Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

'Woningen van het gas? Daar krijg je spijt van'

Het aardgasnet van vandaag is het perfecte waterstofnet van morgen, stelt hoogleraar energy technology aan de Technische Universiteit Eindhoven, David Smeulders. In het lab draaien de eerste cv-ketels op waterstof al en over een jaar of tien kan Nederland uit duurzame energie het waterstofgas produceren dat hiervoor nodig is.

'Door nieuwe woonwijken niet meer op gas aan te sluiten, sluit je gebruik van waterstof in de toekomst uit', zegt Smeulders. 'Waarom zou je niet gewoon die gasleiding aanleggen?'

Is dat niet te kostbaar? Dan leg je zowel een elektriciteitsnet als een gasnet aan bij nieuwbouwwoningen.

'Dat klopt, maar de meeste hoofdleidingen liggen op een paar meter afstand. Nederland heeft het meest verfijnd vertakte gasnet van Europa. Doortrekken is een kleine moeite. En het is al aangetoond dat het gasnet prima geschikt is om waterstof te vervoeren. Houd de opties open. Alleen als je van tevoren 100 procent zeker weet dat een wijk op een warmtenet wordt aangesloten, is het misschien een beetje overdreven.'

Lees meer

Oss stopt samenwerking vanwege fusieplannen Landerd en Uden

OSS - ,,Wij vinden echt dat Schaijk en Reek bij Oss horen." Burgemeester Wobine Buijs van Oss gooit alle schroom van zich af en zegt ronduit wat zij vindt van de fusieplannen van Landerd en Uden. ,,Wij horen daar aan tafel te zitten." Het feit dat dit niet het geval is, is reden voor Oss om zich terug te trekken uit een gezamenlijke ict-samenwerking.

Peter van Erp Brabants Dagblad

Landerd en Uden hebben onlangs aangegeven dat ze in 2021 willen fuseren tot één gemeente. Net daarvoor gaf Bernheze te kennen dat deze gemeente zich terugtrekt uit BLOU, het samenwerkingsproject voor een gezamenlijke ict-afdeling voor Bernheze, Landerd, Oss en Uden. De vraag restte daarna of Landerd, Oss en Uden verder met z'n drieën zouden optrekken. Het antwoord van Oss is nee. 

Het is niet puur van weeromstuit dat Oss nu afhaakt, stelt burgemeester Buijs. ,,Wij weten wat erbij komt kijken als twee gemeenten samengaan en alle systemen en processen gelijkgeschakeld moeten worden. Daar gaat heel veel tijd, geld en energie in zitten. Als trekkende gemeente in deze ict-samenwerking zouden wij een groot deel van dit probleem op onze bord krijgen. Daar passen we voor." 

Op eigen kracht

Was Oss betrokken bij de herindeling van Landerd, dan was het een ander verhaal geweest, aldus Buijs. ,,Op zo'n moment heb je een gezamenlijk doel. Ook dan kost het veel kruim, maar dan doe je het ook voor je eigen inwoners. We kiezen er nu voor om de ict-ontwikkeling voorlopig op eigen kracht te doen. Uiteindelijk zullen we nog steeds moeten opschalen naar een groter geheel."

Het project BLOU heeft de vier deelnemende gemeenten tot op heden al 440.000 euro gekost. De helft daarvan komt uit de gemeentekas van Oss. Dit geld kan voor een belangrijk deel als verloren worden beschouwd. De gemeenteraad van Oss toonde zich eerder al kritisch over de plannen. 

Project met grond kost Grave veel geld

Het project Snippergroen heeft de gemeente Grave een vermogen gekost. In plaats van dat zo'n 7 ton opbracht, heeft het minstens 130.000 euro gekost. Daarnaast heeft het voor veel onrust gezorgd. Dat stellen Wil Baaijens en Hans Satter van het Adviespunt Snippergroen.

Van Herman Wissink de Gelderlander

Het adviespunt stond de afgelopen vijf jaar veel mensen in de gemeente bij die, vaak onbewust, strookjes gemeentegrond in gebruik hadden en die nu de keuze kregen de stukjes tuin te ontruimen, te kopen of te huren.

,,Bij aanvang van het project werd ervan uitgegaan dat het de gemeente 1,1 miljoen euro zou opleveren. Na aftrek van de kosten zou daar altijd nog 7,5 ton van overblijven'', stelt Satter.

Hij heeft echter berekend dat het de gemeente uiteindelijk niet meer dan zo'n 275.000 euro kan hebben opgeleverd. De inzet van een adviesbureau blijkt nu bijna 3 ton te hebben gekost. Aan advocaatkosten kwam daar volgens het adviespunt nog eens bijna 25.000 euro bij.

,,De gemeente komt dus sowieso negatief uit. En dan komen daar de kosten van de inzet van ambtenaren nog bij. Volgens een heel voorzichtige berekening komt dat ook nog eens neer op zo'n 85.000 euro.''

Niet bijgehouden

De gemeente Grave laat weten dat het aantal ambtelijke uren niet is bijgehouden. In een reactie zegt het college van burgemeester en wethouders de cijfers die het adviespunt heeft vrijgegeven niet te kunnen plaatsen.

,,Vreemd, want een deel van de cijfers heeft de gemeente zelf aangeleverd. En je mag ook van een gemeente verwachten dat ze de urenregistratie bijhoudt. Dat hebben ze niet gedaan bij de gemeente Grave'', aldus Satter.

Het project Snippergroen leverde vooral veel onrust op in Grave. Satter: ,,Mensen zijn geschrokken toen ze hoorden dat ze een strookje tuin mogelijk moesten ontruimen. Soms konden ze er niet van slapen. Mensen wisten vaak niet beter dan dat het betreffende stukje gewoon bij hun tuin hoorde. Zo was het immers al jaren. Uiteindelijk zijn veel dossiers gesloten omdat ze verjaard waren.''

 

Ook politiek gezien was er in Grave veel onrust over het project Snippergroen. De toenmalige verantwoordelijk wethouder Eric Daandels overleefde een motie van wantrouwen maar ternauwernood en de voltallige oppositie verliet een keer de raadszaal toen bleek dat een debat over het onderwerp niet gevoerd mocht worden.

Het huidige gemeentebestuur betreurt de onrust die het heeft veroorzaakt. ,,Maar het doel was om een einde te maken aan de ongelijkheid binnen de gemeente waarbij sommige bewoners van Grave niets betaalden voor het gebruik van gemeentegrond, terwijl andere bewoners daarvoor jaarlijks een huursom betaalden. Het onrechtmatig in gebruik nemen van publieke grond, is door het project beëindigd. Die onrust maakt echter niet dat de bestaande ongelijkheid dan maar had moeten voortbestaan.''

Eindafrekening

Hans Satter van Adviespunt Snippergroen: ,,Het is nu vijf jaar geleden dat begonnen werd met het project Snippergroen. Er is nooit een eindafrekening geweest. Ik vond dat dat nodig was. En ongelijkheid is er nog steeds. Alleen al door de verschillen in de huurcontracten die zijn aangeboden.''

 

Analyse Rijksbegroting 2019: de betekenis voor gemeenten

Het kabinet-Rutte III maakte op Prinsjesdag de plannen bekend voor het komende jaar. VNG-medewerkers analyseerden de plannen en zetten de gevolgen voor gemeenten op een rij in de bijzondere ledenbrief 'VNG-reactie op de Rijksbegroting 2019'.

De Miljoenennota maakt duidelijk dat het kabinet minder heeft geïnvesteerd dan eerder was voorgenomen: dat is weer van invloed op de gemeentefinanciën. Het kabinet mag dan wel vinden dat de groei van het gemeente- en provinciefonds ons helpt alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren, maar dat zien wij anders.

Noodzakelijke investeringen

In het belang van onze inwoners is er meer nodig voor grote opgaven als de aanpak van ondermijning en de energietransitie. Ook de uitbreiding van de politiecapaciteit en de investeringen in de kwaliteit zijn een eerste stap.

Samenwerking nodig

In de Troonrede staat dat de rol van medeoverheden steeds groter en belangrijker wordt. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen veel doelen bereiken maar daarvoor moeten ze wel samenwerken. Voor een deel doen we dat al. Denk aan de energietransitie waar de VNG samenwerkt met het IPO en de UvW, en waarover samen met het Rijk afspraken zijn gemaakt.

Meer tijd en geld

De VNG wil graag doorgaan met samenwerking, maar de tekorten in het sociaal domein, bijstand en (jeugd)zorg, hebben een behoorlijke wissel getrokken op onze gemeenten. Er is meer tijd en geld nodig om de beoogde verandering van werken te realiseren.

Nieuwe taak via Omgevingswet: kwaliteit bodem en ondergrond

Met de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag voor de (chemische) kwaliteit van bodem en ondergrond. Bij de invoering van de Omgevingswet dragen provincies de taken en bevoegdheden over aan gemeenten.

Dragen de provincies goed over? Staan gemeente klaar de nieuwe taak goed te ontvangen? Na een ledenraadpleging maakte de VNG met de provincies en het Rijk de afspraak dat de overdracht van de taken op een goede manier plaats zou vinden.

Acties VNG

Om gemeenten goed voor te bereiden op de nieuwe taken werken we samen met o.a. de provincies aan een 'warme overdracht'. We benaderen deze periode alle gemeenten schriftelijk (en waar mogelijk telefonisch) om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken van de voorbereiding op de nieuwe situatie.

Aanvullingsbesluit

De VNG werkt op dit moment samen met de Werkgroep Bodem (WEB, een netwerk van gemeenteambtenaren) aan een reactie op het Aanvullingsbesluit bodem dat meer gedetailleerd ingaat op de kaders voor gemeenten.

Ontvang ook onze nieuwsbrief