Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

MISLUKTE FUSIE NEKT WESTVOORNSE GEMEENTESECRETARIS

Drie jaar lang werkte de Westvoornse gemeentesecretaris Rob Beek aan een ambtelijke fusie van de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis. Tevergeefs. Wantrouwen tussen de ambtelijke toppen van de gemeenten won het van de wil om ambtelijk te fuseren. Beek pakt nu als enige zijn biezen.

Onderling wantrouwen
Natuurlijk zijn er nog wat (technische) hobbels te nemen, maar de belemmeringen om tot een Werkorganisatie Voorne (WOV) te komen hebben vooral te maken met onduidelijkheden over het vervolgproces, persoonlijke relaties, verhoudingen en belangen, concludeerde Marc Pothast, kwartiermaker van de WOV, afgelopen oktober in zijn rapportage. ‘Na het zomerreces is geconstateerd dat het vertrouwen in elkaar en in het proces om tot een werkorganisatie te komen zeer laag is. Het doorzetten van het geplande traject gericht op een start per 1 januari 2019 was onverantwoord.’ 

Lees meer

'STATENVERKIEZING IS GEEN OPINIEPEILING'

De verkiezingen voor de Provinciale Staten gaan over de provinciale politiek. Dat gaf de Groningse commissaris van de Koning René Paas mee aan de bewoners in zijn nieuwjaarstoespraak. "Laat je niks wijsmaken!'

Keuzes

In zijn rede nam Paas het ondubbelzinnig op voor het lokale bestuur en de lokale en provinciale politiek. Die moet soms ongemakkelijke keuzes maken, stelde hij, maar 'politici worden gekozen om te kiezen. En hun keuzes hebben consequenties: schone handen is er niet bij. Vooruitgang ontstaat alleen als je dingen wilt veranderen. En elke oplossing schept weer nieuwe problemen. Hoe ver gaan we? Waar ligt de balans? Wat is nog acceptabel? Daarover denken ook Groningers verschillend.'

Stemmen

Paas riep Groningers op om vooral te gaan stemmen. Die steun uit de bevolking is hard nodig, stelde hij. 'Het is tegenwoordig ‘in’ om de tegenstelling te creëren tussen ‘het volk’ en ‘de elite’. Maar dat miskent de rol van volksvertegenwoordigers. Groninger Statenleden vormen de voorhoede van hún kiezers, maar ze vertegenwoordigen ondertussen álle Groningers. Statenleden steken enorm veel tijd in hun ambt. Ze praten met veel mensen. En ze steken hun nek uit door besluiten te nemen waar niet bij iedereen de vlag voor uitgaat. Maar ze doen dat, omdat ze daarmee voor Groningen van betekenis zijn.'

Lees meer

DUURZAAM EN BETAALBAAR ZITTEN ELKAAR IN DE WEG

Een groter tekort aan betaalbare woningen; het vertrouwen in de woningmarkt daalt; en het bouwen van duurzame woningen blijft een uitdaging. De vooruitblikken op 2019 laten het kerstgevoel snel verdwijnen.

Opbrengsten blijven achterLees meer

Om te beginnen met een opvallende ontwikkeling: woningprijzen stijgen hard, maar de verwachte opbrengsten voor de gemeente, de grondprijzen, blijven achter. Adviesbureau Stec Groep vroeg, voor een benchmark over gemeentelijke grondprijzen, 124 gemeenten van verschillende grootten en verspreid door Nederland wat ze verwachten dat er met de grondprijzen gebeurt in 2019. Bijna 30 procent verwacht geen verandering en ruim 40 procent verwacht dat de stijging beperkt blijft tot circa 2,5 procent. Verrassend - men zou verwachten dat de opbrengsten voor gemeenten evenredig zouden stijgen als er meer betaald wordt voor huizen.

 

Burgemeesters: 'Grotere gemeente is lang niet altijd beter' Deel 2

Vervolg FD

Herindelingsspook niet weg

Daarmee was het herindelingsspook niet weg. Hoewel een samenvoeging nooit officieel op de agenda heeft gestaan, waren de inwoners er de afgelopen jaren niet gerust op. Alleen al het feit dat er in beide dorpen een waarnemend burgemeester was benoemd door de provincie, leek een teken aan de wand. Dat is vaak de opmaat voor herindeling. Ook het feit dat zowel Wassenaar als Voorschoten gezakt waren voor de zogeheten ‘toets op de bestuurskracht’ van de provincie, wekte zorgen. Beide gemeenten moesten aan de bak en aantonen dat ze toekomstbestendig zijn.

De opluchting was afgelopen november dan ook groot in de raadszaal in Wassenaar, toen officieel werd besloten dat het villadorp zelfstandig zou blijven en weer een door de kroon benoemde burgemeester zou krijgen. ‘Er steeg een enorm applaus op vanaf de tribune. De zaal was euforisch’, zegt Koen. Dat liet volgens hem wel zien hoe diep bij de inwoners de angst zit voor een fusie met Voorschoten, oftewel ‘die lui daar aan de andere kant van het spoor’.

Lees ook

Kleine rijke gemeente laat zich niet opslokken

Onder curatele

Maar ook in Voorschoten wilden de inwoners niets weten van een fusie. Hoewel de gemeente er financieel niet best voor staat en in 2016 zelfs even onder curatele van de provincie was gesteld, zijn de inwoners er trots op om Voorschotenaar te zijn. Liever fors bezuinigen, dan fuseren met hun rijke buurgemeente en onder gesneeuwd raken, is het devies van Bouvy-Koene. 'En als het dan echt zou moeten, liever met Leidschendam-Voorburg erbij, om een beetje tegenwicht te bieden tegen het welvarende Wassenaar.' Dat uit een wetenschappelijke studie de conclusie rolde dat Voorschoten beter af zou zijn in een fusiegemeente — in de Leidse regio of met Wassenaar — wuift Bouvy-Koene van de hand. 'Het is gewoon niet haalbaar, want de inwoners willen het niet.'

Het feit dat ondernemers een fusie wel zagen zitten, vindt Koen van Wassenaar evenmin een argument. 'Ondernemers denken meer met hun portemonnee, maar het is nog maar de vraag of ze sneller vergunningen zouden krijgen bij een fusiegemeente. Daarbij zijn we beide geen ondernemersdorpen, maar woondorpen. Die belangen wegen zwaarder.’

‘Het is nog maar de vraag of ondernemers sneller vergunningen krijgen bij een fusiegemeente’

  • • Frank Koen, waarnemend burgemeester van Wassenaar

Koen en Bouvy-Koene staan niet negatief tegenover fusies. Bouvy-Koene heeft er zelfs ervaring mee: zij voegde een paar jaar geleden 'haar' Bernisse samen met buurgemeente Spijkenisse. Dat zij hierdoor overbodig werd als burgemeester nam ze op de koop toe. 'Bernisse kon het niet meer alleen, het leunde al heel sterk op Spijkenisse. De raad besefte dit ook en heeft zelf het initiatief genomen om samen te gaan met Spijkenisse.'

Zelfstandig beter af

Maar dat betekent niet dat kleinere gemeenten per definitie geen bestaansrecht hebben. 'Het hangt van de opgaven af. Als een gemeente die nog alleen aankan, ook al is het een dorp, dan moet ze de kans krijgen zelfstandig te blijven, vindt Bouvy-Koene. 'De emotionele band die de mensen in Voorschoten hebben met hun gemeente is ook wat waard.'

Koen is het hiermee eens. 'Schaalvergroting is lang niet altijd beter. Natuurlijk moet een gemeentebestuur nog wel iets in te brengen hebben en niet volledig afhankelijk zijn van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Anders zit je als burgemeester alleen maar mooi te wezen in je bestuurskamer. Maar een gemeente als Wassenaar is zelfstandig beter af dan in een groter geheel.’

Gemeentelijke herindeling leidt niet tot minder samenwerking

De regering vindt dat gemeenten die veel samenwerken moeten fuseren. Maar na een herindeling gaan ze niet mínder samenwerken. Dat concludeert hoogleraar Maarten Allers van de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek dat afgelopen vrijdag verscheen in economenblad ESB. Herindeling is dus geen oplossing, aldus de hoogleraar economie van lagere overheden.

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren de jeugdzorg en andere taken bij gekregen die ze niet altijd alleen aankunnen. Dit leidt ertoe dat ze steeds meer samenwerken. Liep in 2005 nog 8% van de gemeentelijke uitgaven via samenwerking, nu is dat meer dan 20%. Op deze samenwerkingsverbanden is volgens Allers veel kritiek, omdat de gemeenteraden weinig zicht hebben op wat ze behelzen en wat ze uitvoeren.

Allers constateert in dezelfde studie dat het aantal gemeenten wel erg snel daalt in Nederland. Per 1 januari verdwenen er weer 25, waardoor de teller nu op 355 staat. Als de terugloop in dit tempo doorgaat, is er volgens Allers in 2051 nog maar één gemeente over. Hij waarschuwt dat de gemeenten daardoor op een grotere afstand van de inwoners komen te staan en op termijn provincies overbodig maken. Als alternatief stelt hij voor om gemeenten niet verder te vergroten en democratisch bestuurde regio's te creëren voor de bovengemeentelijke taken.

OPSLAG GEMEENTEDEPOTS MOET BETER

De bewaaromstandigheden in archeologische opslagplaatsen van gemeenten zijn matig. Provincies doen dat een stuk beter. Maar gemeenten zijn weer beter in het interesseren van het grote publiek. Dat schrijft minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) in een reactie op twee rapporten van de Erfgoedinspectie. ‘De gemeentelijke en provinciale archeologische depots vormen samen de archeologische schatkamer van Nederland.’

Opvallend complementair

Het is volgens Van Engelshoven opvallend ‘dat gemeentelijke en provinciale depots complementaire sterkere en zwakkere punten kennen’. De minister denkt daarom dat de depots veel van elkaar kunnen leren. Het rapport over de provinciale depots verscheen in 2016, het rapport over gemeentedepots verscheen vandaag en het beeld dat uit beide rapporten naar voren komt is volgens de minister positief. Provincies hebben een verbeterslag gemaakt wat betreft de toegankelijkheid, de bewaarcondities zijn over de gehele linie verbeterd en er zijn steeds meer faciliteiten om onderzoek te doen.

Matige opslag

‘De situatie bij gemeentelijke depots blijkt sterk te verschillen van die bij provinciale depots’, staat in het meest recente rapport van de Erfgoedinspectie. ‘In vergelijking met provinciale depots zijn de bezoekersaantallen indrukwekkend.’ Het beheer van digitale gegevens gaat ook goed. Maar de omstandigheden voor langdurig behoud, zoals het hebben van geconditioneerde opslagruimtes, zijn matig. ‘Achtergrond hiervan is dat de aandacht van oudsher meestal gericht was op het doen van opgravingen en minder op het houden van een adequaat depot.’

Ontvang ook onze nieuwsbrief