Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Project met grond kost Grave veel geld

Het project Snippergroen heeft de gemeente Grave een vermogen gekost. In plaats van dat zo'n 7 ton opbracht, heeft het minstens 130.000 euro gekost. Daarnaast heeft het voor veel onrust gezorgd. Dat stellen Wil Baaijens en Hans Satter van het Adviespunt Snippergroen.

Van Herman Wissink de Gelderlander

Het adviespunt stond de afgelopen vijf jaar veel mensen in de gemeente bij die, vaak onbewust, strookjes gemeentegrond in gebruik hadden en die nu de keuze kregen de stukjes tuin te ontruimen, te kopen of te huren.

,,Bij aanvang van het project werd ervan uitgegaan dat het de gemeente 1,1 miljoen euro zou opleveren. Na aftrek van de kosten zou daar altijd nog 7,5 ton van overblijven'', stelt Satter.

Hij heeft echter berekend dat het de gemeente uiteindelijk niet meer dan zo'n 275.000 euro kan hebben opgeleverd. De inzet van een adviesbureau blijkt nu bijna 3 ton te hebben gekost. Aan advocaatkosten kwam daar volgens het adviespunt nog eens bijna 25.000 euro bij.

,,De gemeente komt dus sowieso negatief uit. En dan komen daar de kosten van de inzet van ambtenaren nog bij. Volgens een heel voorzichtige berekening komt dat ook nog eens neer op zo'n 85.000 euro.''

Niet bijgehouden

De gemeente Grave laat weten dat het aantal ambtelijke uren niet is bijgehouden. In een reactie zegt het college van burgemeester en wethouders de cijfers die het adviespunt heeft vrijgegeven niet te kunnen plaatsen.

,,Vreemd, want een deel van de cijfers heeft de gemeente zelf aangeleverd. En je mag ook van een gemeente verwachten dat ze de urenregistratie bijhoudt. Dat hebben ze niet gedaan bij de gemeente Grave'', aldus Satter.

Het project Snippergroen leverde vooral veel onrust op in Grave. Satter: ,,Mensen zijn geschrokken toen ze hoorden dat ze een strookje tuin mogelijk moesten ontruimen. Soms konden ze er niet van slapen. Mensen wisten vaak niet beter dan dat het betreffende stukje gewoon bij hun tuin hoorde. Zo was het immers al jaren. Uiteindelijk zijn veel dossiers gesloten omdat ze verjaard waren.''

 

Ook politiek gezien was er in Grave veel onrust over het project Snippergroen. De toenmalige verantwoordelijk wethouder Eric Daandels overleefde een motie van wantrouwen maar ternauwernood en de voltallige oppositie verliet een keer de raadszaal toen bleek dat een debat over het onderwerp niet gevoerd mocht worden.

Het huidige gemeentebestuur betreurt de onrust die het heeft veroorzaakt. ,,Maar het doel was om een einde te maken aan de ongelijkheid binnen de gemeente waarbij sommige bewoners van Grave niets betaalden voor het gebruik van gemeentegrond, terwijl andere bewoners daarvoor jaarlijks een huursom betaalden. Het onrechtmatig in gebruik nemen van publieke grond, is door het project beëindigd. Die onrust maakt echter niet dat de bestaande ongelijkheid dan maar had moeten voortbestaan.''

Eindafrekening

Hans Satter van Adviespunt Snippergroen: ,,Het is nu vijf jaar geleden dat begonnen werd met het project Snippergroen. Er is nooit een eindafrekening geweest. Ik vond dat dat nodig was. En ongelijkheid is er nog steeds. Alleen al door de verschillen in de huurcontracten die zijn aangeboden.''

 

Analyse Rijksbegroting 2019: de betekenis voor gemeenten

Het kabinet-Rutte III maakte op Prinsjesdag de plannen bekend voor het komende jaar. VNG-medewerkers analyseerden de plannen en zetten de gevolgen voor gemeenten op een rij in de bijzondere ledenbrief 'VNG-reactie op de Rijksbegroting 2019'.

De Miljoenennota maakt duidelijk dat het kabinet minder heeft geïnvesteerd dan eerder was voorgenomen: dat is weer van invloed op de gemeentefinanciën. Het kabinet mag dan wel vinden dat de groei van het gemeente- en provinciefonds ons helpt alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren, maar dat zien wij anders.

Noodzakelijke investeringen

In het belang van onze inwoners is er meer nodig voor grote opgaven als de aanpak van ondermijning en de energietransitie. Ook de uitbreiding van de politiecapaciteit en de investeringen in de kwaliteit zijn een eerste stap.

Samenwerking nodig

In de Troonrede staat dat de rol van medeoverheden steeds groter en belangrijker wordt. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen veel doelen bereiken maar daarvoor moeten ze wel samenwerken. Voor een deel doen we dat al. Denk aan de energietransitie waar de VNG samenwerkt met het IPO en de UvW, en waarover samen met het Rijk afspraken zijn gemaakt.

Meer tijd en geld

De VNG wil graag doorgaan met samenwerking, maar de tekorten in het sociaal domein, bijstand en (jeugd)zorg, hebben een behoorlijke wissel getrokken op onze gemeenten. Er is meer tijd en geld nodig om de beoogde verandering van werken te realiseren.

Nieuwe taak via Omgevingswet: kwaliteit bodem en ondergrond

Met de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag voor de (chemische) kwaliteit van bodem en ondergrond. Bij de invoering van de Omgevingswet dragen provincies de taken en bevoegdheden over aan gemeenten.

Dragen de provincies goed over? Staan gemeente klaar de nieuwe taak goed te ontvangen? Na een ledenraadpleging maakte de VNG met de provincies en het Rijk de afspraak dat de overdracht van de taken op een goede manier plaats zou vinden.

Acties VNG

Om gemeenten goed voor te bereiden op de nieuwe taken werken we samen met o.a. de provincies aan een 'warme overdracht'. We benaderen deze periode alle gemeenten schriftelijk (en waar mogelijk telefonisch) om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken van de voorbereiding op de nieuwe situatie.

Aanvullingsbesluit

De VNG werkt op dit moment samen met de Werkgroep Bodem (WEB, een netwerk van gemeenteambtenaren) aan een reactie op het Aanvullingsbesluit bodem dat meer gedetailleerd ingaat op de kaders voor gemeenten.

DE OMGEVINGSWET IN VIJF NOODZAKELIJKE VRAGEN

'Als je de burger serieus wilt betrekken, ligt de bal niet alleen bij de burger. Die ligt bij jou als overheid en hoe je je projecten organiseert.' Aldus Christine Carabain, programmaleider duurzame samenleving bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Ze verzamelde vijf cruciale vragen over participatie rond de Omgevingswet.

1. Zijn we er klaar voor? 

'Ik denk dat veel burgers niet eens van de Omgevingswet afweten. Maar je hebt wel een wetgeving ingericht op participatie. Ziet overheden het belang om burgers in deze fase al te betrekken of zeggen ze: we gaan alleen op projectniveau of op gemeenteniveau de burger betrekken. Daar moet je in de voorbereiding van de implementatie over nadenken.' 

2. Wie gaan we betrekken? 

'Is je uitgangspunt: ik wil de betrokken burger bereiken, dan is dat nog wel te realiseren. Of wil je ook de moeilijk bereikbare burger erbij betrekken? Het kan zomaar dat verschillende betrokkenheden van burgers vragen om verschillende aanpakken. Meedoen vraagt nogal wat van de burger. Dat zal niet iedereen als kans zien. In onderzoek op dit terrein zie je dat mensen die wél meedoen op belangrijke punten verschillen van de mensen die niet meedoen. Wat doe je met mensen met een laag IQ? Dat is een substantieel deel van de bevolking. Begrijpen, meedoen, een mening vormen ... dat is best een klus. Eigenlijk kun je zeggen: door de manier waarop gemeenten en overheden dit in gaan richten, bepalen ze al in belangrijke mate of ze mensen buitensluiten.' 

Lees meer

‘WE MOETEN SAMEN DE PIJN OPZOEKEN’

De Omgevingswet zet de gebiedsontwikkeling straks op z’n kop. Het betekent veel flexibeler omgaan met potjes en plannen. Kersvers hoogleraar Co Verdaas kijkt vooruit. ‘Soms is het best functioneel een steentje in de vijver te gooien.’

Ruimtelijke passie

Tussen twee afspraken door is Co Verdaas even neergestreken in de tuin van het Planbureau voor de Leefomgeving, hartje Den Haag. Flesje water, kwarkbol als snelle lunch. Sinds hij dik vier maanden geleden naast zijn adviseurschap bij bureau Over Morgen begon als hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft puilt zijn volle agenda nóg meer uit. Veel van zijn ruimtelijke ervaring – en passie – komt samen in die nieuwe functie van hoogleraar.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief