Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

   

 

'Een partij zonder landelijke politieke dwang'

Een artikel overgenomen uit de Arena

GRAVE - Na het interview vorige week met D66, de nieuwe partij in het Graafse politieke landschap, heftig voorstander van een gemeentelijke herindeling in het Land van Cuijk, nu een gesprek met de grootste partij van de afgelopen vier jaar. De Lokale Partij Grave (LPG), een fervent voorstander van een zelfstandig Grave. Rick Joosten was afgelopen raadsperiode de politieke leider van de viermans-fractie. Met hem kijk ik terug op de afgelopen vier jaar en met wethouder Anja Henisch vooruit op de komende, belangrijke periode.

Rick is een geboren en getogen Gravenaar. Actief in diverse verenigingen. Betrokken bij verschillende evenementen in het mooie Grave. Hij is werkzaam bij BMC als adviseur financiën & bedrijfsvoering. Hij werkt voornamelijk voor en bij gemeenten. Momenteel als Business Controller Sociaal Domein bij de gemeente Eindhoven.

Nog maar 32 jaar oud. Al acht jaar lid van de gemeenteraad, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Op zo’n leeftijd in de voetsporen treden van Graafse figuren als Jan Verhaaren, Piet Vollenberg en Anja Henisch. Je moet het maar durven. Hij had een goede leerschool in de politieke arena van het stadje aan de Maas. Van een heel bescheiden jongen is hij gegroeid tot een politieke leider van de LPG. Leider in de zin van samen-doen. Met zijn fractiegenoten en achterban. De afgelopen jaren woonde ik de raadsvergaderingen bij. En ik heb Rick zien groeien. Het moest ook wel, want het politieke spel werd in Grave hard gespeeld. Tijdens de afgelopen verkiezingsdebatten was duidelijk te zien dat Rick Joosten inmiddels zijn mannetje staat.

Lees meer

Graafse raad juichend over verzelfstandiging dorpshuizen

GRAVE - Afgelopen dinsdag stond de verzelfstandiging beheer en exploitatie van ’t Dorpshuus in Escharen en Ons Trefpunt in Velp op de agenda. De raad was unaniem enthousiast over de gepresenteerde plannen en wat de vele vrijwilligers in beide kernen voor elkaar hebben gekregen.

Edwin van Kraaij.

 

Léon Kamps (VPGrave: “We zijn blij. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving”. Rick Joosten (LPG): “Het is fantastisch wat hier voor ons ligt. Een hoogtepunt in deze periode. Dankzij de vrijwilligers. Burgerparticipatie in optima forma. Zo kun je de kernen leefbaar houden”. Ook Ben Litjens (Keerpunt 2010) steunde het voorstel van harte. Hij had nog wel een bedenking: “Het toekomstig onderhoud is nog wel een vraag. Er moeten nog meer afspraken komen over de huurprijs en het onderhoud. Maar een half ei is beter dan een lege dop”. Ook partijgenoot Nel Schuts haalde nog wat oud zeer boven tafel: “Ons Trefpunt is vanaf het begin een duur en onvriendelijk gebouw geweest. Er zijn drie nieuwe vloeren in gekomen. Het vraagt een forse inzet van de ...............

Lees meer

Uitvoering diverse maatregelen wateroverlast binnenstad Grave

Bij zeer hevige regenbuien kan op diverse plaatsen in de gemeente wateroverlast ontstaan. In de binnenstad van Grave liep, tijdens een hevige regenbui in augustus 2015, zelfs water de huizen binnen. De gemeenteraad van Grave vindt dit onacceptabel en heeft daarom besloten diverse maatregelen te nemen.

Maatregelen

Deze maatregelen staan omschreven in de rapportage Stedelijke wateropgave gemeente Grave (PDF). Alle maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd. De maatregelen die in de binnenstad van Grave worden getroffen vindt u in het overzicht Kleinschalige maatregelen wateroverlast binnenstad Grave(PDF).

Lees meer

Louter negatieve effecten bij herindeling één Land van Cuijk

Opnieuw komt uit onderzoek naar voren dat gemeentelijke opschaling negatieve effecten met zich meebrengt. De politieke en actieve (maatschappelijke) betrokkenheid van burgers en het contact tussen burgers en politici neemt na een herindeling af. En hoe groter de gemeente, hoe ontevredener de burgers zijn over de bestuurlijke prestaties.

