Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

De raadfractie, bestuur en leden van de LPG wensen u een gezond en gelukkig nieuw jaar!

  Afbeelding kan het volgende bevatten: drinken, tekst en binnen

 

 

Initiatiefvoorstel Bestuurlijke toekomst gemeente Grave

 
Onderwerp :                              Bestuurlijke toekomst Grave
Datum initiatiefvoorstel               24-8-2018
Portefeuillehouder :                    Niet van toepassing Afdeling :
Griffie                                        Commissie : Geen commissiebehandeling, maar openbare werkbijeenkomst raad op                                                               4 september 2018 In te vullen door de griffie 
Datum openbare werkbijeenkomst raad : 4 september 2018
Datum raad :                              18 september 2018
Agendapunt raad :   
 
 
Samenvatting voorstel
Hieronder leest u de tekst die opgenomen is in het bestuursakkoord. 
 
De gehouden opiniepeiling op 21 maart 2018 geeft de volgende uitkomsten weer:
 zelfstandig                  42,3%
 één gemeente CGM     33,3%
 één gemeente LvC       22,9% 
 
Dit betekent dat de minderheid van de inwoners van de gemeente Grave heeft gekozen voor één gemeente Land van Cuijk, waardoor één gemeente Land van Cuijk geen optie is. De LPG en het CDA zullen in de huidige periode (2018-2022) geen voorstellen steunen die betrekking hebben op de vorming/herindeling één Land van Cuijk.  
 
De uitslag van de gehouden opiniepeiling geeft aan dat wij in de raadsperiode 2018-2022 nader moeten onderzoeken welke optie (zelfstandig of CGM) het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave, middels een objectief onderzoek/analyse. Hiervoor is het tevens belangrijk in de raadsperiode 2018 2022 de inwoners van Grave goed te informeren over de effecten/consequenties van zelfstandig blijven of een evt. herindeling CGM. Uiterlijke datum raadpleging zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 
 
Deze manier van werken doet recht aan de uitslag van de verkiezingen d.d. 21 maart 2018 en de uitslag over de opiniepeiling van de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave. 
 
Voorstel besluit 
 
1. Deze raadsperiode (2018-2022) een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave, waarbij twee opties nader worden uitgewerkt: zelfstandig blijven of herindeling met de CGM-gemeenten.
2. Het college in dit kader de volgende opdrachten te verstrekken:
 Rapporteren aan de raad wat de organisatorische en financiële consequenties (intern gericht) zijn van zelfstandig blijven of herindeling CGM voor eind 2018.  
 Rapporteren aan de raad wat de maatschappelijke en financiële consequenties (extern gericht) zijn voor onze  inwoners van zelfstandig blijven of herindeling CGM voor de zomer van 2019
 Het opstellen van een communicatieplan voor de zomer van 2019 hoe we de inwoners hierover informeren en  zullen raadplegen.   
3. De raden van Cuijk en Mill & St Hubert te informeren over dit besluit en hen te verzoeken om een reactie  
 
Financiële consequenties
Het college te verzoeken met een plan van aanpak te komen en een kredietaanvraag, deze zal onttrokken worden uit de algemene reserve   
 
Bijlagen Stukken van de raadsvergadering op 20 september 2017 en stukken van de raadsvergadering van 6 februari over plan van aanpak toekomst Land van Cuijk en rollen en taken Regieteam. 
  
Hoogachtend, 
Namens de fracties LPG en CDA 
 
 A. Bannink  fractievoorzitter LPG                                    A. van Megen   fractievoorzitter CDA 
 
 

TOEGANKELIJKHEID EN PREVENTIE VOOROP IN SOCIAAL DOMEIN

Gemeenten en (regionale) sociale diensten zijn meer gaan investeren in preventie en het toegankelijker maken van sociale voorzieningen, concludeert Berenschot uit de tweede Benchmark Sociaal Domein die het onderzoeksbureau heeft uitgevoerd.

Lichte hulpverlening vaker in eigen hand

Zo’n dertig sociale diensten en (vooral middelgrote) gemeenten gaven zich op voor de benchmark sociaal domein.  Daaruit blijkt onder meer dat het aantal gemeenten dat in het kader van de Jeugdwet en de Wmo lichte hulpverlening zelf of met een samenwerkingspartner uitvoerde, flink is gestegen. Vorig jaar koos een kwart van de deelnemende gemeenten ervoor om lichte jeugdhulp niet uit te besteden. Dit jaar is dat rond de 40 procent. In de Wmo is volgens Berenschot een vergelijkbare ontwikkeling gaande; daar steeg het percentage deelnemende gemeenten dat zelf lichte hulp aanbiedt van nul naar 25 procent. Preventieve taken in de jeugdhulp werden juist wél vaker uitbesteed. In de Wmo bleven die percentages ruwweg gelijk.

Lees meer

GEMEENTEN MOETEN AAN DE BAK MET PREVENTIE

Het heeft geen zin om in te steken op het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden. Dat werkt niet. De aandacht moet vooral worden gericht op het verbeteren van de gezondheid van lager opgeleiden. Daar zit het grootste verbeterpotentieel. Gemeenten hebben daarbij een belangrijke taak, onder meer omdat zij lokaal maatwerk kunnen leveren.

Prioriteiten

Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn Policy Brief Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. ‘Gemeenten moeten aanhaken op vier prioriteiten die voor het hele land moeten gelden’, stelt Marianne de Visser, lid van de WRR in een toelichting. Het gaat daarbij om roken, obesitas, overmatig alcoholgebruik en psychische gezondheid, vooral onder jongeren. ‘Die landelijke prioriteiten moeten gemeenten uitwerken in lokale plannen.’

Lees meer

ENORME VERSCHILLEN TUSSEN PARKEERKOSTEN GEHANDICAPTEN

Wie als gehandicapte een parkeerkaart en -plaats nodig heeft krijgt per gemeente met sterk uiteenlopende kostenplaatjes te maken. Tussen de duurste en goedkoopste gemeente zit maar liefst 562,50 euro verschil.

Duurste gemeente: 651 euro

Besparingsplatform kortingscode.nl zette de kosten van gehandicaptenparkeerplaatsen, gehandicaptenparkeerkaarten en medische keuringen in de 25 grootste gemeenten op een rijtje. Daaruit blijkt dat Eindhoven (651 euro), Maastricht (635 euro), Haarlemmermeer (611,70 euro) en Tilburg (603,77 euro) de prijzigste gemeenten zijn. Het goedkoopst is men af in Ede; daar is een gehandicapte 88,50 euro kwijt. Ede wordt daarin gevolgd door Almere (113 euro), Leeuwarden (149,57 euro) en Apeldoorn (178,70 euro). Gemiddeld kost een gehandicaptenparkeerplaats 322,56 euro.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief