist om mensen te motiveren.’

Leesmeer

Ontvang ook onze nieuwsbrief