Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

LPG maakt werk van busverbinding

Persbericht Lokale Partij Grave

LPG maakt werk van busverbinding

In de verkiezingscampagne heeft de LPG al aangegeven zich sterk te willen maken voor een busverbinding naar het treinstation in Wijchen.

In de afgelopen raadsvergadering is hiervoor een belangrijke stap gezet. Jan Schraven (zie foto) diende een motie in met de opdracht voor het college om hiermee snel en voortvarend aan de slag te gaan. Door de unaniem aangenomen motie zal de raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 geïnformeerd worden.

Na overleg met de lokale partij “Kernachtig Wijchen” is hetzelfde verzoek aan het college van Wijchen gedaan en ook zij zullen in gesprek gaan met de betrokken vervoersmaatschappij.

De LPG zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en hoopt dat de directe busverbinding snel gerealiseerd kan worden.

Na overleg met de lokale partij “Kernachtig Wijchen” is hetzelfde verzoek aan het college van Wijchen gedaan en ook zij zullen in gesprek gaan met de betrokken vervoersmaatschappij.

De LPG zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en hoopt dat de directe busverbinding snel gerealiseerd kan worden

 

 

MEESTE BEZWAREN OVER SOCIAAL DOMEIN

De meeste bezwaarschriften die bij gemeenten worden ingediend, gaan over het sociaal domein. Daarbinnen wordt over besluiten binnen de Participatiewet het vaakst bezwaar aangetekend. Opvallend weinig bezwaarschriften ontvangen gemeenten over de Jeugdwet.

Onderzoek

Dat blijkt uit onderzoek onder 46 gemeenten door Binnenlands Bestuur. Die 46 gemeenten krijgen jaarlijks tienduizenden bezwaarschriften binnen. Over ruimtelijke ordening, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en handhaving, over subsidies en verkeersbesluiten. Maar inwoners klimmen veruit het vaakst in de pen om bezwaar te maken tegen besluiten of beschikkingen die onder bijvoorbeeld de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) vallen. Over de Jeugdwet krijgen gemeenten nauwelijks bezwaarschriften binnen.

Bijstandsuitkering

Binnen het sociaal domein worden veruit de meeste bezwaarschriften over de Participatiewet ingediend. Zo ging in 2015 83 procent van het totaal aantal ingediende bezwaarschriften over de Participatiewet, 16 procent over de Wmo en 1 procent over de Jeugdwet. In 2016 en 2017 steeg het aandeel bezwaarschriften over de Participatiewet naar respectievelijk 85 en 89 procent. De meeste bezwaarschriften over die zogeheten P-wet, gaan over een bijstandsuitkering, zo geven gemeenten aan, en bijvoorbeeld beduidend minder over re-integratie.

Lees meer

Persbericht Lokale Partij Grave

Begroting 2019-2022

Op dinsdagavond 6 november jl. werd in de raadszaal van de Gemeente Grave de begroting 2019-2022 behandeld. Het was de eerste begrotingsbehandeling voor de raad in deze samenstelling. Al bij het behandelen van de kadernota in juli was duidelijk geworden dat er bezuinigingen nodig zouden zijn om de begroting structureel sluitend te krijgen. Het college had haar huiswerk goed gedaan door bij de begroting een 56-tal van ombuigingen voor te stellen waarbij ze bij 24 daarvan een positief advies gaven om door te voeren. De noodzakelijke bezuinigen leidden de afgelopen weken tot diverse speculaties in de raadszaal en in de media over de financiële situatie van de Gemeente Grave. De LPG verwees naar het financiële verslag en de toelichting van de accountant: “De financiële positie van Grave is voldoende op orde. De schuldpositie is relatief constant de afgelopen jaren en loopt de komende jaren niet op. Grave heeft een lage netto schuld ook vergeleken met andere gemeenten. De solvabiliteitsratio (dat is de verhouding tussen het eigen en het totaal vermogen) is 39%. Daarmee laat je zien dat je voor 19 miljoen aan eigen vermogen hebt in verhouding met het totaal van 49 miljoen. De gemeente heeft in 2017 meer uitgegeven dan dat er binnenkomt maar onderaan de streep is er geen reden om je zorgen te maken”.  

Feit is dat het “financiële rapport” van Grave laat zien dat we over het geheel een voldoende scoren. Er is echter wel een onvoldoende cijfer, namelijk de structurele exploitatieruimte. Dat wil zeggen dat we meer hebben uitgegeven (ca. 28 miljoen) dan dat we hebben binnengekregen (ca. 27 miljoen). We beschikken wel over genoeg spaargeld (ruim € 10 miljoen) en als je daarbij de bestemmingsreserves (spaargeld dat we voor specifieke zaken hebben gereserveerd) optelt, komen we zelfs uit op bijna € 18 miljoen. Er zijn op dit moment veel gemeenten in Nederland die met deze cijfers zouden willen ruilen. Maar we kunnen eventuele tekorten natuurlijk niet structureel blijven wegwerken vanuit onze spaarpot. Dit wordt ook niet geaccepteerd door de toezichthouder, de Provincie Noord-Brabant. Om de structurele exploitatieruimte positief te laten zijn, zullen we de inkomsten moeten verhogen en/of de uitgaven verlagen.

Door de oppositiepartijen werd nog een oplossing genoemd, namelijk het herindelen naar één Land van Cuijk. Volgens hen zou Grave dan ook in een zorgeloze financiële situatie belanden. Maar afgezien van het feit dat we in de vorige raadsvergadering al hebben vastgesteld dat de inwoners één gemeente Land van Cuijk niet zien zitten en dus ook als raad besloten hebben dit geen optie te vinden, kunnen ze dit ook niet met feiten onderbouwen. Sterker nog, als we de financiële rapporten van de 5 gemeentes in het Land van Cuijk naast elkaar leggen, blijken 4 van deze 5 gemeenten te kampen met een negatieve structurele exploitatieruimte. Het is op basis van de financiële situatie van de gemeenten in het Land van Cuijk en evaluaties van eerder gefuseerde gemeenten een utopie om te denken dat de financiële zorgen als sneeuw voor de zon verdwijnen na een herindeling. 

De opdracht voor de raad was dan ook duidelijk en afgelopen dinsdagavond werd in een goed debat de diverse ombuigingsvoorstellen besproken. Voor de Lokale Partij Grave was bij het doorvoeren van deze ombuigingen een belangrijk uitgangspunt dat er primair gekeken werd naar bezuinigingsmogelijkheden in plaats van het doorvoeren van lastenverzwaringen. Het doel was om onze bestaande voorzieningen zo mogelijk in stand te houden en onze burgers zo min mogelijk te raken met de ombuigingen.

Bijna alle door het college voorgestelde ombuigingen werden door de raad geaccepteerd. Tegen de voorgestelde ombuiging om te bezuinigen op de post cultuureducatie op scholen diende de LPG met succes een bezwaar in. Unaniem werd dit amendement aangenomen om deze bezuiniging niet door te voeren. Verder wordt aan de Bibliotheek Grave eerst een (destijds beloofde) evaluatie gevraagd van het budget dat ze in 2016 is toegekend voordat er een extra € 70.000,- bovenop de destijds toegekende subsidie wordt gereserveerd. De oppositiepartijen en het CDA stemden in met een amendement waarbij OZB met 4% zal worden verhoogd. Jammer, want behalve dat de Lokale Partij Grave deze extra lastenverzwaring voor de inwoners niet wenselijk vindt, denken wij dat deze ook niet nodig is gezien de huidige financiële situatie. 

Al met al kijkt de Lokale Partij Grave tevreden terug op de eerste begrotingsbehandeling van deze nieuwe raadsperiode. Met de uitkomst zijn we in staat om de inkomsten en uitgaven op langere termijn weer in evenwicht te brengen en zien we met energie en vertrouwen alle uitdagingen tegemoet!  

 

'Achter die getallen staan mensen'

Bron Arena lokaal

GRAVE - Het was afgelopen dinsdag een van de belangrijkste vergaderingen van het Graafse politieke jaar. De begroting van 2019-2022. Met de begroting van volgend jaar in het bijzonder. Een avond vol cijfers en bedragen, want er moest bezuinigd worden en naar mogelijkheden gezocht om de gaten te dichten. De laatste jaren is er in Grave behoorlijk aan de weg getimmerd. Timmeren kost geld. Dus het tekort op de begroting voor 2019 was niet eens een verrassing. Het was wel ongeveer 1.2 miljoen. Het college had 56 mogelijke bezuinigingspunten uitgezocht. Daarover is de afgelopen maanden al een aantal keer gesproken. Dinsdagavond moesten er spijkers met koppen geslagen worden.

Lees meer

Inbreng Edwin van Kraaij bij begrotingsbehandeling Grave

Bron Arena Lokaal

GRAVE - Na het gemopper van enkele oppositieleden kwam dinsdagavond plotseling Edwin van Kraaij (LPG) met zijn inbreng. Iedereen in de raadzaal was meteen weer bij de les. Zelfs Jacques van Geest vond het een mooie bijdrage, al was hij het er niet mee eens:

“De voorliggende programmabegroting heeft de afgelopen weken op de agenda bij de diverse commissies gestaan en samen met agendapunt 8b “de ombuigingsvoorstellen” is er veel in deze raadszaal en in de media over gezegd. Al deze informatie zal de inwoner van onze gemeente erg in verwarring hebben gebracht, omdat het beeld dat geschetst wordt over de financiële situatie van de gemeente Grave door de een heel anders wordt gezien als door de ander.

Ik citeer. De heer Litjens: “De financiële huishouding van de Gemeente Grave is een house of horror”. De heer Hendriks: “We zitten in een zinkend bootje”. Mevrouw Hulsebosch: “De gemeente Grave zit in een financieel penibele situatie”. De heer Van Geest: “De gemeente Grave staat er allerbelabberst voor en verkeert in staat van ontbinding”.
En dat terwijl we in de laatste jaarrekening konden lezen: “De financiële positie van Grave is voldoende op orde. De schuldpositie is relatief constant de afgelopen jaren en loopt de komende jaren niet op. Grave heeft een lage nettoschuld ook vergeleken met andere gemeenten”.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief