Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

De sluis bij Grave is een knelpunt

De sluis bij Grave is een waar obstakel voor schippers. Vooral bij laagwater liggen soms wel tientallen schepen urenlang te wachten tot ze hun vaart kunnen vervolgen....

Van Sjors Moolenaar de Gelderlander

Grave heeft, in tegenstelling tot andere stops op de Maas, maar één sluis. Daar loopt de vertraging al snel op als het waterpeil op de Waal en Rijn laag is, zoals de afgelopen maanden lang het geval was. De vaargeul van de Maas is dankzij regulering met de stuwen altijd diep genoeg, waardoor schippers voor deze rivier kiezen. De sluis bij Grave kan al die drukte echter helemaal niet aan.

File

Zo kwam het tijdens de afgelopen laagwaterperiode voor dat er wel 30 tot 35 schepen tegelijk lagen te wachten bij het complex in de Brabantse plaats. ,,Per keer kunnen er twee of drie door de sluis, wat een klein uur duurt”, zegt Nico Stam van Schuttevaer. ,,Soms lag je daar bijna een dag te wachten, het was gewoon een drama voor die schippers.”

De binnenvaart mag van geluk spreken, vindt Stam, dat de sluis in Grave tijdens de drukke periode geen storing heeft gehad. ,,Dan hadden we pas echt een groot probleem gehad. Sambeek, Heel, Belfeld, allemaal hebben ze drie sluizen. In Grave maar één, dat is echt een bottleneck. Die afhankelijkheid van één sluis op zo’n belangrijke vaarweg moeten we niet willen.”

Door de extreme wachttijden konden veel schippers niet op een afgesproken tijd op hun plaats van bestemming zijn. Stam: ,,Het was heel moeilijk om een planning te maken. Als schippers gevraagd werd of ze de volgende dag konden lossen, dan hing dat af van hoe lang ze bij Grave zouden moeten wachten. Je kon pas wat zeggen als je langs Grave was, dat is killing voor de binnenvaart.”

Tweede sluis

De branchevereniging dringt er nu bij Rijkswaterstaat op aan om werk te maken van een tweede sluis. Een woordvoerder van de overheidsinstantie erkent dat ‘Grave’ een kwetsbaar stuk is, maar geeft aan dat er op korte termijn geen extra sluis zal worden aangelegd. ,,Maar het heeft wel onze aandacht. We hebben naar het ministerie de aanbeveling gedaan om de noodzaak van een tweede sluis te onderzoeken.”

Bomenonderhoud gemeente Grave 2019

In de gemeente Grave wordt ieder jaar ongeveer een derde deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze komt elke gemeentelijke boom eens in de drie jaar aan de beurt. Bij de controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een minimale doorrijhoogte of het verwijderen van dode takken. Indien nodig wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

Dit jaar worden de bomen door de firma Boomverzorging Arie Arts VOF uit Sint Agatha gesnoeid in de periode januari tot en met juli 2019. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is,  worden met voorrang aangepakt.

 

Bouw Wisseveld komt in stroomversnelling

Wisseveld achter Catharinahof. Over twee jaar moet het er vol met huizen staan.

Schop gaat grond in tussen Catharinahof en winkels Arnoud van Gelderweg

Over twee jaar heeft het gebied Wisseveld in Grave een metamorfose ondergaan. Gertjan van der Heide en Krijn Goudzwaard van GBB (Grond- en Bouw Bureau uit Scherpenzeel) hoopt zo snel mogelijk de schop in de grond te kunnen zetten in het plandeel tussen Catharinahof en de winkels aan de Arnoud van Gelderweg. ,,De ontwikkeling van het gebied komt nu echt in een stroomversnelling", zegt Van der Heide.

Van HERMAN WISSINK de Gelderlander

Met het terrein achter woon- en zorgcomplex Catharinahof kan worden begonnen nu de bouw op het Oranjebastion, de eerste fase van Wisseveld, is afgerond. ,,We zijn bezig met het beeldkwaliteitsplan. In het gebied komt een combinatie van woningen voor gezinnen, levensloopbestendige woningen en woningen voor starters", legt Goudzwaard uit.

,,Bijvoorbeeld patiowoningen voor mensen die eventueel gebruik zouden kunnen maken van de faciliteiten van Catharinahof en daardoor zelfstandig kunnen blijven wonen."

Bomenrij

Het is de bedoeling dat de woningen die parallel aan Catharinahof komen onderling geen strakke lijn gaan vormen. Goudzwaard: ,,Er komen hoeken en leuke doorkijkjes met bijzondere woningtypen. Een bomenrij moet de oude vestingwal die globaal tussen de woningen en Catharinahof loopt, gaan markeren."

Aan de andere kan van het plan worden de woningen gebouwd met de achterkant gericht naar de winkels die aan de Arnoud van Gelderweg liggen. Volgens Goudzwaard moet er veel groen komen dat de blik op de onooglijke achterkant van de winkelpanden wegneemt.

Het gebied achter Catharinahof wordt nu nog tijdelijk gebruikt als parkeerplaats. Het is zo ingericht als alternatief voor het gebied Oranjebastion dat eerder als parkeerterrein fungeerde.

Van der Heide: ,,Er moet door de gemeente nog worden bekeken waar straks wél kan worden geparkeerd. Vooraf was bekend dat het gebied achter Catharinahof een tijdelijke oplossing was."

Niet alleen het nieuwe woongebied wordt aangepakt. Ook het bedrijventerrein staat een metamorfose te wachten. ,,Eind dit jaar wordt de hele Koninginnedijk door ons opgeknapt. Daar staan nu nog allemaal panden die lelijk en vervallen zijn."

Uiterwaarden

Pas als de woningbouw achter Catharinahof klaar is, wordt begonnen met de derde en laatste fase van Wisseveld: de uiterwaarden en het terrein van de voormalige betoncentrale naast de Graafse jachthaven. Als het aan GBB ligt, komt in dat deel van het ontwikkelingsplan ook woningbouw. Maar het gaat om een politiek gevoelige locatie in Grave, waar het laatste woord nog lang niet over is gesproken.

,,Maar als je nu vanaf de brug over de Maas naar Grave kijkt, zie je een stuk grond waar de helft van het jaar maïs staat en dat de rest van het jaar braak ligt. Dat kan veel mooier worden. Dan wordt ook de vistrap in de rivier bereikbaar", zegt Goudzwaard.

Moois

Veel woorden wil hij voorlopig niet aan het gevoelige onderwerp vuil maken. ,,Laten we er maar vanuit gaan dat we er met zijn allen iets moois van willen maken. Eerst gaan we aan de slag met het tweede deel. Dan zien we daarna wel weer verder."

ROOSENDAAL STRIJDT TEGEN SNIPPERGROEN

Burgers die zich illegaal gemeentelijk groen hebben toegeëigend, moeten daar niet mee kunnen wegkomen. Zeker niet wanneer andere burgers voor het door hen overgenomen snippergroen keurig een bedrag aan de gemeente hebben betaald. 

Daarom gaat de gemeente Roosendaal strenger op dit onderwerp handhaven. ‘Sommige stroken grond zijn al jaren bij particulieren in gebruik en soms zelfs te goeder trouw’, stelt wethouder Inge Raaijmakers (openbare ruimte, Roosendaalse Lijst). ‘We praten met gebruikers van snippergroen over koop of teruggave. Hiermee wordt de historisch scheefgegroeide situatie opgelost. 

Het gaat ons vooral om rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor alle partijen.’ Op verzoek van de gemeente bracht het Kadaster de totale hoeveelheid snippergroen in beeld. Het bleek in totaal te gaan om circa zevenhonderd stukjes. Met de gemeenteraad werd de afspraak gemaakt dit groen te koop aan te bieden. Al was er ook snippergroen waar, bijvoorbeeld vanwege onderliggende kabels, geen verkoop mogelijk was. 

Illegaal gebruik
Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen leerde onlangs dat naar schatting enkele honderdduizenden Nederlandse huishoudens illegaal gebruikmaken van gemeentegrond. In bijna alle gevallen gaat het om mensen die zo hun tuin, woning of oprit illegaal uitbreiden. Ook stoepen, woonerven, fietspaden en openbare wegen worden bij particuliere tuinen getrokken. Gemiddeld betreft het volgens het Groningse onderzoek 20 tot 45 vierkante meter, maar het loopt soms op tot meer dan 400 vierkante meter.

Jeugd en Wmo kosten gemeenten in 2019 850 miljoen extra

In 2019 begroten de gemeenten ongeveer 500 miljoen euro meer uit te geven in de c lusters jeugd dan in 2018 en 350 miljoen euro meer aan maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen is dat 850 miljoen euro.

Lokale uitgaven

Dat is de schatting van Frontinfo – een online platform over gemeentefinanciën – op basis van de begrotingen 2019 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de meeste gemeenten heeft gepubliceerd. Omdat nog niet van alle gemeenten de gegevens over 2019 bekend zijn, zijn de totale lokale uitgaven en inkomsten van gemeenten vooralsnog 3 procent lager dan in 2018. Desondanks blijken de netto-uitgaven van de gemeenten aan het cluster jeugd nu al 7 procent hoger.

50 euro per inwoner

Er van uit gaande dat de totale begrote uitgaven en inkomsten 5 procent hoger zijn dan in 2018, zullen de uitgaven voor de jeugdzorg naar schatting van Frontinfo 15 procent hoger zijn. Dat komt neer op 30 euro per inwoner.

Wmo

Aan Wmo-taken zullen de gemeenten in 2019 – op basis van dezelfde veronderstelling – netto circa 7 procent meer uitgeven dan in 2018. Dat komt neer op ongeveer 350 miljoen euro. Dat komt neer op 20 euro per inwoner.

Ontvang ook onze nieuwsbrief