Effecten schaalvergroting
Dit zijn enkele hoofdconclusies uit een grootschalig onderzoek naar de effecten van schaalvergroting op het openbaar bestuur in Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zwitserland. De tevredenheid onder burgers is het grootst in Zwitserland: het land met de kleinste gemeenten. Bas Denters - bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente en een van de onderzoekers.

Goede maat
Europees bezien is het Nederlandse lokale bestuur ‘redelijk grootschalig’, stelde Denters. Europese gemeenten hebben een gemiddeld inwonersaantal van 5.000; beduidend minder dan de gemiddelde Nederlandse gemeente. Toch wordt er nog altijd discussie gevoerd over de goede maat voor Nederlandse gemeenten.

Vraagtekens
Volgens Pepijn van Houwelingen, wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), moeten vraagtekens worden geplaatst bij de wenselijkheid tot verdere opschaling van gemeenten. Naarmate de omvang van het lokaal bestuur groter wordt, neemt de (lokale) politieke participatie af, zo concludeert hij op basis van een metastudie, opkomstcijfers, het nationaal kiezersonderzoek en interviews. Een omvang van ongeveer tienduizend inwoners lijkt voor veel vormen van politieke participatie een optimale omvang van het lokaal bestuur te zijn, stelt Van Houwelingen op basis van zijn bevindingen. Onderzoek wijst ook uit dat herindeling niet tot kostenbesparing leidt.

Dilemma
De afname van maatschappelijke betrokkenheid bij grotere gemeenten is volgens Denters een dilemma rondom de decentralisaties zorg, jeugd en werk. ‘Daarbij is de aansluiting met burgers cruciaal. Er moet gebruik worden gemaakt van burgers en gemeenschappen.’ Aan de andere kant is er juist vanwege de decentralisaties behoefte aan schaalvergroting. ‘Bijvoorbeeld bij inkoop, omdat je samen sterker staat.’

Democratische omslingeling
Regionaal samenwerken is wat nu de klok slaat ‘omdat we niets beters hebben’, meent Denters. ‘Het democratische zwarte gat is een reëel probleem en van toenemend belang.’ Daar moet een oplossing voor komen. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) komt op verzoek van de Tweede Kamer voor de zomer met adviezen over de borging van de democratische legitimiteit die concreet toepasbaar zijn in de bestuurlijke praktijk. Volgens Denters zijn er binnen de huidige wettelijke kaders onbenutte mogelijkheden om het gat te dichten. Daarbij kan een voorbeeld worden genomen aan Zwitserland, waar gemeenschappelijke regelingen ‘democratisch omsingeld worden’.

Verantwoording
Zwitserse gemeenten werken veel samen, zonder dat raden de grip op de besluitvorming verliezen. Gemeenteraden controleren veel meer dan in Nederland het geval is, wat er in gemeenschappelijke regelingen wordt bedacht en besloten. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Zwitserland moeten actief en passief verantwoording aan burgers afleggen. Daarnaast worden regelmatig referenda gehouden en volksinititiatieven ingediend. De huidige Nederlandse wetgeving heeft beperkingen, maar volgens Denters zijn binnen de bestaande wettelijke kaders oplossingen denkbaar.

Opiniepeiling
Een regio zou bijvoorbeeld een toekomstvisie door maatschappelijke partners kunnen laten opstellen, opperde Denters. Die visie kan worden voorgelegd aan de inwoners van gemeenten in een gemeenschappelijke regeling. Die vastgestelde visie wordt door de deelnemende gemeenten als kader voor een bepaalde bestuursperiode gebruikt. Gemeenschappelijke regelingen kunnen ook niet-bindende opiniepeiling houden, voegde een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken daar aan toe. 
Zo zijn er binnen de kaders van de Grondwet en Gemeentewet meer dan voldoende mogelijkheden om het bekritiseerde gebrek aan democratische legitimatie te dichten in plaats van te kiezen voor de hype Kerndemocratie welke momenteel door bestuurlijk Nederland lijkt te razen.

 foto van Sjoerd Radstake.

Ontvang ook onze nieuwsbrief