Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 Advertentie 191022

 

11 redenen waarom wij de LPG-Grave geen herindeling naar één Land van Cuijk willen:

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter
2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner
3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening
4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk
5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen
6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.)
7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken
8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave
9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk
10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig
11. Herindeling verzwakt de lokale democratie

 

   

 

OPLEIDING: DIK 1000 EURO PER MEDEWERKER

In 2018 gaven gemeenten 1,8 procent van de loonsom uit aan opleidingskosten. Dat komt neer op gemiddeld 1.042 euro per medewerker. In 2017 was het gemiddelde bestede bedrag aan opleidingen 1.003 euro per medewerker en gaven gemeenten 1,7 procent van de loonsom uit aan opleidingen. Met name in kleine gemeenten met minder dan 20.000 inwoners steeg het percentage van de loonsom dat men uitgaf aan opleidingskosten, van 1,4 procent naar 1,9 procent. 

In die categorie zijn de gemiddelde opleidingskosten per medewerker gestegen van 961 naar 982 euro. Bij gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners was er sprake van een daling van gemiddelde opleidingskosten per medewerker. Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten. 

Leiderschap 
De uitgaven van gemeenten aan opleiding en ontwikkeling van medewerkers liggen al jaren op een vergelijkbaar niveau. Ook de doelen waaraan de opleidingsuitgaven worden besteed zijn redelijk traditioneel te noemen. Vakinhoudelijke trainingen – 58 procent van de gemeenten gaf in 2018 het grootste deel van het opleidingsbudget uit aan vakinhoudelijke ontwikkeling – en persoonlijke effectiviteit zijn de belangrijkste doelen. In de top 5 staan verder leiderschapstrainingen, cursussen organisatieverandering en arbo/veiligheid/bhv. Als vormen van leren wordt door gemeenten in het overgrote geval gekozen voor trainingen en opleidingen. Op afstand worden die gevolgd door tijdelijke projecten.

HERINDELING OP KOMST IN NOORD-BRABANT

De gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard zouden één gemeente moeten vormen. Dat adviseert bureau Berenschot na onderzoek in de drie gemeenten. Het is nog niet duidelijk wanneer de colleges en gemeenteraden zich over het advies gaan buigen.

De meningen over de noodzaak en wil tot herindeling verschillen binnen gemeenten. De raad van Cranendonck is verdeeld. ‘Voorstanders van zelfstandigheid zijn bang dat bij een herindeling de binding tussen het bestuur en de dorpen verloren gaat. Desalniettemin is er brede consensus in de raad dat Cranendonck de samenwerking met partners moet intensiveren om de eigen en regionale ambities en opgaven het hoofd te bieden’, aldus de rapportage van Berenschot. Het ambtelijk apparaat ziet ‘meer heil in een herindeling dan een zelfstandig voortbestaan’. Ook verkiezen de ambtenaren herindeling boven een ambtelijke fusie. 

Zo staan ook de ambtelijke apparaten van Heeze-Leende en Valkenswaard er in, zo blijkt uit het rapport. De raad van Heeze- Leende ziet weliswaar de noodzaak tot samenwerking om de eigen en regionale maatschappelijke opgaven te realiseren, maar lijkt vooralsnog aan te hikken tegen een fusie. De raad ‘koestert (…) de kleinschaligheid van het lokaal bestuur.’ 

Hoe de Valkenswaardse raad tegen een fusie aankijkt, wordt uit het rapport niet duidelijk. Een bestuurlijke fusie moet de stip op de horizon worden, adviseert Berenschot. Een ambtelijke fusie zou alleen een tussenstap zijn. Als de drie gemeenten besluiten tot een herindeling, ontstaat een nieuwe gemeente van 70.000 inwoners.

ANGST VOOR NOG POLITIEKERE ROL BURGEMEESTER

Een gekozen burgemeester die zijn kiezers ter wille moet zijn, kan de ambtelijke organisatie onder druk zetten. De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) beraadt zich op de deconstitutionalisering van de burgemeester. ‘Als we een onafhankelijke rol willen houden, hoe moeten we die dan invullen?’

 Positie gemeentesecretaris ongewisser
‘Onze voornaamste zorg is dat als de burgemeester wordt gekozen er een heel politiek bestuur is’, zegt voorzitter Herke Elbers van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). ‘Nu is de burgemeester de voorzitter boven de partijen en onafhankelijk, straks niet meer. Onze positie en die van de organisatie wordt daarmee ongewisser. De angst bestaat dat de rol van de burgemeester nog politieker wordt dan deze nu al is. De functie wordt in één adem genoemd met het college, terwijl er wel een scheiding is. Daardoor wordt de positie van de gemeentesecretarissen ook kwetsbaarder.’
Waar de burgemeester nu boven de partijen staat en de hoeder is van integriteit en goed bestuur, ontstaat er straks een afhankelijkheidsrelatie. Dat leidt voor de gemeentesecretaris tot meer onzekerheid, meer politieke druk om bepaalde dingen te doen, vreest Elbers. ‘Dat moeten we voorkomen met goede checks and balances.’ 

Zieltjes winnen
Een ander effect is dat er minder eenduidige sturing is. ‘Omdat er veel verschillende politieke agenda’s en prioriteiten zijn, neemt de druk in de organisatie toe. Nu is er een lijn via de burgemeester die verantwoordelijk is. Als de burgemeester, behalve openbare orde en veiligheid nog meer portefeuilles krijgt, wordt de eenduidige sturing ook minder. Bij een gekozen burgemeester kan het accent verschuiven in zijn rollen. Nu borgt hij de integriteit en rechtmatigheid en kan hij raadsbesluiten voor vernietiging voordragen. Straks moet hij de boer op om zieltjes te winnen. Deels zie je nu al kwetsbare burgemeesters ontstaan die afhankelijk zijn van de raad. Maar als ze worden gekozen, zijn ze afhankelijk van de bevolking en dus nóg meer beïnvloedbaar. Met de huidige mate van ondermijning heeft dat steeds grotere effecten.’

Lees meer

NATIONALE OMGEVINGSVISIE HEEFT 'GROTE BLINDE VLEK'

De op 20 juni 2019 gepresenteerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft een grote blinde vlek. Zij gaat vrijwel geheel voorbij aan de digitale revolutie, terwijl deze juist de hele fysieke leefomgeving op zijn kop kan zetten. Dit vindt Paul Strijp, adviseur nieuwe technologie en data bij de provincie Noord-Holland. 

Vierde onzekerheid

Bij belangrijke ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen moeten we rekening houden met onzekerheden. We willen plannen en investeren, maar tegelijkertijd hebben we rekening te houden met demografische, economische en sociaal-culturele factoren die we lang niet altijd nauwkeurig kunnen voorspellen. Aan dit ruitje is echter nog een vierde categorie toe te voegen, meent Paul Strijp: de onzekerheden rond technologische innovaties. Volgens de adviseur nieuwe technologie is de kans groot dat onze leefomgeving onder invloed van technologische innovaties meer veranderingen ondergaat. Strijp denkt aan vernieuwingen op drie terreinen: energie, mobiliteit en economie.

Nanotechnologie

Zo zouden volgens de adviseur nieuwe technologie de energieproductie, -opslag en -kosten weleens substantiële veranderingen kunnen ondergaan als gevolg van doorbraken in de nanotechnologie. Deze technologie werkt immers met deeltjes in de grootte van een miljardste van een meter en leidt tot miniaturisering. Strijp voorziet dat een van de denkbare effecten van deze technologie op de leefomgeving vrijvallende ruimte is. Zo zouden in de land- en tuinbouwproductie grote mondiale verschuivingen kunnen optreden onder invloed van de nanotechnologie. Immers, door dalende kosten in het denkbaar dat energie-slurpende en ruimtevretende teelten zoals die in de glastuinbouw ook in andere delen van de wereld mogelijk worden. 

Lees meer

GEMEENTEN GEBRUIKEN VERBODEN ZWARTE LIJST

Vier op de vijf gemeenten hebben behoefte aan een landelijk register met daarin dubieuze bedrijven. Een op de drie gemeenten houdt blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur zelf al een dergelijke lijst bij, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan.

Eén op de drie gemeenten hanteert verboden registratie

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) wijst erop dat een zwarte lijst bijhouden door gemeenten niet is toegestaan. ‘In artikel 28 van de Wet Bibob is geheimhouding geregeld. Die is nogal strikt. De bevoegdheid en dus ook informatie mag niet voor ander doel worden gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.’ 

Dat niet meer dan 1 op de 3 gemeenten lijsten van ‘bedrijven’ bijhoudt die als dubieus te boek staan is volgens VNO-NCW/ MKB-Nederland meer dan begrijpelijk. Nederland is volgens de werkgeversorganisatie een ideaal land voor criminelen met een goede fysieke en digitale infrastructuur en privacybescherming. ‘Gevolg daarvan is dat de criminele drugsindustrie bloeit; publieke en private partijen faciliteren die industrie, want ze mogen en kunnen onderling geen informatie delen.’

Kapsalons 
Uit de enquête van Binnenlands Bestuur, waaraan 45 gemeenten deelnamen, blijkt verder dat de Wet Bibob – de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur – in 2018 meestal werd ingezet bij vergunningaanvragen. Relatief veel genoemd zijn ook ‘vuurwerk’ en ‘vastgoedtransacties’. 

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief