Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

‘LUISTER BETER NAAR AMBTENAREN OP DE WERKVLOER’

De politiek en de ambtelijke top van uitvoeringsinstanties moeten beter gaan luisteren naar de mensen op de werkvloer. Dat is de boodschap van vakbond CNV Overheid in de eerste hoorzitting van de Tijdelijke Kamercommissie Uitvoeringsorganisaties.

Uit een enquête die CNV Overheid eerder hield blijkt dat veel ambtenaren bij instanties als Belastingdienst, UWV, CBR, CAK, SVB en DUO kennis hebben die niet wordt gebruikt bij beleid, wet- of regelgeving. Een flink deel van de schade die is veroorzaakt bij schandalen zoals de Toeslagaffaire, de Bulgarenfraude en misbruik van uitkeringen, had volgens de vakbond zo eenvoudig kunnen worden voorkomen.

Geen weerwoord

In de hoorzitting van gisteren verwoordde CNV-projectleider Loek Schueler het gevoel van miskenning van de ambtenaren bij uitvoeringsinstanties: ‘De toeslagenaffaire veroorzaakt niet alleen veel persoonlijk leed bij burgers die er de dupe van zijn, maar zorgt ook voor minder vertrouwen in de professionaliteit van de diensten. Het is erg demotiverend voor ambtenaren om constant kritiek te ontvangen en geen weerwoord te kunnen geven terwijl zij de fouten soms al van verre aan zien komen. Dat moet anders.’

Onuitvoerbare regels

CNV Overheid heeft een position paper aangeboden met oplossingen. De belangrijkste aanbevelingen aan de politiek en ambtelijke top zijn om de uitvoerbaarheid van nieuwe wetten te checken op uitvoerbaarheid op de werkvloer en om het lef te hebben nee te zeggen als een voorgenomen wet of regel onuitvoerbaar lijkt. Een andere aanbeveling is om altijd iets met signalen vanaf de werkvloer te doen, hoe klein die ook zijn.

 

LEGIONELLABESMETTING NEEMT TOE DOOR AFNAME CONTROLES

Door de coronacrisis en de lockdown in het voorjaar zijn er op sportlocaties, zwembaden en inpandige leidingnetwerken minder controles uitgevoerd op legionella. Dat blijkt waarschijnlijk gevolgen te hebben: Het aantal keren dat legionella werd aangetroffen in het drinkwater ligt dit jaar 11% hoger ten opzichte van vorig jaar.

Door de coronacrisis en de lockdown in het voorjaar zijn er op sportlocaties, zwembaden en inpandige leidingnetwerken minder controles uitgevoerd op legionella. Dat blijkt waarschijnlijk gevolgen te hebben: Het aantal keren dat legionella werd aangetroffen in het drinkwater ligt dit jaar 11% hoger ten opzichte van vorig jaar.

Controles

Dat constateert Envaqua, de brancheorganisatie van watertechnologiebedrijven na een onderzoek naar de kwaliteit van 20.000 drinkwatermonsters. Bedrijven die in opdracht van bedrijven en overheden controleren op legionellabesmettingen waarschuwden al in april dat de legionella-controles van bijvoorbeeld zwembaden en sportvoorzieningen, maar ook terugstroomvoorzieningen en brandhaspels op grote schaal werden afgezegd, omdat de voorzieningen toen dicht gingen.

Stilstand

Het uitstellen van onderhoud kan grote gevolgen hebben. Door langdurige stilstand van water kan legionella zich ontwikkelen en kunnen afzettingen van metalen in het drinkwater terechtkomen. Bovendien kan een besmetting met legionella grotere gevolgen hebben voor mensen die al kampen met een luchtwegaandoening, bijvoorbeeld door een coronabesmetting.

Pneumophila

Naar nu blijkt ligt het aantal besmettingen inderdaad hoger. In 2019 werd de legionellabacterie aangetroffen in 26,4% van de drinkwatermonsters. Dit jaar ligt dat op 29,4%. Daarnaast zijn ook de aangetroffen concentraties hoger dan vorig jaar, en is vaker de ziekteverwekkende legionella pneumophila aangetroffen.

 

BONDEN: THUISWERKBUDGET VOOR PROVINCIEAMBTENAAR

Een thuiswerkvergoeding, een budget voor thuiswerken en 3,5 procent loonsverhoging. Dat is wat de vakbonden in de nieuwe cao provincies willen zien opgenomen.

De cao provincies loopt af per 1 januari 2021. De vakbonden, die dit keer met een gezamenlijke inzet komen, gaan voor een cao met een korte looptijd. Dit in verband met de bijzondere omstandigheden – de coronacrisis.

Passende loonsverhoging

Voor 2021 zien de bonden graag een loonsverhoging gerealiseerd van 3,5 procent met ingang van 1 januari 2021 en een toevoeging van 100,00 euro bruto per maand aan de schaal. ‘Veel werknemers binnen de provincies en haar volgers hebben met de coronacrisis van de ene op de andere dag hun werk drastisch moeten aanpassen. Velen pasten hun thuissituatie aan en gingen thuiswerken om besmettingen tegen te gaan. Het werk en allerlei overleggen moeten op andere manieren plaatsvinden. Daarmee hebben werknemers bijgedragen aan de continuïteit van de publieke dienstverlening en de beheersing van het virus’, aldus de vakbonden. ‘Het werk is anders maar niet minder geworden. Wij zijn van mening dat daar een passende loonsverhoging bij hoort.’

Onkostenvergoeding

De bonden willen verder dat provincieambtenaren ‘een redelijke onkostenvergoeding’ per thuiswerkdag krijgen van 3 euro netto per werkdag. Omdat de werkgever er verantwoordelijk voor is dat de thuiswerkplek voldoet aan de Arbonormen, moeten werknemers per 5 jaar voor 1500 euro aan aankopen ten behoeve van het thuiswerken kunnen declareren.

‘De coronacrisis heeft een enorme impuls gegeven aan thuiswerken en heeft aangetoond dat dit beter werkt dan gedacht. Thuiswerken blijkt in veel gevallen erg effectief: het scheelt veel reistijd en het verhoogt de productiviteit’, stellen de bonden. Zij stellen dan ook voor het beleid te veranderen van 'thuiswerken kan', naar 'thuis (of op een andere locatie) werken is een recht'. ‘Dit hybride werken heeft de toekomst. We willen dat er onderzoek wordt gedaan naar wat werknemers nodig hebben en waar ze tegenaan lopen, zodat de juiste maatregelen afgesproken kunnen worden.’

Eerder stoppen

Op het vlak van vitaliteitsbeleid willen de bonden het mogelijk maken dat medewerkers zelf ervoor kunnen kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door gebruik te maken van onder andere de fiscale regelingen. ‘Nu het fiscaal mogelijk is geworden om in plaats van 50 maximaal 100 weken verlof te sparen, moet worden onderzocht of het Individueel Keuze Budget (IKB) hiervoor ingezet zou kunnen worden’, suggereren de bonden. Daarbij denken ze bijvoorbeeld aan de bovenwettelijke vakantiedagen en de eindejaarsuitkering.

In het afgesloten pensioenakkoord wordt ruimte geboden om in het geval van zware functies eerder te kunnen stoppen met werken en daar zo min mogelijk financieel nadeel van te ondervinden. Onder ‘zware functies’ verstaan de bonden niet uitsluitend de fysiek zware functies: zij betrekken daarbij nadrukkelijk ook de psychisch zware functies. In de komende cao-periode wille ze daar generieke afspraken over maken. ‘Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan vroegpensioen voor alle medewerkers met 45 dienstjaren in overheidsdienst.’

Verlofsparen

Een andere mogelijkheid die moet worden verkend, is volgens de bonden verlofsparen. ‘Te denken valt aan het kunnen opnemen van extra verlof ter voorkoming of oplossing van vitaliteitsproblemen, het faciliteren van minder werken voor oudere werknemers en het beter in balans kunnen brengen van werk en privé. Dit is een nieuw te ontwikkelen regeling, waarvan de kern is dat er jaarlijks een x-aantal uren wordt gespaard om een vitaliteitsverlofbudget op te bouwen. De bijdrage is voor alle werknemers gelijk en dus niet leeftijdgebonden. Het opgebouwde vitaliteitsverlofbudget kan door de werknemer worden ingezet voor vitaliteitsdoeleinden tijdens alle fasen van zijn werkzame leven.’

De cao-onderhandelingen beginnen 29 oktober.

 

LOOPTIJD CONTRACTEN WMO EN JEUGDHULP WORDT LANGER

Voor de inkoop van Wmo-diensten hanteren gemeenten nog steeds volop de open house procedure. Bij Wmo-contracten die per 2020 zijn afgesloten, was dit in meer dan de helft van de inkoopprocedures het geval. Bij de inkoop van jeugdzorg is het aandeel open house teruggelopen, ten gunste van de ‘klassieke aanbesteding’. De looptijd van contracten in zowel de jeugdhulp als de Wmo neemt toe.

Inkooptrends

Dat blijkt uit de recent verschenen Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 dat in opdracht van het ministerie van VWS is gemaakt door PPRC. PPRC brengt al jaren de inkoop- en bekostigingstrends van de Wmo en jeugdhulp in beeld. Bij overheidsopdrachten (aanbesteding) wordt steeds vaker gekozen voor selectieve procedures. Het gaat daarbij om aanbestedingen waarbij gemeenten een beperkt aantal aanbieders contracteert. Bij open house krijgen alle aanbieders een raamcontract als ze aan vooraf gestelde eisen voldoen.

Taakgerichte bekostiging

De bekostigingsvormen in de Wmo zijn drastisch gewijzigd. Waar voorheen vooral sprake was van inspanningsgerichte bekostiging (prijs maal hoeveelheid), is sinds dit jaar nu een duidelijke verschuiving zichtbaar naar taakgerichte bekostiging (resultaatgerichte bekostiging op het niveau van een populatie) of een gemengde bekostigingsvorm. Bij de bekostiging van jeugdhulp is die kentering niet zichtbaar. Inspanningsgerichte bekostiging is bij de jeugdhulp nog steeds de meest voorkomende bekostigingssystematiek. Na een ‘dip’ in outputgerichte bekostiging (resultaatgerichte bekostiging) in de jeugdhulp in 2019 wint deze bekostigingsvorm weer aan populariteit, zo blijkt uit het onderzoek.

Lange looptijd

De looptijd van de jeugdhulp-contracten neemt toe. In 2018 hadden 48 procent van de contracten een maximale looptijd van zes jaar of langer. Dit jaar ligt dat percentage op 62 procent. Opvallend veel jeugdcontracten in 2020 zijn slechts voor een jaar afgesloten, constateren de onderzoekers. Dat betreft voor een groot deel overbruggingsovereenkomsten. Die worden afgesloten omdat er bijvoorbeeld een rechtszaak speelt over de aanbesteding. De inwerkingtreding van de nieuwe contracten kan niet op de geplande datum ingaan en de bestaande contracten worden met een jaar verlengd. Dat is onder meer in de jeugdzorgregio Haaglanden het geval.   

Ook de looptijd van Wmo-contracten neemt toe. Er is vooral een groei zichtbaar bij de contracten met een duur van negen tot twaalf jaar. Het percentage contracten met een onbeperkte looptijd ligt met 21 procent van de nieuw gesloten overeenkomsten lager dan vorig jaar. In 2019 lag dat percentage op 31 procent.

 

Sinterklaasintochten: afgelast of alternatief

De sinterklaasintochten zijn dit jaar in veel gemeenten afgelast. Het coronavirus en de aangescherpte maatregelen maken het organiseren van een veilige intocht met publiek voor de meeste organisaties onmogelijk. Een aantal gemeenten organiseert een alternatieve intocht.

In Groningen, Heerenveen en Zwolle tot Hengelo, Deventer en Maastricht gaan de traditionele intochten zoals die al jaren worden georganiseerd, dit jaar niet door. Eerder werd al bekend dat in bijna heel Limburg intochten niet zijn toegestaan, net als in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Veel gemeenten zoeken wel naar alternatieve manieren om het kinderfeest alsnog te vieren.

Alternatieven

Zo schaalt Hilversum het al aangepaste plan voor de intocht nog verder af en exposeert in het plaatselijke museum de slaapkamer van de Sint. In de bioscoop draait een sinterklaasfilm. Ook Leiden en Den Bosch maken een sinterklaasverhaal dat online en lokaal uitgezonden wordt.

Zonder publiek

Een aantal gemeenten waaronder Almelo en Krimpen aan den IJssel organiseren wel een intocht, maar zonder publiek. Beide intochten worden gefilmd en op de oorspronkelijke datum van de intocht lokaal en online uitgezonden, zo melden lokale media. In Arnhem wordt er wel langs de hele kade gevaren, maar daar gaan Sint en zijn pieten niet aan wal.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief