Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

'Van Grave verwachten we een open houding'

De provincie vindt het jammer dat de gemeente Grave voor een 'afwijkende werkwijze' kiest als het gaat om de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk.

,,Grave ziet blijkbaar wel voordelen in een herindeling, maar dan alleen met drie (met Cuijk en Mill, red.) en niet met vijf gemeenten'', aldus een woordvoerder van de provincie Brabant. ,,Als Grave een herindeling overweegt, mag je minstens een open houding verwachten van Grave om ook de variant van één Land van Cuijk te onderzoeken.''

De coalitiepartijen LPG en CDA hebben onlangs bekendgemaakt dat ze niet willen meewerken aan één grote gemeente Land van Cuijk. Ze willen wel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een zelfstandig Grave of een samengaan met de twee buurgemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert.

De provincie blijft voorstander van één gemeente Land van Cuijk. Dat bleek vrijdag nog tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het CDA vroeg het bestuur wat het vindt van de huidige ontwikkelingen op bestuurlijk vlak in deze regio. ,,Ons college is en blijft een voorstander van één gemeente Land van Cuijk met een passende vorm van kernen- en dorpendemocratie'', antwoordde gedeputeerde Henri Swinkels, in plaats van de verhinderde portefeuillehouder Anne-Marie Spierings. ,,Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis hebben opdracht verleend aan een bureau om hiervoor een plan van aanpak op te stellen. Wij hebben grote waardering voor de wijsheid en het getoonde doorzettingsvermogen om vast te houden aan de uitgezette koers.''

Die koers, vorig jaar zomer door adviesbureau Berenschot met de provincie ingezet, stuurt aan op een herindeling van de vijf Land van Cuijkse gemeenten per 1 januari 2023. Swinkels: ,,Wij ondersteunen de stap van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis daarom van harte en bieden onze hulp aan waar nodig.''

 

Inwoners Cuijk draaien op voor gat in de begroting

Onroerendezaakbelasting gaat met 30 procent omhoog

Inwoners van Cuijk gaan het volgend jaar in de eigen beurs voelen dat de gemeente haar huishoudboekje niet op orde heeft. Om een gat op de begroting van 1,8 miljoen euro helpen dichten, willen burgemeester en wethouders de onroerendezaakbelasting in 2019 met 30 procent verhogen.
 

 

Dit betekent voor huiseigenaren een verhoging van gemiddeld 78 euro. Bedrijven in de gemeente gaan jaarlijks gemiddeld 790 euro meer betalen.


Het laatste woord hierover is op maandag 12 november aan de gemeenteraad, die dan de begroting voor het nieuwe jaar moet vaststellen.

Burgemeester en wethouders vinden een hogere ozb noodzakelijk om de eigen financiën op orde te krijgen. Cuijk kampt met een flink gat op de begroting. Dat komt vooral doordat het veel meer geld (1 miljoen) kwijt is aan jeugdzorg.

Het gemeentebestuur vindt 30 procent ook 'gerechtvaardigd'. Burgemeester en wethouders verwijzen hierbij op de voorbije veertien jaar toen sprake was van een 'matige stijging' van het ozb-tarief met gemiddeld jaarlijks 2,7 procent. Volgens de bestuurders is de voorgenomen forse ozb-verhoging ook te verkopen aan de eigen inwoners, omdat Cuijk met gemiddelde woonlasten van 573 euro per huishouden de op elf na goedkoopste gemeente is van het land.

Wethouder Financiën Maarten Jilisen: ,,We hebben echt de hele begroting doorgelicht en gekeken waar structureel nog iets te halen valt. We hebben er ook voor gekozen om het voorzieningenniveau - denk aan onderhoud op groen en wegen, maar ook onze schouwburg - op peil te houden. Dan kom je op dit uit. We blijven straks nog altijd tot de honderd goedkoopste gemeenten van Nederland behoren.''

Fractievoorzitter Liesbeth van Heeswijk van Liberaal Land van Cuijk, met vijf zetels de grootste raadsfractie: ,,Het college zal ons echt moeten overtuigen dat nergens anders op bezuinigd kan worden. We moeten niet het gevoel krijgen dat ergens anders geld over de balk gesmeten wordt. Wij gaan de begroting ook nog een keer grondig doornemen op wat er mogelijk is.''

PvdA'er Rob Poel spreekt van 'een forse belastingverhoging'. ,,Dit gaan we zeker niet zomaar slikken. Hoe is deze rekening evenwichtig neer te leggen bij de Cuijkse burger, want niet iedereen heeft een dikke beurs? Ik vraag me af of het college zijn huiswerk wel goed gedaan heeft bij het zoeken naar alternatieven om op te bezuinigen.''

 

'Waak voor molens van Nijmegen langs de Maas'

Al wordt de weerstand tegen de plaatsing van windmolens in de uiterwaarden langs de Maas door de gemeente Heumen erkend en door een groot deel van de lokale politiek onderschreven, daarmee is het gevaar nog niet geweken. Daarvoor waarschuwt Windkracht Heumen.
 
 

,,Want", zegt Cees van Loon van de actiegroep, ,,niet alleen Heumen heeft duurzame ambities. Die zijn er ook provinciaal en landelijk. Dat leidt ertoe dat bijvoorbeeld ook een gemeente als Nijmegen aan die ambities moet voldoen. Daar is weinig plek voor windmolens en dan gaat de provincie natuurlijk naar oplossingen in de buurt kijken."

Het is een van de redenen waarom Windkracht Heumen mensen, met name inwoners van Overasselt en Nederasselt, oproept om present te zijn op een van de avonden over duurzaamheid die de gemeente de komende weken in de vier dorpen Malden, Heumen, Nederasselt en Overasselt houdt. Om duidelijk te maken dat windmolens niet thuishoren in de uiterwaarden.

Vragen

,,Maar ook om antwoord te krijgen op een aantal vragen die wij nog hebben. Over wat met onze input wordt gedaan. Over de invloed die wij als bevolking concreet hebben op besluitvorming of hoe zwaar de inbreng vanuit verschillende kernen wordt gewogen. Zijn bewoners van kleine kernen niet in het nadeel?"

Vorig jaar sprak 87 procent van de ondervraagden zich in een enquête uit tegen de komst van windmolens - het aantal varieert in plannen en prognoses van drie tot ongeveer vijf - in de uiterwaarden langs de Maas. Eerder sprak ook overbuurman Grave zich daartegen uit. ,,Maar", zegt actievoerder Van Loon, ,,we zijn niet alleen 'tegen', we willen de kennis en ideeën die we hebben ook graag inzetten om met de gemeente mee te denken over alternatieve vormen van energieopwekking. Denk aan het opwekken van energie met waterkracht, zoals dat zou kunnen bij de stuw bij Grave."

Zonnepanelen

De gemeente Heumen hield deze week haar eerste 'energiecircus' in Malden. De komende maand volgen bijeenkomsten in de andere drie dorpen. Heumen wil op die manier inventariseren welke wensen en ideeën leven onder de inwoners en daar uiteindelijk een beleid op afstemmen.

Een aantal ideeën is er al, want verschillende partijen hebben inmiddels verzoeken ingediend voor de aanleg van grotere of kleinere velden met zonnepanelen. Onder de indieners is onder anderen Theo Hopman van kaas- en zuivelboerderij Diervoort, die 17 hectare grond in de Teerse Sluispolder vol wil leggen met zonnepanelen.

VNG WAARSCHUWT VOOR TEGENVALLEND 2019

Na de tegenvaller over 2018, voorziet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat ook volgend jaar de groei van het gemeentefonds niet die plus oplevert die in de septembercirculaire in het vooruitzicht wordt gesteld.

De koepelorganisatie waarschuwt de gemeenten voor die mogelijk nieuwe tegenvaller in een speciale ledenbrief. In die brief analyseert de VNG de gevolgen van de Miljoenennota. Die Miljoenennota maakte duidelijk dat het kabinet minder heeft geïnvesteerd dan eerder was voorgenomen en dat is weer van invloed op de gemeentefinanciën. Conform de afgesproken financiële spelregels krijgen gemeenten minder geld van het rijk als de rijksuitgaven lager uitpakkend dan begroot.

Onderuitputting

In de septembercirculaire is de ontwikkeling van het gemeentefonds – het  zogeheten accres voor de jaren 2018-2023 bijgesteld ten opzichte van de meicirculaire 2018. Zo valt het accres voor 2018 bijna 200 miljoen euro lager uit dan de groei die Den Haag in de meicirculaire nog voorzag.

De oorzaak daarvoor is de verwachte onderuitputting op de rijksbegroting: ministeries hebben minder uitgegeven dan begroot. Een lager accres in 2018 door onderuitputting heeft tot gevolg dat het accres 2019 hoger uitvalt. De sprong van het uitgavenniveau 2018 naar het uitgavenniveau 2019 wordt groter, omdat het uitgavenplafond van het rijk voor 2019 en de raming van deze totale uitgaven in 2019 onveranderd is. De raming van het accres voor 2019 is dan ook 186,7 miljoen euro hoger dan in de meicirculaire.

Voor de jaren 2020 en 2021 is de raming van het accres met respectievelijk -0,03 en - 0,09 procent iets naar beneden bijgesteld. En voor de jaren 2022 en 2023 is de raming van het accres met respectievelijk met +0,11 en +0,02 weer iets naar boven bijgesteld.

Lees meer

LOKALE DEMOCRATIE HEEFT ONDERHOUD NODIG

De lokale democratie is sterk, maar heeft wel onderhoud nodig, stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Gemeenten moeten meer inzetten op burgerparticipatie. ‘Als we heel eerlijk zijn, zien we te vaak dat burgerparticipatie iets is dat moet worden afgevinkt.’ Terwijl het beleid er zo veel beter van wordt.

Grote speler

Dat stelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in een interview in Binnenlands Bestuur van deze week. Versterking van de lokale democratie is een van haar speerpunten van het beleid. Belangrijk, nu gemeenten steeds meer taken op zich zien afkomen. Een proces dat begon met de decentralisaties jeugd, werk en zorg en wordt gevolgd door de Omgevingswet, de energietransitie en de overgang naar aardgasvrije wijken. ’En dat gaat allemaal niet vanzelf’, erkent Ollongren, ‘ook omdat de politieke context de laatste jaren erg is veranderd. Lokale partijen, bijvoorbeeld, zijn een hele grote speler in de politieke arena geworden.’


Betrokkenheid vooraf

Daarnaast kloppen steeds meer burgers aan de deur van het gemeentehuis om taken over te nemen of om meer inspraak op te eisen. ‘De lokale democratie is sterk, maar heeft wel onderhoud nodig.’ Ze geeft een voorbeeld: ‘Als we heel eerlijk zijn, zien we nog te vaak dat burgerparticipatie voor gemeenten iets is dat slechts hoeft te worden afgevinkt. Zo van: dat hebben we ook gedaan en we hebben goede argumenten waarom we het tóch doen zoals we het oorspronkelijk zelf hadden voorgesteld. Dat proces wil je omkeren. Zo moet het tenslotte ook bij de Omgevingswet gaan werken: voordat je überhaupt je hele plan gaat ontwikkelen,moet je vragen waar bij de planontwikkeling rekening mee moet worden gehouden. Je krijgt dan een heel ander type dialoog met mensen. Betrokkenheid vooraf in plaats van bezwaren achteraf.’

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief