Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

MEER WELZIJN EN ZELFVERTROUWEN DOOR ANDERE BEHANDELING

Een andere behandeling van uitkeringsgerechtigden met meer persoonlijke aandacht leidt tot gezondere en meer zelfverzekerde uitkeringsgerechtigden, dat zei wetenschappelijk begeleider Ruud Muffels zaterdag over de tussentijdse bevindingen van het vertrouwensexperiment met de Participatiewet in de gemeente Tilburg.

Meer vraaggerichte begeleiding en bejegening

De hoogleraar deed de uitspraak zaterdag bij een bijeenkomst over het Tilburgse bijstandsexperiment. ‘Ik wilde alvast voorzichtig een en ander zeggen over de effecten van de processen en de begeleiding in het experiment’, licht Muffels toe. ‘Daarbij zit ‘m de kern dus in een bejegening en begeleiding die intensiever en meer vraaggericht is, en meer maatwerk omvat.’ Daarbij plaats Muffels wel een nuance: ‘Of er veel vooruitgang geboekt kan worden, hangt wel sterk samen met de ernst van de fysieke of mentale gezondheidsproblemen.’

Stappen omhoog op participatieladder

Tijdens de bijeenkomst in Tilburg stelde Muffels zaterdag dat pak ‘m beet de helft van de 800 experimentdeelnemers een stap heeft kunnen zetten. ‘Daarbij verwees ik naar de Participatieladder die de gemeente hanteert om iemands afstand tot de arbeidsmarkt uit te drukken. Vooral bij de deelnemers aan de drie experimentele treatments hebben de klantmanagers gezien dat veel mensen vooruitgang boeken.’ Daarbij wijst Muffels op een tussenrapportage van de gemeente aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaruit blijkt dat de gemiddelde score van 3,1 naar een 3,9 op de schaal van 6 is gestegen.

Lees meer

CENTRAAL TELLEN VAN STEMMEN IN 72 GEMEENTEN

72 van de 355 gemeenten gaan bij de Europees Parlementsverkiezing experimenteren met een centrale opzet van het tellen van de stemmen. De raad van elk van deze gemeenten heeft daarmee ingestemd, en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de gemeenten aangewezen als experimenteergemeenten.

 Alleen partijen geteld

In de 72 gemeenten die mee doen aan het experiment, tellen de stembureaus donderdagavond 23 mei na 21 uur de stembiljetten alleen op partijniveau. Op basis daarvan kan voor elke gemeente een voorlopige uitslag worden bepaald, die op zondagavond 26 mei om 23.00 uur bekend wordt gemaakt. De stembureaus tellen dus niet hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt op maandag 27 mei, op een centrale locatie, door uitgeruste tellers. Deze tellers werken onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk stembureau.

Tranparanter en betrouwbaarder

Doel van de experimenten is het telproces betrouwbaarder en transparanter maken. Bij eerdere verkiezingen is hier al succesvol mee geëxperimenteerd. De experimenten vinden plaats op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming uit 2013. Minister Ollongren werkt aan een wetswijziging die centraal tellen in de Kieswet regelt.

Gemeenten
De 72 gemeenten die meedoen aan het experiment zijn: o.a. Grave

Lees meer

 

GEMEENTEN WANKELEN DOOR TEKORTEN OP JEUGDZORG

De bestuurskracht van Groninger gemeenten is in het geding door de tekorten op de jeugdzorg. Om de ernst hiervan bij de minister van Binnenlandse Zaken onder de aandacht te brengen, heeft commissaris van de koning René Paas zijn allereerste ambtsbericht naar minister Ollongren (BZK) gestuurd. Daarin benadrukt hij dat de verdeling van het noodzakelijke extra geld op een andere leest moet worden geschoeid. Als wordt vastgehouden aan huidige verdeelsleutel van het jeugdzorgbudget ‘blijft de pijn waar die nu ligt’. 

Extremer

De Groninger gemeenten staan niet alleen in hun tekorten op de jeugdzorg, maar de problematiek is wel extremer, stelt Paas. Er is vaak sprake van een opeenstapeling van sociaaleconomische problematiek. In gemeenten met een hogere werkloosheid, meer eenoudergezinnen, meer armoede, een minder goede gezondheid en een lagere gemiddelde opleiding is een grotere behoefte aan jeugdzorg, aldus de cdk.

Opeten reserves

Het gaat in de gemeenten in Groningen om ‘zorgelijk grote bedragen’, stelt Paas. Over 2018 en 2019 komen de gemeenten in Groningen jaarlijks 43 miljoen euro tekort op de jeugdzorg. Pekela heeft een tekort van 1,3 miljoen euro; drie procent van de begroting waarin een reserve is ingebouwd van een krappe 5 miljoen. In Oldambt, Stadskanaal, Midden-Groningen, Loppersum en Appingedam gelden dezelfde tekortpercentages. Het tekort in Veendam bedraagt 5 procent van de begroting. ‘Dat is veel als je bedenkt dat een groot deel van de gemeentebegroting in ieder geval op korte termijn geldt als niet-beïnvloedbaar. Wie de tekorten op de jeugdzorg afzet tegen de gemeentelijke reserves, constateert dat als er niets verandert, de jeugdzorg in de gemeenten Veendam, Appingedam en Het Hogeland de volledige gemeentelijke reserves in twee jaar opeet.’

Lees meer

OOK VOLTALLIGE COLLEGES IN ACTIE VOOR EXTRA JEUGDGELD

Er is een derde actie vanuit gemeenteland ingezet om het kabinet te overtuigen van de noodzaak extra geld vrij te maken voor de jeugdhulp. Op initiatief van vijf gemeenten is een petitie opgesteld, waarin voltallige colleges ‘Den Haag’ oproepen te zorgen voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget. De petitie wordt uiterlijk begin juni aan het kabinet en de Tweede Kamer overhandigd

Collegevergadering

De oproep om de petitie te tekenen is donderdag naar 1.455 wethouders en burgemeesters gestuurd, vertelt wethouder Rob Jonkman (financiën) van Opsterland, die de actie coördineert. De actie is samen met Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Nunspeet en Heerenveen opgezet. Ruim 40 colleges, waaronder Haarlemmermeer, hebben de petitie meteen al ondertekend. Na dinsdag - na de wekelijkse collegevergaderingen overal in het land - zullen veel meer positieve reacties komen, verwacht Jonkman. ‘De meeste colleges zullen het eerst gezamenlijk willen bespreken.’

Elke actie zinvol

De actie volgt op de open brief van de VNG en op de open brief van de ruim 250 wethoudersvan regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Deze actie ondersteunt en onderschrijft de boodschap van beide open brieven. ‘De nood is zo hoog dat elke actie zinvol is’, benadrukt Jonkman. Bovendien heeft deze actie een andere doelgroep: voltallige colleges met wethouders van zowel landelijke als lokale partijen. ‘De problematiek in de jeugdzorg stijgt uit boven partijpolitiek. Met kunst en vliegwerk timmeren we onze begrotingen dicht. Bezuinigingsmaatregelen raken alle portefeuilles, ook die van de burgemeester.’

Lees meer

GEMEENTERADEN ZIJN VAAK TE PASSIEF

Gemeenteraden zijn vaak te passief. Bijna altijd formuleert het college de kaders. Af en toe amendeert de raad en stuurt hij enigszins bij met een motie of initiatiefvoorstel. De controlerende taak wordt vaak niet afgemaakt. Het blijft veelal steken bij het vragen om informatie; de beoordeling ervan blijft achterwege.

Onvoldoende

De soms ‘ronduit slechte’ digitale informatievoorziening in veel gemeenten is voor raadsleden een ‘serieuze handicap’ om hun controlerende functie goed te kunnen uitoefenen. Niet alle instrumenten die raadsleden tot hun beschikking hebben, worden (voldoende) gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek Om de controle door de raad naar de toepassing van het raadsinstrumentarium voor controle en kaderstelling in de gemeentelijke praktijk. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd door Peter Castenmiller en Klaartje Peters van Stichting Decentraalbestuur.nl. De onderzoekers hebben in tien gemeenten onderzocht hoe gemeenteraden gebruik maken van het beschikbare instrumentarium dat zij sinds de invoering van het dualisme tot hun beschikking hebben, en hoe zij daarmee hun controlerende en kaderstellende rol invullen.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief