Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

BIJNA EEN DERDE BUDGET JEUGD NAAR COÖRDINATIE ZORG

Bijna een derde van de totale middelen voor jeugd gaat op aan het organiseren en coördineren van zorg. Bij de Wmo gaat het om een kwart van het budget. Het gaat in totaal om bijna twee miljard euro. Dat heeft bureau Berenschot berekend.

Grip

Slechts vier tot zeven procent van deze zogeheten coördinatiekosten gaat naar de toegang tot zorg. Dat is opmerkelijk laag, vindt Berenschot. ‘Consulenten in de toegang worden vaak ondergewaardeerd, terwijl ze de sleutel vormen tot passende zorg én grip op de kosten in het sociaal domein’, aldus senior consultant Paul Schenderling en managing consultant Wouter Poels.

Apparaatskosten

Berenschot analyseerde de bestedingen van de totale zorgkosten binnen de jeugdzorg en de Wmo, op basis van gegevens van gemeenten, het ministerie van VWS, de Inspectie en zorgaanbieders. Zij stellen dat bij de jeugdzorg naar schatting 29 procent van het beschikbare budget wordt besteed aan ‘apparaatskosten’. Daar valt onder meer beleid, toegang en administratie, inkoop en facturatie en monitoring en verantwoording onder. Bij de Wmo gaat het naar schatting om 25 procent. In de jeugdzorg ging vorig jaar 3,7 miljard euro om, in de Wmo 3,8 miljard euro.

Onvoldoende inspraak

Van de totale kosten voor het organiseren en coördineren van zorg, gaat vier tot zeven procent op aan het organiseren van de toegang; dat is een tot twee procent van het totaal beschikbaar budget. ‘Binnen het gemeentelijk aandeel in de coördinatiekosten is dit 25-35 procent van de kosten, wat nog steeds een relatief beperkt aandeel is’, vindt Schenderling. Medewerkers die de zogeheten keukentafelgesprekken voeren en de benodigde zorg of ondersteuning adviseren en/of indiceren moeten meer mandaat en meer middelen krijgen, vinden Poels en Schenderling. Ze worden volgens hen vaak ondergewaardeerd en onvoldoende in staat gesteld om vragen van hulpbehoevende inwoners goed af te handelen. ‘Ze hebben onvoldoende inspraak in beleid, te maken met hoge (tijds)druk, hebben vaak beperkt inzicht in de cijfers, beperkte bewegingsvrijheid om zelf keuzes te maken’, aldus Poels.

 

Begroting Boxtel is ‘heksentoer’ volgens wethouder; is er nog ruimte voor ambities?

INTERVIEWBOXTEL - Zorgen heeft hij nog steeds. Maar wethouder van financiën van Boxtel, Herman van Wanrooij, heeft ook hoop. Vertrouwen dat de gemeenteraad in oktober een sluitende begroting voor de komende jaren kan vaststellen.

De financiële lucht boven Boxtel is al enige tijd donker. Forse tegenvallers, met name door tekorten op de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maken het leven van vooral de wethouder van financiën er bepaald niet florissanter op.

Het gaat om bedragen die er niet om liegen: voor 2020 slaan ze een gat in de begroting van drieënhalf miljoen euro. En het perspectief voor de drie jaren daarna is al niet veel beter. ,,Verre van leuk. Geconfronteerd worden met enorme tegenvallers waaraan je zelf in feite part noch deel hebt”, zegt wethouder van financiën, Herman van Wanrooij. Het noopte hem ook tot een andere aanpak voor de gemeentebegroting van de komende jaren. Normaliter mag de gemeenteraad in het voorjaar de voorkeuren en gedroomde ambities kenbaar maken, die het college vervolgens tracht te verwerken in de meerjarenplannen.

,,Dat zat er dit jaar niet in. Gezien de gaten was het maken van een sluitende begroting zowat een onmogelijke opgave. Dus zijn we eerst op zoek gegaan naar manieren om de miljoenen die we al tekort komen, weg te werken.”

‘Onderste steen’

Daaraan hebben Van Wanrooij en zijn mensen de afgelopen maanden gewerkt. ,,Alle afdelingen hebben de onderste steen boven gehaald. Alles waarop ook maar enigszins viel te bezuinigen is op tafel gekomen. Soms ging het om een paar tientjes, een andere keer om zo maar anderhalve ton. Er zijn noodzakelijke keuzes gemaakt, zonder dat daarbij het belang van onze inwoners uit het oog is verloren. Het heeft wel het vertrouwen gegeven dat we een oplossing kunnen presenteren aan de gemeenteraad.”


Dinsdag gebeurt dat alvast achter gesloten deuren (‘dat praat gemakkelijker en vrijer’), maar daarmee zal het laatste woord over het Boxtelse huishoudboekje niet gezegd zijn. De tegenvallers wegwerken is namelijk een, de ambities die Boxtel heeft voor de toekomst waarmaken, is twee.

Nieuwe tegenvallers aan de horizon

Zo’n karwei kost ons pakweg 25.000 euro aan kapitaals­las­ten per jaar. Dat is heus nog wel te doen

Herman van Wanrooij over het opknappen van de Stationsstraat, Wethouder van financiën Boxtel

Miljoenenplannen zoals ‘Boxtel Binnen de Bruggen’, maar ook de verkeersvisie MOVE 31 gaan in de papieren lopen. Intussen verschijnen er nieuwe tegenvallers aan de horizon, zoals de extra kosten die Boxtel voor de kiezen krijgt vanwege de stikstofuitspraak van de Raad van State (becijferd op tussen de een en twee miljoen euro). Zaken die nu (nog) niet in het dekkingsplan zitten dat het college 24 september aan de gemeenteraad voorlegt en dat in oktober moet worden vastgesteld.

Van Wanrooij: ,,Over ambities gaan we uiteraard praten. Maar, een plan als Boxtel Binnen de Bruggen is er een voor vele jaren. Daarvoor hebben we de tijd. Natuurlijk willen we een onderdeel als het opknappen van de Stationsstraat sneller doen. Ook omdat we daarover al zo lang in gesprek zijn met de bewoners.” Dat kan volgens de wethouder. ,,Zo’n karwei kost ons pakweg 25.000 euro aan kapitaalslasten per jaar. Dat is heus nog wel te doen.”

Verkiezingen

Probleem is dat er eind volgend jaar verkiezingen zijn vanwege de toevoeging van Esch. ,,Dus zullen partijen wellicht de kaarten ook enigszins tegen de borst houden. Ik hoop echter dat we er voor die tijd met de voltallige gemeenteraad uit zijn, toekomstige besturen met financiële problemen opzadelen, wil je niet”, vindt Van Wanrooij.

Of de deze week gepresenteerde Miljoenennota nog soelaas biedt? Van Wanrooij: ,,Ik ben het woordje gemeente maar weinig tegengekomen. Ja, bij de jeugdzorg wel. En misschien leveren de algemene beschouwingen de komende tijd in de Tweede Kamer nog meevallers op.”

 

Begrotingen grote steden bereiken kritische grens

Amsterdam, Utrecht en Den Haag laten hun schuld oplopen om de begroting op de rit te houden. Grenswaarden voor de financiële gezondheid komen daardoor snel dichterbij. Den Haag zakte al door de bodem voor solvabiliteit.

Financiële kengetallen

De begrotingen voor 2020 laten zien hoe de steden presteren op de zogeheten financiële kengetallen, waaronder de solvabiliteitsratio. Hierbij geldt een ‘signaleringswaarde’ van 20 procent. Dit is het deel van de balans dat met eigen vermogen is gefinancierd, in plaats van schuld.

Den Haag duikt dit jaar al onder de norm en noteert in de begroting voor 2020 (pdf) een dieptepunt van 14,86 procent. Utrecht rekent volgend jaar op een solvabiliteit van bijna 24 procent, maar voorspelt verder te zakken tot 21,6 procent in 2022. Rotterdam zit rond hetzelfde niveau, althans volgens het beeld van afgelopen mei.

Lees meer

VNG: NIEUWE WET INBURGERING IS ONUITVOERBAAR

Voor gemeenten is de nieuwe wet Inburgering onuitvoerbaar. Gemeenten krijgen geen regierol. Ook over de financiering maken gemeenten zich grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt de VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel.

Regierol ontbreekt

‘Op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus krijgen wij telkens de boodschap dat het huidige budget het kader vormt, in plaats van de ambities die wij hebben met het nieuwe stelstel. Het ontbreken van een sterke regierol en het niet adequaat financieren van onze taken maken de wet voor ons onuitvoerbaar’, schrijft de VNG aan minister Koolmees (SZW).

Gemiste kans

In plaats van gemeenten een regierol te geven, kiest het rijk voor een ‘complex stelsel met een groot aantal partijen en sterke sturing vanuit het rijk’, aldus de VNG, die dit een ‘gemiste kans’ noemt. De VNG vindt dat er een logische en heldere taakverdeling met een centrale regierol moet komen, met bijbehorende verantwoordelijkheden voor gemeenten.

Regelruimte

De lokale beweegruimte van gemeenten wordt in de conceptwettekst te veel ingeperkt. ‘Dit brengt de kern en doelstelling van de wet in gevaar’, aldus de VNG. Vanwege een aantal gedetailleerde bepalingen zijn de mogelijkheden voor gemeenten om maatwerk toe te passen en verbinding te leggen met andere wetten uit het sociaal domein te beperkt. ‘Er is meer lokale regelruimte nodig.’

Handhaving

Gemeenten moeten ‘geheel zelfstandig’ verantwoordelijk worden voor de handhaving van de inburgeringswet, vindt de VNG verder. Door de handhaving bij verschillende partijen te beleggen, wordt het inburgeringstelsel onnodig duur en complex in de uitvoering gemaakt. De VNG vreest dat hierdoor verwarring bij de inburgeraar zal ontstaan en dat een nadruk op boetes zal komen te liggen.

Prestatiebekostiging

Invoering van prestatiebekostiging ziet de VNG niet zitten. ‘Gemeenten hebben maar een beperkte beleidsvrijheid en dus weinig mogelijkheden om de ‘prestaties’ te verhogen’, aldus de VNG. Zij pleit voor een andere vorm van verdeling van de middelen.  

 

BEGROTINGSOVERSCHOT GEDEMPT DOOR UITKERINGEN EN ZORG

Het begrotingsoverschot in 2019 is bijna 14 miljard. Toch zijn er ook kostenstijgingen, die vooral toe te schrijven zijn aan de zorg en sociale uitkeringen. En voor een kwart kwam de stijging van uitgaven door de toename van beloning van rijksambtenaren en leraren.

Overschot

De Nederlandse overheid ontving in de eerste helft van 2019 bijna 14 miljard euro meer dan zij uitgaf. Het begrotingsoverschot van de Staat kwam daarmee uit op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de inkomsten, uitgaven en schulden van de overheid.

Europese eisen

De overheidsschuld als percentage van het bbp komt halverwege 2019 uit op 50,9 procent, tegenover 52,4 procent eind 2018. Het gerealiseerde overschot in de eerste helft van 2019 is ruim 2 miljard euro hoger dan het overschot over heel 2018. De miljoenennota gaat uit van een overschot van 10,8 miljard euro voor heel dit jaar, oftewel 1,3 procent van het bbp. Nederland voldoet daarmee ruimschoots aan de Europese eisen, waarbij het begrotingstekort niet groter mag zijn dan 3 procent van het bbp en de staatsschuld maximaal 60 procent van het bbp mag bedragen.

Ambtenaren en leraren

De stijging van uitgaven zijn vooral toe te schrijven aan uitkeringen en zorg. Ruim drie miljard van de totale uitgavenstijging van 3,6 miljard zat bij uitgaven aan sociale uitkeringen. Vooral de zorguitgaven en de AOW-uitgaven namen toe. De uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen daalden. Voor een kwart kwam de stijging van de uitgaven door een toename van beloning van overheidswerknemers, voornamelijk door cao-loonstijgingen voor rijksambtenaren en leraren.

Ontvang ook onze nieuwsbrief