Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

Tekst LPG Algemene Beschouwingen 7 juli 2020

Presentatie 7 juli 2020

Tekst van Astrid Bannink & Edwin van Kraaij

Presentatie Astrid Bannink

De wereld ziet er anders uit. Waar vrijheid voorheen vooral in ons hoofd zat (vrijheid om te kiezen, jezelf te zijn, je mening te uiten), merken we nu des te meer dat onze fysieke ruimte ook vrijheid geeft. Deze vrijheid was de afgelopen maanden behoorlijk ingeperkt en dat had en heeft nog steeds gevolgen voor onze sociale contacten en onze keuzevrijheid.

Veel mensen zijn zelf getroffen door het Corona-virus, of hun naasten, en we voelen intens met hen mee. Mensen hadden en hebben nog steeds te maken met angst, stress en eenzaamheid. Hoe mooi dat in deze zware tijden dan allerlei bijzondere initiatieven zijn ontstaan. Zoveel inwoners die oprecht omkijken naar hun naaste. Die doen wat nodig is en zorgen voor daadwerkelijke verbinding in zware tijden.

De fractie van de LPG wil graag, op deze plek, haar grote waardering en respect daarvoor uitspreken.

Het college en de medewerkers hebben kei- en keihard gewerkt om de gevolgen van de Corona-crisis voor onze gemeente te beperken, te duiden, budgetten beschikbaar te stellen. Hartelijk dank daarvoor. Uw inspanningen zijn gezien en we waarderen die enorm.

Vanaf deze plek willen wij ook graag onze wethouder de heer Joosten veel beterschap wensen.

We zullen moeten blijven investeren, op een verstandige manier, en wat de LPG  betreft besteden we daarbij vooral aandacht aan het economisch beleid en de woonagenda. Want het is weliswaar een feit dat er weer volop gebouwd wordt in de Gemeente Grave maar nog steeds niet genoeg. En ook het ondernemersklimaat is de afgelopen 2 jaar verbeterd maar ook hierin kunnen we nog stappen maken. In het bestuursakkoord “met energie en vertrouwen” zijn dit belangrijke speerpunten. Dat was ook de oprichting van de Stichting Grave Promotie die inmiddels enthousiast van start is gegaan. Een ander belangrijk speerpunt in het bestuursakkoord is duurzaamheid. We zien op diverse plekken in de gemeente activiteiten om de wateroverlast tegen te gaan en daarnaast wordt werk met werk gecombineerd door ook straten op te knappen. We zijn benieuwd naar de stand van zaken aangaande de werkgroep Duurzaam Grave en de waterkrachtcentrale. Kan de portefeuillehouder ons hier iets over vertellen.

Gisteren hebben we in de krant een stuk gelezen van de Wijkraad Binnenstad over het klimaat wat verandert en wat wellicht vraagt om aanpassing van de huidige infrastructuur in de binnenstad. Meer groen, minder verkeer, minder parkeren, winkel in Grave moet een beleving zijn. Al vaker is in deze raad gesproken over een auto luwe of auto vrije binnenstad. De LPG zal zelf de komende maanden input gaan verzamelen bij de inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden en hun wensen zijn.  

Een onderwerp wat jaarlijks terugkwam bij de algemene beschouwingen was de fietsenstalling op het busstation maar hier lijkt door een leuk en efficiënt social nudging project een einde aan te zijn gekomen. Als we het dan over het busstation hebben, komen we automatisch bij onze wens om een busverbinding Grave-Wijchen te hebben. Deze lijkt vervuld maar is nog niet praktisch uitvoerbaar geweest door de corona crisis. We blijven het nauwkeurig volgen.

We zijn er met de LPG trots op dat er veel speerpunten in het bestuursakkoord klaar of in ontwikkeling zijn. We willen ook graag die partij zijn die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Daarbij hebben we de inwoners nodig. Niet alleen via een succesvol initiatief zoals de motiemarkt maar ook gewoon door met ons in gesprek te gaan en te vertellen wat er leeft. Onze fractieleden voorzien ons van veel informatie, zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven en vaak actief als vrijwilligers bij activiteiten: de LPG leden staan midden in de samenleving. Wat we al jaren zien en zeggen is dat de communicatie tussen gemeente en onze inwoners belangrijk is. Hier kunnen we nog meer winst behalen. Portefeuillehouder kunt u ons een overzicht geven vóór de begroting hoe de huidige middelen nu ingezet worden ten aanzien van de communicatie met/voor en van de inwoners. 

Het vervolg staat onder onze raadsleden aan het woord.

 
 
 

Agressie tegen lokale politici blijft toenemen

Ruim een derde van de bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, 35 procent, had de afgelopen 12 maanden te maken met agressie en geweld. Half 2014 ging dit nog om 23 procent. Vooral verbale agressie via sociale media komt steeds vaker voor. Politici vinden het vaak niet ernstig genoeg om aan de bel trekken hierover.

Dat komt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 van I&O Research. Er is meer agressie richting raadsleden, wethouders en burgemeesters dan in 2018. Bij alle drie de functies is het aandeel dat te maken kreeg met agressie en geweld toegenomen. Dat was de helft van de burgemeesters en 46 procent van de wethouders, tegenover een derde van de raadsleden.

Minder ernstig

Vooral het aantal ‘minder ernstige’ incidenten, zoals ervaren door de betrokkenen zelf, neemt toe. Een kwart van alle politieke ambtsdragers had in de afgelopen 12 maanden te maken met een als ‘minder ernstig’ ervaren voorval. Een op de tien maakte een incident dat als (zeer) ernstig is ervaren mee. Slechts 2 procent van de ondervraagde is slachtoffer van fysiek geweld. Dit percentage is al zes jaar stabiel.

Bij wethouders en raadsleden is sinds 2014 sprake van een toenemende trend. Burgemeesters werden in vergelijking met twee jaar geleden vaker bedreigd, maar het percentage zit nog onder het niveau van 2016. 

Lees meer

 

REGIO DEN HAAG VERLIEST HOGER BEROEP JEUGDZORG

De jeugdzorgregio Den Haag is opnieuw door de rechter teruggefloten. Zij moet kostendekkende en reële tarieven betalen. Het Gerechtshof Den Haag heeft hiermee het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd.

Reële kostprijs

De jeugdzorgregio was tegen dat vonnis van de voorzieningenrechter in hoger beroep gegaan. Alle bezwaren die de inkopende gemeenten in hoger beroep hadden ingebracht, zijn door het Gerechtshof verworpen, zo blijkt uit het vonnis van dinsdag. Bij het inkopen van jeugdhulp moeten de gemeenten ‘ten minste een inschatting maken van een reële kostprijs voor de activiteiten die zij door aanbieders willen laten uitvoeren’, aldus het vonnis. Dat is geen ‘abstracte exercitie’, aldus het Gerechtshof. ‘Het moet dus gaan om de reële kostprijs van de in te kopen jeugdhulp’, die aansluit bij de vraag in de regio. De gemeente Den Haag, een van de inkopende gemeenten, wil nog geen reactie op het vonnis geven. De gemeente wil deze eerst bestuderen.

Aanbesteding

De kwestie speelt sinds vorig jaar, toen de inkooporganisatie H10 via open house de jeugdhulp opnieuw wilde aanbesteden voor de periode 2020-2024. Ruim tien jeugdhulpaanbieders spanden een kort geding aan. Zij stelden dat de geboden tarieven te laag en niet kostendekkend zouden zijn. De voorzieningenrechter stelde de jeugdhulpaanbieders in het gelijk. De tien gemeenten moesten van de rechter opnieuw naar de tarieven kijken en ervoor zorgen dat deze kostendekkend en reëel worden. Tegen het vonnis van de voorzieningenrechter gingen de gemeenten in hoger beroep. Ze wilden onduidelijkheden uit het vonnis helder krijgen, in het belang van het vervolgtraject.

Contracten verlengd

De aanbesteding werd stopgezet en met alle jeugdhulpaanbieders werden de contracten met een jaar verlengd. Ook werden gesprekken gevoerd met de aanbieders en gemeenten. Over een aantal tarieven is inmiddels overeenstemming bereikt, maar nog niet over de jeugd- en opvoedhulp (J&O) en de GGZ met verblijf. Daarover wordt nog overlegd, zo blijkt uit het vonnis. 

 

 
 

GEMEENTEN MOETEN MELDPUNT ‘VERWARDE PERSONEN’ HEBBEN

Gemeenten worden wettelijk verplicht een eigen meldpunt te hebben waar mensen meldingen kunnen maken over personen met verward gedrag. Als dat niet kan, moeten gemeenten zich aansluiten bij een regionaal meldpunt. Aan die wettelijke verankering wordt nu gewerkt.

Landelijk nummer

Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer. In het najaar wordt de naam bekend gemaakt van het landelijke nummer waarop meldingen kunnen worden gedaan over mensen met verward gedrag. Het Landelijk Meldnummer niet-acuut (0800-1205) is sinds 1 juli beschikbaar. Het landelijk nummer schakelt door naar de regio. Bijna negen op de tien gemeenten zijn via een regionaal of lokaal meldpunt aangesloten op het Landelijk Meldnummer.

Achtervang

Voor de gemeenten waar nog geen meldpunt is, fungeert MIND Korrelatie de eerste periode als achtervang. Blokhuis gaat in gesprek met gemeenten die nog niet zijn aangesloten, omdat hij het van belang acht dat er ‘op korte termijn een volledig dekkend, landelijk netwerk van gemeentelijke en regionale meldpunten is.’ Het, inmiddels opgeheven, Schakelteam Personen met verward gedrag heeft altijd gepleit voor een landelijk meldnummer waar ofwel de persoon met verward gedrag of zijn omgeving terecht kan.

Risicotaxatie

Aan alle zorg- en veiligheidshuizen wordt later dit jaar een integrale risicotaxatie-instrument beschikbaar gesteld voor de groep van 1.500 mensen met een psychische stoornis die ernstig gevaarlijk, agressief en/of ontwrichtend gedrag vertoont. Deze groep vormt een hoog maatschappelijk (veiligheids)risico. De zorg- en veiligheidshuizen moeten risicotaxaties uitvoeren en deze groep personen langdurig monitoren. Nu worden risicotaxaties nog niet op een en dezelfde wijze uitgevoerd. Blokhuis vindt dat dit wel op een eenzelfde manier moet gebeuren.

Financieringspotjes

Eind dit jaar moet in alle regio’s een werkende aanpak ‘in de steigers’ staan om de overgang tussen verschillende zorgvormen (op- en afschalen) soepel te laten verlopen. Daartoe moet een zogeheten ketenveldnorm worden geïmplementeerd. Dit houdt in dat personen met verward gedrag nauwlettend worden gevolgd door een regionaal aangewezen aanbieder van geestelijke gezondheids- of gehandicaptenzorg. Die moet de juiste zorg op het juiste moment regelen, en moet daarbij niet in de weg worden gezeten door verschillende financieringspotjes. Als er onduidelijkheid over is, betaalt VWS in eerste instantie de rekening. Later wordt uitgezocht of toch de gemeente (Wmo) de rekening moet betalen, of bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. ‘Het mag niet zo zijn dat als de middelen en financiering voorhanden zijn, het zorg- en ondersteuningsaanbod er is en het bestuurlijk commitment ook, dat er toch mensen verstoken van zorg of ondersteuning blijven. Dit met alle maatschappelijke risico’s van dien’, aldus Blokhuis. 

 
 

GEMEENTE BERNHEZE WIL STATUSHOUDERS KUNNEN WEIGEREN

De gemeente Bernheze (Noord-Brabant) wil in uitzonderlijke gevallen aan de gemeente toegewezen statushouders kunnen weigeren. Dat was maandagavond unaniem de mening van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Psychiatrische problemen
De raad besprak een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau na de dood van een 18-jarige inwoner van Bernheze. Die werd in april fietsend naar zijn werk in Oss doodgestoken door een 25-jarige vluchteling uit Sudan, die sinds februari in Bernheze was gehuisvest. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had Bernheze gevraagd de man te huisvesten. Maar al snel bleek dat de man psychiatrische problemen had.

Te zware klus
De gemeente vroeg het COA om informatie uit het medisch dossier van de man. Maar dat stuitte op de weigering van het COA, dat zich beriep op de privacywetgeving. De gemeente bleef zitten met vragen over de statushouder, maar was verplicht de man te huisvesten. En dat gebeurde ondanks het ontbreken van een diagnose, waarop een juiste keus voor huisvesting kon worden gebaseerd. Bovendien bleek al snel dat het begeleiden van deze man een te zware klus was voor de vrijwilligers van vluchtelingenwerk.

Weigeren

Alles bij elkaar genomen vinden raad en college dat een gemeente bij zo weinig informatie vanuit het COA een statushouder moet kunnen weigeren. De statushouder zit momenteel in voorarrest. Justitie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. (ANP) 

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief