Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

WET BIBOB NIET AANGEPAST NA ‘VERGISSING’

Minister Grapperhaus gaat de Wet Bibob niet verduidelijken voor gemeenten. Na kritiek op een uitspraak van de Raad van State over de weigering van een omgevingsvergunning door de gemeente Breda, stelde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken hierover vragen. Grapperhaus past de wet niet aan, maar gaat wel kijken of gemeenten al voldoende vergunningen weigeren op basis van het verleden van een vergunningaanvrager.

Geen samenhang strafbare feiten
Gemeenten kunnen een vergunning op grond van de Wet Bibob weigeren bij een ernstig gevaar dat die vergunning wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. In de uitspraak over de gemeente Breda kwam de Raad van State half november 2018 voor het eerst tot de conclusie dat bij bouwactiviteiten gepleegde strafbare feiten niet samenhangen en daarom niet bij beoordeling van het gevaar kunnen worden betrokken. Bibob-specialisten IJzerman noemden dit om meerdere redenen ‘onbegrijpelijk’. Een van die redenen is dat het ingaat tegen de bedoeling van de wetgever. Het bureau wijst erop dat die bedoeling was te voorkomen dat strafbare feiten worden gepleegd bij zowel de totstandkoming als bij het gebruik van het bouwwerk. 

Lees meer

GEMEENTE HELLENDOORN LAG TE SLAPEN

Hellendoorn kampt met een miljoenentekort op het sociaal domein. Ambtenaren zagen de tekorten oplopen, maar signalen over overschrijdingen bereikten raad, college en directie aanvankelijk niet, zo blijkt uit een onderzoek van Twijnstra en Gudde. Maar ook hen treft blaam, vindt Twijnstra en Gudde. Gevolg van de tekorten is dat dit jaar minstens 5,3 miljoen euro moet worden bezuinigd.

Wmo en jeugd

Dat gebeurt binnen en buiten het sociaal domein. De tekorten in het sociaal domein worden met name veroorzaakt door de Wmo en de jeugdhulp; daar wordt ook het meeste op bezuinigd. De ombuigingsvoorstellen voor de eerste 5,3 miljoen zijn deze week door het college gepresenteerd. Wachten tot de voorjaarsnota is geen optie. De nood is te hoog. De omvang van de begroting 2019 bedraagt 90 miljoen euro. 

Geheim rapport

De oorzaken van de alsmaar oplopende tekorten zijn op verzoek van het college en de directie onderzocht door Twijnstra en Gudde. Het rapport is geheim, en in een besloten commissievergadering besproken, maar de samenvatting is wel openbaar. Daaruit blijkt onder meer dat overschrijdingen op het budget voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning door het ambtelijk apparaat werden gezien, maar dat die signalen de raad, het college en de directie niet hebben bereikt. Ook toen de tekorten op de jeugdhulp en begeleiding en dagbesteding opliepen, werd door ambtenaren niet aan de bel getrokken. Uiteindelijk liep het tekort over 2018 op tot 3,8 miljoen euro. De komende jaren kijkt de gemeente, zonder ingrijpen, aan tegen tekorten op het sociaal domein van rond de vijf miljoen euro per jaar.

Lees meer

BELEIDSVRIJHEID GEMEENTEN HOUDT NIET ECHT OVER

Het enige beleidsveld waarop gemeenten onderling echt het verschil kunnen maken is cultuur en ontspanning. Op de meeste overige terreinen is de vrijheid van om eigen beleid te maken beperkt door met name regelgeving van het rijk. 

Dat blijkt uit het advies Beleidsvrijheid geduid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, ROB. Hoewel er volgens dit onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement niet echt een objectieve maat is voor het vaststellen van de mate van beleidsvrijheid, valt er wel iets te zeggen in hoeverre een gemeente zelf haar beleidsdoelen kan bepalen dan daarin wel wordt beperkt door bijvoorbeeld uitvoeringsregels of verplichtingen om samen te werken met andere overheden.

Autonome keuzes

Op basis van een globale inventarisatie van de uitgaven op de verschillende beleidsterreinen concludeert de Raad dat slechts een beperkt deel van de gemeentelijke uitgaven volgt uit volledig autonome beleidskeuzes. ‘Het overgrote deel van de uitgaven vloeit voort uit politiek bestuurlijke keuzes zoals die in nationale wet- regelgeving zijn vastgelegd en of uit rijksbeleid volgen’, aldus de ROB. Een substantieel deel vloeit verder voort uit de keuze van gemeenten om vooral niet anders te zijn dan andere vergelijkbare gemeenten.

Lees meer

KEUZESTRESS VOOR VERKIEZINGEN NEEM TOE

Veel kiesgerechtigden hebben last van ‘groeiende keuzestress’ voor de verkiezingen van woensdag. Het aantal mensen dat de stemhulp MijnStem de afgelopen week heeft ingevuld, steeg van 600.000 naar bijna een miljoen. Dat blijkt uit een analyse van de bezoekersaantallen van MijnStem, die voor alle waterschappen en provincies te raadplegen is.

Piek

De komende week wordt een verdere toename verwacht. ‘Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, gaan steeds meer mensen zich verdiepen in de partijstandpunten. De absolute piek in bezoekers van stemhulpen vindt plaats op de laatste twee dagen voor de verkiezingen én op verkiezingsdag zelf’, aldus Vera van der Linde, projectleider bij MijnStem.

Mobiel

De helft van invullers raadpleegt de provinciale stemhulp, de andere helft die voor de waterschappen. Een op de drie kiezers wordt het liefst via een online stemhulp over de verkiezingen geïnformeerd, blijkt uit onderzoek door Citisens onder 8.880 respondenten. Onder jongeren (18-24 jaar) is een stemhulp zelfs het favoriete middel om zich te informeren over partijstandpunten, aldus Van der Linde. Uit de analyse van de MijnStem-bezoekers blijkt dat iets meer dan de helft van de invullers (51 procent) de stemhulp op zijn of haar mobiel raadpleegt. Bijna een derde doet dat achter de pc en 20 procent gebruikt er een tablet voor. De Engelstalige versie van de stemhulp, die voor 6 van de 21 waterschappen is gemaakt, is tot nu toe 10.000 keer ingevuld.

Lees meer

Merendeel kiezers is 50-plus

Iets meer dan de helft van de bijna 13 miljoen inwoners die woensdag bij de Statenverkiezingen hun stem mag uitbrengen, is vijftig jaar of ouder. Onder 30- tot 40-jarigen zijn het minst aantal kiesgerechtigden. Er mogen meer vrouwen dan mannen stemmen. Dat meldt het CBS op basis van bevolkingscijfers van 1 januari.

 

Nederlandse nationaliteit

Naar schatting is 93,3 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder kiesgerechtigd. Alleen inwoners van Nederland met een Nederlandse nationaliteit mogen bij de Statenverkiezingen stemmen. In Vaals mag daarom slechts 68,8 procent van de inwoners van 18 jaar en ouder zijn stem uitbrengen, gevolgd door Amstelveen en Amsterdam waar respectievelijk 81,3 procent en 81,5 procent van de 18-plussers naar de stembus mag. In Tubbergen mogen bijna alle 18-plussers (99 procent) stemmen.

‘Jonge’ gemeente

Terwijl gemiddeld 51,8 procent van de kiesgerechtigde Nederlanders 50 jaar of ouder is, is dat in de  gemeente Utrecht 32,8 procent het laagst, gevolgd door Urk (35,1 procent) en Groningen (39,1 procent). In 44 van de 355 gemeenten is minder dan de helft van de kiesgerechtigden ouder dan 50 jaar. In de overige gemeenten is meer dan de helft een 50 jaar of ouder. In Bergen en Laren is met ruim 67 procent de groep 50-plussers onder kiesgerechtigden het grootst. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg, Zeeland en Gelderland wonen relatief de meeste 50-plus-kiesgerechtigden. Ruim 10 procent van alle kiesgerechtigden heeft een niet-westerse achtergrond, ruim 7 procent een westerse migratieachtergrond, aldus het CBS.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief