Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 Advertentie 191022

 

11 redenen waarom wij de LPG-Grave geen herindeling naar één Land van Cuijk willen:

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter
2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner
3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening
4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk
5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen
6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.)
7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken
8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave
9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk
10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig
11. Herindeling verzwakt de lokale democratie

 

   

 

Energietransitie: 388 mensen van bijstand naar baan

Liefst 52 bedrijven uit de Bouw & Techniek en Energiesector hebben vandaag werkakkoorden gesloten met de gemeente Den Haag. Met deze werkakkoorden realiseert de gemeente in korte tijd ten minste 388 banen specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
“Ik ben trots op dit resultaat. Het is een nieuwe mijlpaal in ons Werkoffensief +500”, aldus wethouder Rachid Guernaoui van Werkgelegenheid, die vandaag zijn handtekening zette onder een grote sectordeal met 21 brancheorganisaties, de 52 werkakkoorden en onder 6 samenwerkingsovereenkomsten voor de nieuwe Energieacademie.

Een van de resultaten voortvloeiend uit de sectordeal is de Energieacademie, een technische vakschool speciaal voor bijstandsgerechtigden en kwetsbare jongeren. De eerste mensen die nu nog werkloos zijn, beginnen in oktober met hun opleiding aan de dan te openen Energieacademie in Den Haag. In een praktijkgericht leerwerktraject van 3 maanden worden in 2 jaar tijd 560 werkzoekenden klaargestoomd voor een baan en/of vervolgopleiding in de bouw, techniek of energietransitie.

Zonnepanelen-monteurs

Alleen al in Den Haag komen er naar verwachting 3000 tot 5000 banen per jaar bij op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Daarnaast zijn er nog de vacatures die bestaande technische bedrijven (zoals in de bouw en de installatiebranche) nu al open hebben staan. Bij de nieuwe beroepen gaat het om onder meer warmtepomp-monteurs, zonnepanelen-monteurs, toegepaste ICT technici (slimme meters instellen) en fijnslopers (het circulair slopen van oude gebouwen op zo’n manier dat materialen kunnen worden hergebruikt).

Lees meer

MILJARD AAN AMBTENARENPENSIOEN ONBENUT

Ongeveer 1 miljard euro aan arbeidsongeschiktheidspensioen is niet aangevraagd door ABP-deelnemers die wel recht op dit pensioen hebben. Of ze mogen gebruikmaken van premievrije opbouw maar doen dat niet. Daar kwam ambtenarenpensioenfonds ABP achter door middel van dataonderzoek. Vandaag ontvangen de deelnemers een brief om ze te informeren.

Recht op aanvullend geld

Het gaat om zo’n 16.000 mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zowel onder als boven de pensioengerechtigde leeftijd. Zij hebben recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen dat bovenop de WIA-uitkering komt. ABP becijfert dat het gemiddeld om ongeveer 200 euro bruto per maand gaat, maar het is sterk afhankelijk van de individuele situatie. De deelnemer kan ook recht hebben op premievrije opbouw, legt een ABP-woordvoerder uit: ‘Als je arbeidsongeschikt raakt dan wordt je pensioenopbouw doorgezet zonder dat je premie betaalt, maar je moet dat wel melden.’

Bedrag kan flink oplopen

Als het goed is, ontvangen de deelnemers die recht hebben op dit pensioen of premievrije opbouw vandaag een brief waarin ook staat wat ze moeten doen. De regeling bestaat sinds 2007, dus als iemand sindsdien lange tijd arbeidsongeschikt is geweest dan kan het bedrag dat met terugwerkende kracht moet worden uitbetaald nog flink oplopen.

Meer boven water

ABP ontdekte de onbenutte bedragen door dataonderzoek met behulp van gegevens van het UWV. ‘Met data-analyse kunnen we veel meer dan vroeger’, zegt de woordvoerder. ‘We zijn nu bezig met een campagne om te zorgen dat alle deelnemers het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Er zou nog meer boven water kunnen komen.’

 

JONGEREN WILLEN HELDERHEID OVER WACHTTIJDEN JEUGDHULP

Jongeren die wachten op specialistische jeugdhulp worden vaak in het ongewisse gelaten en zijn dat zat. Dat blijkt uit een rondvraag van de Rotterdamse Kinderombudsman Stans Goudsmit. Zij verzamelde klachten en aanbevelingen van jongeren in Rotterdam en omstreken. Zij worden volgens haar nog te weinig betrokken bij beslissingen die hen aangaan.

Wachtlijsten specialistische jeugdhulp grootste probleem

Goudsmit besloot op onderzoek uit te gaan nadat zij van bestuurders, hulpverleners, rechters, advocaten en ouders keer op keer te horen kreeg dat de wachtlijsten voor de specialistische jeugdhulp het grootste probleem vormen op jeugdgebied. Zij wilde weten hoe de doelgroep daar zelf over denkt. Jongeren willen vooral meer duidelijkheid, blijkt in de eerste plaats. Zij krijgen vaak nog niet te horen hoe lang zij precies op de wachtlijst moeten staan en waarom en waarop zij moeten wachten. Ook is vaak niet duidelijk wie de gespecialiseerde jeugdhulpplek moet regelen en wat daarvoor wordt gedaan. Waar een jongere met vragen of klachten terecht kan, is vaak ook niet helder. Wijkteams en gecertificeerde instellingen (GI’s) zouden volgens de jongeren veel van de verlangde helderheid kunnen verschaffen tijdens de wachtperiode.

Lees meer

GRENZEN AAN JEUGDZORGPLICHT GEMEENTEN

Het begrenzen van de jeugdzorgplicht van gemeenten, meer kennis en een andere contractering kunnen gemeenten helpen de jeugdzorg financieel behapbaar te krijgen.

Marktwerking

‘Wij hebben mondige burgers die de weg naar ons, geholpen door commerciële partijen, heel goed weten te vinden. Dat loopt gierend uit de klauwen’, stelt burgemeester Jan Brenninkmeijer van Waalre. ‘De vraag naar zorg is gigantisch toegenomen en wij moeten leveren wat wordt gevraagd. De marktwerking neemt ongezonde vormen aan. Er moet een maatschappelijke discussie komen over de reikwijdte van de zorgplicht van gemeenten.’ Waalre kampt met een tekort van 1,5 miljoen euro op een rijksbudget van 4,2 miljoen euro.

Paardentherapie

‘De zorgplicht moet worden ingekaderd’, stelt ook Raymond Gradus, hoogleraar Bestuur en Economie van de Publieke en Non-profit sector aan de Vrije Universiteit. Volgens hem worden diverse zaken vanuit de jeugdzorgpot van gemeenten betaald, die daar niet thuishoren, zoals oppasgrootouders en huiswerkklassen. De Tweede Kamer maakt zich eveneens zorgen. De Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin minister De Jonge (VWS) wordt opgedragen om, samen met gemeenten, de reikwijdte van de jeugdhulpplicht te verkennen en daarbij mee te nemen wat bij normaal opvoeden en opgroeien hoort. Want de Jeugdwet is nu zo ruim omschreven dat vrijwel elk probleem eronder zou kunnen vallen, stellen de Kamerleden. Gemeenten interpreteren daarnaast de Jeugdwet zo ruim dat vrijwel alle oplossingen door de gemeente vergoed zouden kunnen worden. ‘Meerdere gemeenten vergoeden zaken zoals kindercoaching, paardentherapie, bso-plus en huiswerkbegeleiding-plus, terwijl zij daar geen financiële middelen voor ontvangen’, aldus de motie. Voor de begrotingsbehandeling voor 2020 moet de Kamer over die verkenning worden geïnformeerd.

Lees meer

Vrees voor uittocht van ambtenaren

Herindeling Land van Cuijk

Het zijn onzekere tijden voor de zeshonderd ambtenaren in het Land van Cuijk nu er een gemeentelijke fusie aan komt. Wie werkt straks waar en in welke organisatie?
 
 
'In de huidige, krappe arbeidsmarkt kan een lange en onzekere periode voor medewerkers een relatief hoog verloop tot gevolg hebben', staat in een overzicht dat door Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA) is gemaakt over de toekomstige ambtelijke organisatie. Vertrek van mensen zou de kwaliteit van het ambtelijk apparaat niet ten goede komen, is de logische conclusie.

Vier maanden geleden trok personeel van de gemeenten al aan de bel om hun onzekerheid kenbaar te maken.

Volgens de burgemeesters van de drie gemeenten die per 1 januari 2022 samengaan, is het belangrijk snel duidelijkheid te verschaffen voor de ambtenaren van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Dat blijkt uit een brief die Van Soest, Hillenaar en Sijbers van respectievelijk Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis naar hun collega's Roolvink en Walraven van Grave en Mill hebben gestuurd. Grave en Mill hebben aangegeven niet mee te willen richting één grote gemeente Land van Cuijk, maar willen zelfstandig blijven. Cuijk zit nu nog in een ambtelijke samenwerking met Grave en Mill (CGM).

De burgemeesters van de CBA-gemeenten hebben drie varianten op een rijtje gezet. Voor de bij de fusie betrokken gemeenten zou een ambtelijk apparaat voor Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het beste zijn, zo stellen ze. Daarbij treedt Cuijk uit de CGM-samenwerking en moeten Grave en Mill het zelf, al of niet samen, zien te rooien.

Een andere optie is dat de nieuwe CBA-organisatie diensten verleent aan de andere twee gemeenten. Een derde mogelijkheid is nog één groot ambtelijk apparaat voor de vijf gemeenten op te tuigen.

De uitstroom bij de CGM-gemeenten is momenteel niet groter dan gebruikelijk zegt burgemeester Lex Roolvink van Grave. Vertrokken er dit jaar tien medewerkers (exclusief de mensen die met pensioen gingen). Vorig jaar waren dat er in het hele jaar achttien en in 2017 veertien. Of dat zo blijft is de vraag. ,,We zullen er alles aan doen om de onzekerheid weg te nemen", zegt Roolvink, voorzitter van de CGM-gemeenten.

Johan Postma, directeur van de ambtenaren van Cuijk, Grave en Mill, denkt dat er voor veel ambtenaren bij een fusie niet zo heel veel hoeft te veranderen. ,,Het gras moet straks nog steeds gemaaid worden en de vergunning verleend. Maar er zullen wellicht minder leidinggevenden nodig zijn. Ik snap dat mensen daar op anticiperen. Maar het kan ook dat ze zich intern blijven ontwikkelen om meer kans te maken."
 

Ontvang ook onze nieuwsbrief