Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

   

 

Vijf stappen voor een succesvolle aanpak van inburgering

Gemeenten zien het leveren van maatwerk binnen inburgeringstrajecten door botsende wetgeving en beperkte middelen als uitdaging. Vijf stappen voor een succesvolle, integrale aanpak van inburgering.

Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat van start in 2021. Dit betekent een grote verandering voor gemeenten, die weer verantwoordelijk worden voor het organiseren van de inburgering. Uit onderzoek dat bureau voor sociale vraagstukken RadarAdvies uitvoerde, blijkt dat binnen gemeenten nog veel onduidelijkheid heerst over hoe zij deze veranderingen in de praktijk kunnen vormgeven.

Invulling

Ondanks de complexiteit van het nieuwe stelsel en de onduidelijkheid over de details zijn veel gemeenten alvast van start gegaan met de invulling. In de vorm van pilotprojecten of door de ontwikkeling van een nieuwe lokale of regionale aanpak. Grote, middelgrote en kleine gemeenten staan voor andere uitdagingen en kiezen hier eigen oplossingen voor. De experimenten leren dat maatwerk de kans op snellere en hogere uitstroom naar werk vergroot en de kans op gezondheidsklachten verkleint.

Lees meer

 

VNG BLIJ MET EXPERIMENT STEMBILJETTEN, MAAR MOET SNELLER

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat positief tegenover het wetsvoorstel om te experimenteren met nieuwe stembiljetten, maar heeft kritiek op de tien jaar looptijd van het experiment.

Lastig hanteerbaar

Het huidige stembiljet is niet elektronisch telbaar en ‘elke verkiezing weer blijkt dat het huidige stembiljet zowel voor stembureauleden als voor veel (groepen) kiezers lastig hanteerbaar is’, schrijft de VNG aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), die het wetsvoorstel middels een internetconsultatie voorlegde. De VNG juicht het wetsvoorstel toe.

Twee modellen

Er kan met twee modellen geëxperimenteerd worden: een met namen van de kandidaten en een met partijen en kandidaatnummers (zie afbeelding onderaan dit artikel). Testen bij de herindenlingsverkiezingen in november 2018, zouden volgens de VNG tot aanzienlijke verbeteringen hebben geleid: efficiënter tellen, een lager percentage ongeldige stemmen, betere toegankelijkheid voor bepaalde groepen kiezers (zoals laaggeletterde kiezers) en ze zijn elektronisch telbaar.

Kritiek

De VNG uit kritiek op de looptijd van het experiment: tien jaar. Het zou van te weinig ambitie getuigen. ‘Indien de volledige looptijd wordt benut, betekent deze volgordelijkheid dat gemeenten pas over tien jaar – vanaf 2031 – wettelijke experimenten met elektronisch tellen kunnen uitvoeren.’ Er wordt daarom aangedrongen op op een verkorting naar vijf jaar. Verder wil de VNG dat de raad moet kunnen kiezen met welk model de gemeente wil experimenteren.

Lees meer

HOOGEVEEN STOPT MET OPVANG VOOR OVERLASTGEVERS

De gemeente Hoogeveen stopt met het opvangen van asielzoekers die overlast veroorzaken. De opvang van 'gewone' asielzoekers gaat door. Over de verlenging van de opvang van deze groep tot 2023 is een akkoord bereikt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Experiment mislukt

De laatste jaren werden overlastgevende asielzoekers onder extra toezicht opgevangen in Hoogeveen. Daar stopt de gemeente nu mee. ‘We hebben eerder al aangegeven dat we dit experiment als mislukt beschouwen en dat deze opzet niet kan worden verlengd na 1 februari 2020’, staat in een verklaring van burgemeester Karel Loohuis. Volgens de burgemeester kwam de verkeerde doelgroep naar Hoogeveen. ‘Zo kwamen er onder meer asielzoekers met zware criminele antecedenten en psychiatrische problemen.’

Centrum blijft wel open
Het centrum blijft open. ‘We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor goede opvang van vluchtelingen’, zegt Loohuis. ‘De afgelopen jaren hebben we gezien dat het azc een plek krijgt in onze samenleving.’ (ANP)

WILDSTE GEMEENTEFONDS-IDEEËN GESNEUVELD

Gemeenten hoeven niet te rekenen op extra geld uit het gemeentefonds voor ziekteverzuim door burn-outklachten en een relatief hoog aantal orthodox-christelijke inwoners.

Suggesties van gemeenten om die bijzondere kenmerken als maatstaf te hanteren op basis waarvan het rijksgeld wordt verdeeld bij het gemeentefonds-nieuwe-stijl zijn verworpen. Dat is gebeurd na overleg tussen onderzoekers, de begeleidingscommissie en de stuurgroep die zich bezighouden met de herijking van het gemeentefonds.

Echtscheidingen
Gemeenten waren begin dit jaar uitgenodigd potentiële maatstaven aan te leveren voor het nieuw op te zetten verdeelmodel. Van de ruim 200 geopperde maatstaven zijn er na het genoemde vooralsnog 77 overgebleven. Die shortlist wordt volgens AEF-onderzoekster Irene Niessen momenteel nader geanalyseerd. Het aantal echtscheidingen en verbroken samenwoonrelaties staat er als ‘nieuwkomer’ nog steeds wel op als potentiële maatstaf.

Noodzakelijke kosten
Maar het is niet gezegd dat deze en andere resterende suggesties allemaal de eindstreep zullen. De reden dat ‘nog veel maatstaven afvallen’ is dat omdat dat ‘ze de kosten niet verklaren’ die gemeenten maken. Verdeelmodellen in het gemeentefonds moeten kostengeoriënteerd zijn. Dat betekent dat ze de noodzakelijke kosten van gemeenten moeten volgen. Dat is en blijft zo. ‘Voor veel maatstaven zal naar verwachting blijken dat zij de kosten beperkt verklaren, of weinig toegevoegde waarde hebben ten opzichte van andere maatstaven’, aldus de toelichting van AEF. In het uiteindelijke model zullen veel minder maatstaven terugkomen dan de 77 op de shortlist.

Lees meer

Cuijk moet weer bezuinigen: Biebs dicht, strooiroute aanpassen of toch subsidies schrappen?

CUIJK | De gemeente Cuijk moet voor volgend jaar opnieuw fiks bezuinigen. Omdat een vernieuwde groteske OZB-verhoging op weinig steun kan rekenen, is gezocht naar verschillende 'ombuigvoorstellen'. Hiertoe behoren onder andere de sluiting van de biebs in Haps en op scholen, minder strooien, versobering van groenonderhoud en het schrappen van subsidies.

 

Door Martijn Schwillens Maasdriehoek

In 2016 was het 'De Lijst', in 2017 de stofkam en vorig jaar een historische OZB-verhoging van maar liefst 30 procent. Voor het vierde jaar op rij moet de gemeente Cuijk (flink) bezuinigen en dus wacht de Cuijkse gemeenschap opnieuw een aantal maatregelen om de gemeentefinanciën op orde te krijgen. "Wij hebben kritisch gekeken in onze begroting 2020-2023 om te komen tot een sluitende begroting. Wij hebben daarbij gekeken in hoeverre er bezuinigingen of extra inkomsten gerealiseerd zouden kunnen worden. (...) Dit heeft geleid tot een lijst van zaken die besparingen of extra inkomsten opleveren", stelt het college van B en W, dat nu voorstelt om het met veel bombarie opgetuigde Burgerberaad in 2020 niet te organiseren (besparing 10.000 euro), openbare kunst niet langer structureel te onderhouden (30.000 euro) en de strooiroute aan te passen, waardoor er op minder wegen wordt gestrooid (7.000 euro).

Grotere maatregelen
Grotere maatregelen waarmee in één klap veel geld kan worden bespaard, zijn verdere versobering van het groenonderhoud (100.000 euro) of een streep zetten door verkeersveilige oplossingen op de kruising Kalkhofseweg/Oeffeltseweg en maatregelen aan de Cuijkseweg in Haps (70.000 euro). Ook het sluiten van de bibliotheek in Haps, het schrappen van alle schoolbiebs of het stopzetten van subsidies voor de aanpak van laaggeletterdheid behoren tot de mogelijkheden. Ook wil de gemeente de OZB met één procent extra (van 2 naar 3%) verhogen.
De gemeenteraad buigt zich 7 november over de 'ombuigvoorstellen', die ertoe moeten leiden dat het tekort in 2020 uitkomt op 350.000 euro en in 2023 zorgen voor een overschot van vijf ton.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief