Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 Advertentie 191022

 

11 redenen waarom wij de LPG-Grave geen herindeling naar één Land van Cuijk willen:

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter
2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner
3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening
4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk
5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen
6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.)
7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken
8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave
9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk
10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig
11. Herindeling verzwakt de lokale democratie

 

   

 

AMBTENAREN NA AMBTELIJKE FUSIE NIET OP AFSTAND

De ambtelijke fusie tussen Dinkelland en Tubbergen heeft bijgedragen aan versterking van de bestuurskracht van beide gemeenten. In tegenstelling tot een aantal andere ambtelijke fusies, is de werkorganisatie Noaberkracht geen ambtelijk apparaat op afstand geworden. Doorontwikkeling is nodig.

Toegankelijkheid

‘De bestuurlijk-ambtelijke lijnen zijn kort. Er heeft organisatorische schaalvergroting plaatsgevonden en tegelijkertijd heeft het bestuur zijn kleinschaligheid en toegankelijkheid versterkt.’ Dat stelt BMC in een evaluatie van de ambtelijke fusie die vijf jaar geleden van start is gegaan.


Risico

De verschillen in bestuurscultuur van beide gemeentebesturen vormen wel een risico voor de (toekomstbestendigheid van de) organisatie, waarschuwt BMC. ‘De bestuurscultuur in Tubbergen is gericht op gezamenlijke besluitvorming en inhoud, die in de gemeenteraad van Dinkelland veel meer op politieke en persoonlijke verschillen.  De oorspronkelijke doelstellingen uit ‘1+1=3’ op het gebied van (bereikte) kostenbesparing door middel van harmonisatie van beleid,  processen en uitvoering komt onder druk te staan wanneer de ‘wil tot verschil’ toeneemt.’

Lees meer

Grave moet bezuinigen: kiezen uit lijst 56 opties

Begroting toont gat van 1,2 miljoen euro, het college doet een voorzet

Grave stevent af op een begroting met een tekort van ruim 1,2 miljoen euro. Er moet dringend bezuinigd worden. Er kan gekozen worden uit een hele reeks van ingrepen.

Van Herman Wissink de Gelderlander

Er ligt een lijst van maar liefst 56 mogelijkheden om te bezuinigen. Bij 24 daarvan geeft het college van burgemeester en wethouders een positief advies, de andere opties worden ontraden. Het is aan de gemeenteraad te kiezen.

Wat kan het voor de inwoners van Grave betekenen? Een greep uit de bezuinigingsopties, door raadslid Ben Litjens betiteld als een House of Horror van illusionist Hans Klok.

Minder geld voor de recreatie en toerisme is een van de mogelijkheden. Historisch Grave op de kaart zetten was het paradepaardje van de voormalig wethouder Jeroen Joon. Joon heeft zijn hielen nog niet gelicht richting Apeldoorn, waar hij nu wethouder is, of mogelijk wordt het mes er in gezet. 100.000.

Ook het project JOGG stond hoog op het lijstje van Joon. Het zou 10.500 euro bezuiniging betekenen. JOGG stimuleert onder meer de gezondheid van kinderen op basisscholen, door ze bewust te maken van het belang van bewegen en bijvoorbeeld het drinken van water.

Stoppen met de subsidie voor wijk- en dorpsraden: 25.000 euro.

Beëindigen van het budget voor cultuureducatie is ook een van de voorstellen. Schrappen van het budget voor basisscholen en de bijdrage van Technopromo in Cuijk. Bijna 22.000 euro levert het op.

Het mes zetten het budget voor burgerinitiatieven op het gebied van de WMO. 'Terugbrenging van het budget burgerinitiatieven zal naar verwachting tot gevolg hebben dat er minder burgerinitiatieven worden ontwikkeld', is de aantekening van Grave bij het voorstel. Hier voor kiezen zou een jaarlijkse bezuiniging van 25.000 euro betekenen.

Het terugbrengen van het aantal wethouders tot twee, wordt niet door het college gesteund, maar aangegeven als mogelijkheid is. Nu zijn dat er drie. Een jaarlijkse bezuiniging van 50.000 euro.

En dan heb je natuurlijk altijd nog de ozb, de onroerend zaak belasting. Eén procent verhoging zou 26.000 euro opleveren. Bij tien procent heb je het over 260.000 euro en twintig procent 520.000 euro. Maar, zo vinden burgemeester en wethouders, dat is tegen de afspraken. Een verhoging van meer dan vier procent is in strijd met de landelijke macronorm, 'hoewel daar geen sancties op staan', staat in het voorstel Een verhoging met tien procent zorgt voor een extra woonlast van 31 euro voor een gemiddelde eigenaar van een woning. Gesteld wordt dat een verhoging van de ozb per 2021 weer teruggedraaid kan worden: 'Want dan loopt het saldotekort weer terug.'

Welke keuzes er gemaakt worden, Jacques van Geest van VPGrave, vreest dat met maatregelen Grave er nog niet is, wat betreft een sluitende begroting. ,,Er komen nog gigantische kosten vanuit de Omgevingsdienst Brabant-Noord en de Veiligheidsregio op ons af. En als het op een ontvlechting van het samenwerkingsverband met Cuijk en Mill gaat aankomen, en die komt er, gaat ook dat ,,verschrikkelijk veel geld kosten.''

 

 

'Woningen van het gas? Daar krijg je spijt van'

Het aardgasnet van vandaag is het perfecte waterstofnet van morgen, stelt hoogleraar energy technology aan de Technische Universiteit Eindhoven, David Smeulders. In het lab draaien de eerste cv-ketels op waterstof al en over een jaar of tien kan Nederland uit duurzame energie het waterstofgas produceren dat hiervoor nodig is.

'Door nieuwe woonwijken niet meer op gas aan te sluiten, sluit je gebruik van waterstof in de toekomst uit', zegt Smeulders. 'Waarom zou je niet gewoon die gasleiding aanleggen?'

Is dat niet te kostbaar? Dan leg je zowel een elektriciteitsnet als een gasnet aan bij nieuwbouwwoningen.

'Dat klopt, maar de meeste hoofdleidingen liggen op een paar meter afstand. Nederland heeft het meest verfijnd vertakte gasnet van Europa. Doortrekken is een kleine moeite. En het is al aangetoond dat het gasnet prima geschikt is om waterstof te vervoeren. Houd de opties open. Alleen als je van tevoren 100 procent zeker weet dat een wijk op een warmtenet wordt aangesloten, is het misschien een beetje overdreven.'

Lees meer

Project met grond kost Grave veel geld

Het project Snippergroen heeft de gemeente Grave een vermogen gekost. In plaats van dat zo'n 7 ton opbracht, heeft het minstens 130.000 euro gekost. Daarnaast heeft het voor veel onrust gezorgd. Dat stellen Wil Baaijens en Hans Satter van het Adviespunt Snippergroen.

Van Herman Wissink de Gelderlander

Het adviespunt stond de afgelopen vijf jaar veel mensen in de gemeente bij die, vaak onbewust, strookjes gemeentegrond in gebruik hadden en die nu de keuze kregen de stukjes tuin te ontruimen, te kopen of te huren.

,,Bij aanvang van het project werd ervan uitgegaan dat het de gemeente 1,1 miljoen euro zou opleveren. Na aftrek van de kosten zou daar altijd nog 7,5 ton van overblijven'', stelt Satter.

Hij heeft echter berekend dat het de gemeente uiteindelijk niet meer dan zo'n 275.000 euro kan hebben opgeleverd. De inzet van een adviesbureau blijkt nu bijna 3 ton te hebben gekost. Aan advocaatkosten kwam daar volgens het adviespunt nog eens bijna 25.000 euro bij.

,,De gemeente komt dus sowieso negatief uit. En dan komen daar de kosten van de inzet van ambtenaren nog bij. Volgens een heel voorzichtige berekening komt dat ook nog eens neer op zo'n 85.000 euro.''

Niet bijgehouden

De gemeente Grave laat weten dat het aantal ambtelijke uren niet is bijgehouden. In een reactie zegt het college van burgemeester en wethouders de cijfers die het adviespunt heeft vrijgegeven niet te kunnen plaatsen.

,,Vreemd, want een deel van de cijfers heeft de gemeente zelf aangeleverd. En je mag ook van een gemeente verwachten dat ze de urenregistratie bijhoudt. Dat hebben ze niet gedaan bij de gemeente Grave'', aldus Satter.

Het project Snippergroen leverde vooral veel onrust op in Grave. Satter: ,,Mensen zijn geschrokken toen ze hoorden dat ze een strookje tuin mogelijk moesten ontruimen. Soms konden ze er niet van slapen. Mensen wisten vaak niet beter dan dat het betreffende stukje gewoon bij hun tuin hoorde. Zo was het immers al jaren. Uiteindelijk zijn veel dossiers gesloten omdat ze verjaard waren.''

 

Ook politiek gezien was er in Grave veel onrust over het project Snippergroen. De toenmalige verantwoordelijk wethouder Eric Daandels overleefde een motie van wantrouwen maar ternauwernood en de voltallige oppositie verliet een keer de raadszaal toen bleek dat een debat over het onderwerp niet gevoerd mocht worden.

Het huidige gemeentebestuur betreurt de onrust die het heeft veroorzaakt. ,,Maar het doel was om een einde te maken aan de ongelijkheid binnen de gemeente waarbij sommige bewoners van Grave niets betaalden voor het gebruik van gemeentegrond, terwijl andere bewoners daarvoor jaarlijks een huursom betaalden. Het onrechtmatig in gebruik nemen van publieke grond, is door het project beëindigd. Die onrust maakt echter niet dat de bestaande ongelijkheid dan maar had moeten voortbestaan.''

Eindafrekening

Hans Satter van Adviespunt Snippergroen: ,,Het is nu vijf jaar geleden dat begonnen werd met het project Snippergroen. Er is nooit een eindafrekening geweest. Ik vond dat dat nodig was. En ongelijkheid is er nog steeds. Alleen al door de verschillen in de huurcontracten die zijn aangeboden.''

 

'Van Grave verwachten we een open houding'

De provincie vindt het jammer dat de gemeente Grave voor een 'afwijkende werkwijze' kiest als het gaat om de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk.

,,Grave ziet blijkbaar wel voordelen in een herindeling, maar dan alleen met drie (met Cuijk en Mill, red.) en niet met vijf gemeenten'', aldus een woordvoerder van de provincie Brabant. ,,Als Grave een herindeling overweegt, mag je minstens een open houding verwachten van Grave om ook de variant van één Land van Cuijk te onderzoeken.''

De coalitiepartijen LPG en CDA hebben onlangs bekendgemaakt dat ze niet willen meewerken aan één grote gemeente Land van Cuijk. Ze willen wel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een zelfstandig Grave of een samengaan met de twee buurgemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert.

De provincie blijft voorstander van één gemeente Land van Cuijk. Dat bleek vrijdag nog tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het CDA vroeg het bestuur wat het vindt van de huidige ontwikkelingen op bestuurlijk vlak in deze regio. ,,Ons college is en blijft een voorstander van één gemeente Land van Cuijk met een passende vorm van kernen- en dorpendemocratie'', antwoordde gedeputeerde Henri Swinkels, in plaats van de verhinderde portefeuillehouder Anne-Marie Spierings. ,,Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis hebben opdracht verleend aan een bureau om hiervoor een plan van aanpak op te stellen. Wij hebben grote waardering voor de wijsheid en het getoonde doorzettingsvermogen om vast te houden aan de uitgezette koers.''

Die koers, vorig jaar zomer door adviesbureau Berenschot met de provincie ingezet, stuurt aan op een herindeling van de vijf Land van Cuijkse gemeenten per 1 januari 2023. Swinkels: ,,Wij ondersteunen de stap van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis daarom van harte en bieden onze hulp aan waar nodig.''

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief