Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 Advertentie 191022

 

11 redenen waarom wij de LPG-Grave geen herindeling naar één Land van Cuijk willen:

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter
2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner
3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening
4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk
5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen
6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.)
7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken
8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave
9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk
10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig
11. Herindeling verzwakt de lokale democratie

 

   

 

OOK GELDERSE GEMEENTEN MOETEN TOT UITERSTE GAAN

Hoewel alle 51 Gelderse gemeenten preventief toezicht vermijden, maakt de provincie zich grote zorgen over de financiën. ‘De rek is er definitief uit’, zegt gedeputeerde Jan Markink (financiën, VVD).

Niet houdbaar

Gemeenten hebben al het mogelijke gedaan om de begroting en de meerjarenraming sluitend te krijgen, schrijft de provincie. Jaarlijks moeten provincies beoordelen of hun gemeenten de financiën op orde hebben en in Gelderland zullen gemeenten de komende jaren naar verwachtingen honderden miljoenen gaan interen op hun reserves. ‘Gemeenten doen hun dagelijkse boodschappen van de spaarrekening’, zegt Markink. ‘Dat is niet houdbaar.’

Vooruitgeschoven

Grote investeringen voor bijvoorbeeld wegonderhoud en de energietransitie worden vooruitgeschoven. De kosten in het sociaal domein zijn hoog en de inkomsten uit het gemeentefonds vallen tegen. ‘Er moet structureel meer geld bij van het rijk’, vindt Markink.

Zorgen

In Limburg klonk dinsdag een soortgelijk alarm: met moeite vermeden de 31 gemeenten daar preventief toezicht. In Gelderland had de lokale afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) al eerder alarm geslagen en ook in Zuid-HollandDrentheOverijssel en Groningen werden zorgen geuit.

 

Afvalpunten open in het weekend: loont dat?

Amstelveen experimenteerde recent met het openstellen van het afvalbrengstation op zondagmiddag. Dat bleek een succes. Wat zijn de ervaringen en de resultaten elders met ruimere openingsuren voor het wegbrengen van gescheiden afval?

Deze zomer schreef Gemeente.nu over verschillende gemeenten die bezig waren hun dienstverlening uit te breiden. Een ervan was Amstelveen. Afgelopen september en oktober was het Amstelveense afvalbrengstation bij wijze van proef open op zondagmiddag. Inwoners konden daardoor de hele week hun afval wegbrengen. De proef diende verschillende doelen: de gemeente wilde haar dienstverlening verbeteren en de ‘bijplaatsingen’ naast containers moesten verminderen.

Amstelveen boekt succes

De resultaten van de negen dagen openstelling in het weekend zijn inmiddels bekend. Gemiddeld kwamen er 318 bezoekers per zondagmiddag. In het begin waren dat er 301, later 370. Voorafgaand aan de proef had de gemeente bepaald dat 250 zondagse bezoekers een succes zou betekenen. Dat is dus ruimschoots gehaald. Ter vergelijking: doordeweeks komen er gedurende een halve dag zo’n 270 bewoners afval wegbrengen.

De openstelling op zondagmiddag krijgt dankzij dit succes waarschijnlijk een permanent karakter. ‘Begin volgend jaar stuurt het college een voorstel naar de gemeenteraad om mogelijk blijvend op zondag open te gaan,’ aldus de gemeente.

Lees meer

 

BESCHUT WERKERS UIT ZICHT GEMEENTEN

Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn nog steeds nauwelijks in beeld bij gemeenten. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?’ De ombudsman roept de verantwoordelijke wethouders op om te zorgen voor één loket waar burgers, met name kwetsbare groepen zoals inwoners met een arbeidsbeperking, rechtstreeks terecht kunnen met hun probleem of klacht.

Ingewikkeld

Als mensen met een arbeidsbeperking een probleem willen aankaarten of een klacht willen indienen, verdwalen zij nu in een bestuurlijk doolhof. Ze weten niet waar ze moeten zijn. Bij de gemeente, de gemeenschappelijke regeling, het SW-bedrijf of bij alle drie. De meeste gemeenten hebben beschut werk in een gemeenschappelijke regeling belegd. ‘Uitbesteding van taken kan ertoe leiden dat, als het gaat om verantwoordelijkheid nemen, naar elkaar wordt gewezen’, constateert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Het helpt niet dat de regelgeving over beschut werk ingewikkeld is ‘en de wijze waarop de uitvoering is georganiseerd zo mogelijk nóg ingewikkelder’.

Klacht

De deur van de gemeente moet altijd wijd openstaan, zeker voor kwetsbare groepen, vindt Van Zutphen. ‘Ook al heeft een gemeente taken uitbesteed, een burger moet bij zijn gemeente terecht kunnen met een klacht, zeker als hij bij de uitvoerende instantie niet verder komt.’ Gemeenten moeten met alle partijen die zijn betrokken bij de uitvoering van beschutte werkplekken afspraken maken over de klachtprocedure en de afhandeling van klachten. Ook moeten gemeenten bij signalen dat het niet goed gaat op de werkvloer ingrijpen. Gemeenten moeten daarnaast actief navragen hoe het met hun inwoners met een arbeidsbeperking gaat op hun aangepaste werkplek, vindt de ombudsman.

Lees meer

 

INNOVATIE IS GEEN GARANTIE VOOR WAARDERING

Om de waarde van 120.000 huizen te bepalen, gebruiken de Drechtsteden de nieuwste technieken – uitgebreide databestanden, luchtfotogrammetrie, geografische informatiesystemen – maar dat is misschien niet genoeg. Of het nou gaat om de waardering zelf of om het oordeel van de Waarderingskamer.

Eisen inwilligen

De nieuwe technieken zijn ook geen garantie voor een gunstige beoordeling van de Waarderingskamer: bij de laatste beoordeling kregen de Drechtsteden twee van de vijf sterren. Dat was een tegenslag, ook omdat de medewerkers eigenlijk vinden dat hun technieken heel geavanceerd en nauwkeurig zijn. Maar ze willigen netjes de eisen van de Waarderingskamer in.

Energie

‘We doen wat we moeten doen, maar het is niet waar we energie van krijgen’, zegt Arri Hartog, directeur van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD). De energie komt bijvoorbeeld van een nieuwe proef met kunstmatige intelligentie. En van goed werk leveren, wat Hartog als missie van de organisatie ziet: ‘Het gaat om de uitlegbaarheid tegenover inwoners. We doen het niet primair voor de toezichthouder.’

Traditioneel denken

De beoordeling zit taxateur Arnold van den Berg meer dwars. ‘Je ziet dat de Waarderingskamer nog in het traditionele denken zit.’ Ter illustratie laat hij een uitgebreide Excelsheet zien met criteria die ze in de Drechtsteden hanteren voor de waardering: of er uitzicht op de ­rivier is, of er hoogspanningskabels in de buurt zijn, hoeveel huurwoningen er in de straat zijn, wat de geluidsbelasting is, enzovoort. ‘Maar de Waarderingskamer wil één beoordeling voor de ligging, met een cijfer van 1 tot 5.’

Lees meer

 

AANPAK MILIEUCRIMINALITEIT ONVOLDOENDE

Provincies en gemeenten hebben te weinig aandacht voor de aanpak van milieucriminaliteit. Het ontbreekt de handhavende omgevingsdiensten bovendien aan macht en middelen om overtredingen van milieuvergunningen aan te pakken.  

Macht en middelen ontbreken

Dat staat in een rapportage van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Volgens de opstellers blijkt uit een recente beleidsevaluatie van de Europese Unie dat Nederland de milieuhandhaving grotendeel op orde heeft. In theorie althans, want in de praktijk blijken afspraken die op papier zijn gemaakt niet of nauwelijks worden nageleefd.

Dat begint al bij de bestuurlijke aansturing van toezicht en handhaving. Voor de handhaving van milieucriminaliteit zijn gemeenten en provincies verantwoordelijk, maar ligt een groot deel van de uitvoering bij omgevingsdiensten. Maar in veel gevallen staan die onder een strak bestuurlijk toezicht van wethouders en gedeputeerden, en worden er onvoldoende middelen vrijgemaakt om de handhaving en de coördinatie daarvan tussen politie en omgevingsdienst te borgen.

Het onderwerp is bovendien niet populair bij bestuurders. ‘Milieu is maatschappelijk lange tijd geen onderwerp geweest waar op “gescoord” kan worden, veel schade is niet direct voelbaar, de resultaten van handhavingsinzet zijn weinig zichtbaar en harder optreden levert over het algemeen in beginsel vooral meer problemen, afbreukrisico en werk op,’ stelt het CCV.

Daarnaast zijn plegers van milieucriminaliteit niet zelden bedrijven die een rol spelen in de gemeentelijke dienstverlening. Een al te rigoureus ingrijpen kan tot faillissement leiden, en de gemeente vervolgens op hoge kosten jagen. Wanneer het om grotere bedrijven gaat is er bij handhavers angst voor langslepende en kostbare juridische procedures.

Volgens de rapportage is er een aantal maatregelen mogelijk die de grip op milieucriminaliteit verbeteren. Een daarvan is om het reguliere toezicht op het handhaven van vergunningen afzonderlijk te organiseren van de vervolging.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief