Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 Advertentie 191022

 

11 redenen waarom wij de LPG-Grave geen herindeling naar één Land van Cuijk willen:

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter
2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner
3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening
4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk
5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen
6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.)
7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken
8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave
9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk
10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig
11. Herindeling verzwakt de lokale democratie

 

   

 

‘GEEF HANDHAVERS SOCIAAL DOMEIN DE RUIMTE’

Het contact met de burger staat meer centraal in de handhaving door sociale diensten dan de regeltjes. Dat concludeert rechtssocioloog Paulien de Winter (Rijksuniversiteit Groningen) in haar promotieonderzoek. Zij pleit ervoor dat de wet ambtenaren voldoende ruimte moet bieden om een klant naar eigen inzien zo goed mogelijk te helpen.

Bredere blik op handhaving

De Winter liep geruime tijd mee bij drie sociale diensten en twee vestigingen van het UWV en interviewde daarbij zo’n zeventig medewerkers. Zo wilde De Winter erachter komen welke rol handhaving speelt in het klantcontact door socialezekerheidsinstanties. ‘Ik heb daarbij met een bredere blik naar het concept handhaving gekeken’, vertelt zij. ‘het is niet alleen straffen, maar ook voorlichten, advies geven en waarschuwen.’ De Winter constateert dat de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (beter bekend als de Fraudewet), die dwingend voorschrijft hoe gemeenten de zogeheten geüniformeerde verplichtingen moeten naleven, in de praktijk vaak niet volgens de letter wordt toegepast.

Ruimte tussen de regels

‘Handhavers zoeken en vinden de ruimte tussen de regels om te doen wat zij denken dat het beste is’, aldus De Winter. ‘De teneur is een beetje ‘wetten veranderen, politici en bestuurders wisselen zo nu en dan, maar wij weten wat goed is.’’ Handhavers zien volgens De Winter af van het straffen van uitkeringsgerechtigden als een formele of informele waarschuwing volgens hen de gewenste gedragsverandering teweegbrengt. ‘Ook zie je dat sommige instrumenten, zoals een re-integratietraject, breder worden toegepast dan de wet beoogt. Bijvoorbeeld om te checken of iemand misschien zwart bijklust, iemand te straffen voor slecht meewerken of juist om mensen te motiveren.’

Leesmeer

ZWEMBADEN VERWARMEN MET GROENSNOEISEL

Baantjes trekken in zwembadwater dat lekker warm is dankzij energie opgewekt uit groensnoeisel uit de buurt.

In twee zwembaden in de Groningse fusiegemeente Oldamt kan dit dankzij de biomassaketels die het bedrijf Energy Outsourcing Solutions er plaatste en ook exploiteert. BNG Duurzaamheidsfonds maakte met een lening van 650.000 euro het project mogelijk. Energy-OS directeur Bas van Breugel ziet voor biomassa veel meer kansen voor het opwekken van groene energie: “Biomassa is absoluut een van de oplossingen voor de energietransitie in Nederland.”

 

Houtketel

Het project dat Energy OS in Oldambt realiseerde, betreft het zwembad met sporthal de Hardenberg in Finsterwolde en het zwembad de Watertoren in Winschoten. Energy-OS, aanbieder van ‘totaaloplossingen’ voor duurzame energievoorziening, won de Europese aanbesteding die de Groningse gemeente in 2017 uitschreef voor het ‘gasloos’ maken van beide complexen. Op beide locaties paste het bedrijf uit Alblasserdam een biomassa cv-installatie toe. “Houtketels zeg maar, die kunnen branden op houtsnippers maar straks eventueel ook op biokorrels”, verduidelijkt Van Breugel, mede-eigenaar en directeur van Energy-OS. Naar de wens van de gemeente zijn de gebruikte houtsnippers afkomstig van groensnoeisel uit de omgeving. Biokorrels of ‘biokool’ noemt Van Breugel een biobrandstof voor de toekomst: “Het betreft laagwaardige biomassa zoals gras en afval van bomenkap dat wordt opgewerkt tot een product vergelijkbaar met steenkool.” Voor de exploitatie van het project richtte Energy-OS een aparte BV op, E-OS Oldambt BV.

 

Zegen

Van de twee biomassa cv-installaties in Oldambt is de CO2-uitstoot tachtig procent lager vergeleken met verwarming op gas. De resterende twintig procent CO2-uitstoot ontstaat bij de productie en het transport van de houtsnippers, legt Van Breugel uit. Totaal vergden beide biomassaketels een investering van 810.000 euro. Daarvan financierde Energy-OS 160.000 euro uit eigen middelen. De resterende 650.000 euro kwam er dankzij een lening van BNG Duurzaamheidsfonds. “Een zegen voor het project”, noemt de Energy-OS directeur de lening van het fonds: “Zonder die lening was het project niet van de grond gekomen. De voorwaarden die het fonds stelde, pasten gewoon goed bij het project. Daardoor zijn we nu ook met BNG Bank in gesprek over de financiering van vier projecten die we in voorbereiding hebben.”

Lees meer

‘KOM MET WOONALTERNATIEF VOOR ONDERKANT MARKT’

De groep mensen die geen woning kan vinden en zich tot ongewenste of illegale oplossingen moet wenden, neemt toe. Om hen te helpen moeten er snel meer alternatieven komen. Daarvoor pleit Platform31 in een recente verkenning.

‘Souterrain van het wonen’

Volgens Jeroen van Velden van Platform31 bestaat een steeds groter deel van ‘het souterrain van het wonen’, zoals hij het noemt, uit mensen die niet zorgbehoevend zijn en bovendien redelijk zelfredzaam. ‘Dan moet je bijvoorbeeld denken aan bankslapers, pechvaders, ex-gedetineerden, zelfredzame daklozen, en sommige arbeidsmigranten. Het gebrek aan zelfredzaamheid geldt vooral met betrekking tot het vinden van een woning. Het zijn vaak mensen met relatieve haast, weinig geld en een beperkt netwerk. Doordat hun problemen niet ernstig genoeg zijn vallen zij tussen wal en schip als zij voor hulp aankloppen. Zij kunnen geen beroep doen op een urgentiestatus of op de opvang.’

Niet gekeken naar alternatief

Wonen in de steden wordt steeds populairder, legt Van der Velden uit. Door gemeentelijke aanpakken van woonoverlast en -fraude zijn er in de steden echter steeds minder informele en illegale oplossingen voor de groep met haast en weinig geld, waardoor deze bij wijze van waterbedeffect naar de lege en verouderde vakantieparken op het platteland worden weggedrukt. ‘Nu is daar extra aandacht voor en dreigt er weer een oplossing verloren te gaan voor de groep onderaan de woningmarktladder. Er wordt door handhavende gemeenten meestal niet gekeken naar alternatieven voor de huisvesting van deze groep.’

Lees meer

DOELSTELLING WINDENERGIE STEEDS VERDER UIT ZICHT

Het rijk en de provincies gaan de afspraken uit het programma Wind op Land niet halen. Van de afgesproken productiecapaciteit in 2020, 6.000 Megawatt (MW), is eind 2018 slechts iets meer dan de helft daadwerkelijk gerealiseerd. Dat blijkt uit de monitor Wind op Land, die ministers Ollongren (BZK) en Wiebes (EZ) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurden.  

Onzekerheid

Opsteller RVO is ook voorzichtiger over de verwachte realisatie van nieuwe parken ten opzichte van de monitor van vorig jaar. Vrijwel zeker is dat volgend jaar een capaciteit van 4.726 MW uit wind operationeel is, 79% van het streefcijfer. Over 516 MW daarbovenop bestaat grote onzekerheid, stelt RVO. Processen duren langer doordat bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met de natuur, de aansluiting op het energienetwerk, veiligheidseisen van luchthavens en draagvlak onder de bevolking.

Optimisme

Toch blijven de ministers optimistisch: ze verwachten dat in 2023 de doelstelling wel is gehaald, met zelfs wat extra’s: het rijk sprak met de provincies af dat de niet gerealiseerde capaciteit wordt verdubbeld, en gerealiseerd in de komende vier jaar. Met dat rekensommetje komt men nu uit op een capaciteit van 7.200 MW in 2023.

Provincies

De monitor zet ook op een rijtje in welke provincies het afgesproken doel het verst weg is. Met afstand de grootste leverancier van windstroom is Flevoland, waar nu al meer dan een derde van de energieopbrengst wordt gerealiseerd, maar de groei inmiddels tot stilstand is gekomen. De enige provincie die de doelstelling nog zegt te halen is Noord-Holland, waar dit jaar het windpark Wieringenmeer in gebruik wordt genomen. Dat park levert met circa 250 MW een aanzienlijk deel van de doelstelling. In Utrecht, Limburg en Friesland is de doelstelling het verst uit zicht. In Limburg en Utrecht staan ook maar weinig windturbines.

 

VNG: KLIMAATAKKOORD UITVOERBAAR EN BETAALBAAR

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het Klimaatakkoord ‘haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar’. De gemeenten herkennen hun eigen inbreng in de onderhandelingen in het akkoord, dat in het najaar wordt voorgelegd aan de leden. Ook de waterschappen hebben hoge verwachtingen van het akkoord en noemen het een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid.

Haalbaar en betaalbaar
De VNG heeft afspraken gemaakt met het kabinet over een onderzoek naar wat de energietransitie de gemeenten gaat kosten, waarbij burgers niet het slachtoffer mogen worden. Na anderhalf jaar inzet voor een haalbaar en betaalbaar Klimaatakkoord ziet de VNG veel van haar inzet terug in de vandaag door het kabinet gepresenteerde plannen. ‘Voor de gebouwde omgeving was en is een belangrijk uitgangspunt dat de energietransitie voor bewoners haalbaar en betaalbaar wordt en dat gemeenten over de juiste instrumenten beschikken om de ambitie van aardgasvrije wijken waar te maken’, aldus Lot van Hooijdonk, voorzitter van de VNG-commissie Energie.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief