Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

NEDERLANDER WIL ZELF BIJDRAGEN AAN SCHOON WATER

Meer dan driekwart van de Nederlanders verwacht dat we in de toekomst langere periodes met droogte zullen krijgen en vaker te maken zullen hebben met hevige buien. Een flinke meerderheid vindt dat burgers ook zelf moeten bijdragen aan oplossingen. Dat blijkt uit een enquête onder iets meer dan duizend Nederlanders in opdracht van de Unie van Waterschappen.

Bijdragen

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders bijdragen aan het schoon houden van het water. 65% van de respondenten spoelt vochtige doekjes en tampons niet door de wc maar gooit ze in de afvalbak, en 64% levert chemische middelen en frituurvet gescheiden in. Bijna de helft van de tuinbezitters (48%) vervangt tegels voor gras of planten, zodat water beter de grond in kan zakken na een regenbui.

Taken

Maar nog niet iedere Nederlander weet wat de waterschappen precies doen. Meer dan 70% weet dat de overheden de dijken veilig houden, en iets meer dan 60% weet dat waterschappen verantwoordelijk zijn voor schoon water in sloten en plassen. Net iets meer dan de helft weet dat waterschappen het rioolwater zuiveren. De waterschappen zijn deze week gestart met de campagne ‘Waterbazen’.  Ze willen daarmee Nederlanders laten zien wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water in Nederland.

 

OPROEP FNV AAN GEMEENTEN: SCHELD EIGEN BIJDRAGE KWIJT

Gemeenten moeten de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen van minima kwijtschelden. Het gaat om de eerste twee maanden van volgend jaar. In een brief aan alle gemeenteraden roept de FNV gemeenten hiertoe op.

Schone lei

Gemeenten kunnen dat betalen vanuit het nieuwe steunpakket die ze van het rijk krijgen, stelt de FNV. Daarin is een bedrag opgenomen voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Met dat geld kunnen ze de eigen bijdrage van januari en februari volgend jaar kwijtschelden. ‘Dan kunnen die mensen hun betalingsachterstand inlopen en straks weer met een schone lei beginnen', aldus Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden.

Ict-problemen

Het CAK, dat de eigen bijdragen int, kampt al maanden met computerproblemen. Dit had te maken met een nieuw systeem voor de uitvoering van het Wmo-abonnementstarief. Daardoor ontvingen cliënten niet of veel later dan gepland rekeningen. Inmiddels zijn de technische problemen opgelost, meldt het CAK op zijn site. Vanaf deze maand ontvangt iedereen weer maandelijks een rekening. Niet verstuurde rekeningen over de afgelopen maanden worden nu alsnog verstuurd. Het gaat om maximaal zeven rekeningen van in totaal 133 euro. In april en mei werd geen eigen bijdrage in rekening gebracht, omdat in die maanden veel zorg en ondersteuning vanwege corona niet kon worden gegeven.

Verwarring

Die achterstallige rekeningen zijn voor mensen die leven van het minimum een groot probleem, stelt Van der Pligt. ‘Die hoesten zulke bedragen niet zomaar eventjes op en belanden in de schulden. Dat is niet eerlijk, zij kunnen er niks aan doen dat het bij de overheid misgaat.’ Er is ook verwarring onder Wmo-cliënten, merkt de FNV. Niet alle cliënten hebben rekening gehouden met die achterstallige facturen, ‘gezien de eerdere melding dat er over april en mei niet betaald hoefde te worden. Als je dan tot oktober nog geen rekening krijgt, ligt het in de verwachting dat de regeling verlengd is, mede omdat nog lang niet alle Wmo-zorg weer op het oude peil zat’, aldus de FNV in haar brief aan alle gemeenteraadsleden.

Financiële problemen

Door ict-problemen bij een aan de overheid gelieerde overheidsinstelling dreigen nu veel mensen in de financiële problemen te komen, aldus de FNV-brief aan gemeenteraden. ‘Wij vragen u om in uw raad hier aandacht voor te vragen en een signaal af te geven richting de Tweede Kamer dat hier wederom burgers het slachtoffer worden van een overheid die ict-systemen niet op orde heeft.’

Geld apart houden

Het CAK heeft op diverse manieren en op verschillende momenten de bij hem bekende Wmo-cliënten geïnformeerd, stelt het CAK. Er is onder meer met de VNG samengewerkt om gemeenten te informeren en hen van voorlichtingsmateriaal voorzien om inwoners met en Wmo-voorziening te informeren. Diverse gemeenten adviseerden Wmo-cliënten op hun website geld apart te houden, omdat de rekeningen door ict-problemen bij het CAK waren vertraagd.  

Klachten

Ook bij de Nationale Ombudsman zijn klachten over de inning van eigen bijdragen binnengekomen. Er is onduidelijkheid en ontevredenheid over het innen van de eigen bijdragen Wmo en Wlz (Wet langdurige zorg) over de maanden waarin geen zorg is ontvangen. De ombudsman heeft in een brief aan minister Hugo de Jonge (VWS) om opheldering gevraagd.  

 

GEEN THUISWERKVERGOEDING VOOR BURGEMEESTERS

Burgemeesters en wethouders mogen dan wel onder de cao-rijk vallen, anders dan rijksambtenaren krijgen zij niet de overeengekomen compensatie van 363 euro voor thuiswerken. Wel profiteren ze van de eenmalige uitkering van 225 euro die in die cao is afgesproken.

Onlangs is in de cao-rijk bepaald dat met ingang van 1 juli 2020 de salarisbedragen structureel worden verhoogd met 0,7 procent. Die afspraak geldt met terugwerkende kracht ook voor burgemeesters en wethouders, evenals die voor de eenmalige bruto uitkering van 225 euro. Dat blijkt uit de herziene circulaire 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onkosten

De thuiswerkvergoeding van 363 euro gaat volgens diezelfde circulaire echter aan ze voorbij. Die tijdelijke regeling is afgesproken voor extra gemaakte kosten vanwege het thuiswerken van 14 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Het betreft een onkostenvergoeding en geen eenmalige uitkering. Voor burgemeesters en wethouders geldt dat zij al een vaste maandelijkse onkostenvergoeding ontvangen. Die geldt voor voorzieningen die voor eigen rekening komen maar die mede worden aangewend ten behoeve van de vervulling van het ambt. Tot de onkostenvergoeding behoren onder meer ook bureaukosten. Die onkostenvergoeding moet dus mede worden gezien als een vergoeding voor thuiswerken. En in dat geval is er op grond van de cao-rijk voor burgemeesters en wethouders ook geen aanspraak op een thuiswerkvergoeding.

Eindejaarsuitkering

Wel ligt er voor hen een eindejaarsuitkering te wachten. Met ingang van 1 januari 2020 is er voor rijksambtenaren een zogenaamd individueel keuzebudget (IKB) ingevoerd, dat bestaat uit verlof en geld. Een dergelijke regeling is voor politieke ambtsdragers niet uitvoerbaar, omdat zij geen verlofregeling kennen en dus ook geen geld voor tijd kunnen inwisselen of andersom. In plaats daarvan krijgen zij in november een eindejaaruitkering op hun rekening bijgeschreven. Voor burgemeesters is dat dit jaar 9,8 procent van de genoten bezoldiging, voor wethouders 8,3 procent.

Voor burgemeesters is het daarna overigens nog niet op. Anders dan wethouders ontvangen zij – ook in de maand november – een eenmalig uitkering van 450 euro.

 

Extra handvatten tegen burenlawaai binnen Aso-wet

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) komt met een richtlijn voor gemeenten om burenlawaai aan te pakken. Door het vele thuiswerken vanwege de coronacrisis is het aantal overlastmeldingen bij de belangenorganisatie met 20 procent gegroeid. De richtlijn is nodig, vindt de NSG, nu gemeenten de mogelijkheden binnen de zogenoemde Aso-wet vaak niet benutten.

Naar schatting ondervinden zo’n half miljoen Nederlanders zodanig last van hun buren of omwonenden dat hun dagelijks leven ernstig wordt verstoord. Dat aantal neemt eerder toe dan af, weet directeur Erik Roelofsen van de NSG. Door het vele thuiswerken als gevolg van de coronacrisis is het aantal overlastmeldingen bij zijn stichting met zo’n 20 procent gegroeid. ‘Eind september zaten we met 400 meldingen al op het totaal van vorig jaar.’

Thuisklussen

De meldingen gaan vooral over het vele thuisklussen. Zagen, boren en timmeren gebeuren steeds vaker op weinig conventionele tijdstippen. Maar ook het onophoudelijk draaien van te harde muziek blijft een probleem. ‘In elk geval is er sprake van ontoelaatbaar veel geluidshinder, en is een externe partij nodig om in te grijpen. Dat kan de verhuurder zijn maar ook de lokale overheid.’

Richtlijn

De NSG wil in actie komen en heeft de mogelijkheden voor gemeenten op een rij gezet in een eigen richtlijn beoordeling burenlawaai. Voor het geluid dat afkomstig is van buren, bestaan geen wettelijke normen. De stichting adviseert om voor deze vorm van geluid bij het Activiteitenbesluit milieubeheer aan te sluiten, met normen tussen de 25 (’s nachts) tot 35 decibel (overdag). Voor incidentele verhogingen, zogeheten piekgeluiden, kunnen gemeenten dan een waarde aanhouden die maximaal 20 decibel hoger is, dus tot 55 overdag. ‘Gemeenten kunnen zo eigen burenlawaainormen hanteren,’ licht Roelofsen toe. De NSG helpt gemeenten in het advies met een stappenplan om probleemsituaties goed in kaart te brengen, met onder meer geluidsmetingen.    

Aso-wet

In ernstige gevallen hebben gemeenten nog een laatste middel achter de hand in de vorm van de Wet aanpak woonoverlast (Waw), ook wel bekend als de Aso-wet. De Waw is er sinds juli 2017. Vanaf dat moment kunnen burgemeesters een gedragsaanwijzing opleggen aan inwoners die langdurig voor veel overlast zorgen. De overlastgevende bewoner krijgt dan een persoonlijke brief met daarin heel concreet wat hij moet doen of laten, zodat de overlast voor omwonenden stopt. Doet hij er niets mee, dan kan de gemeente een boete opleggen.

Geen soelaas

De inzet van de gedragsaanwijzing is bedoeld voor als het voorportaal van waarschuwingen, buurtbemiddeling of mediation, geen soelaas heeft geboden. De gemeenteraad moet de Waw-bevoegdheden formeel aan de burgemeester toekennen in de APV (Algemene plaatselijk verordening). Welke gedragsaanwijzingen de burgemeester kan geven, hangt af van wat de gemeenteraad in de verordening heeft vastgesteld.

Extreem burenlawaai

In zijn advies raadt de NSG gemeenten aan de mogelijkheden van de Aso-wet te benutten om specifiek extreme geluidoverlast aan te pakken en in hun APV hierover expliciet een artikel met geluidsnormen op te nemen. Volgens Roelofsen zijn gemeenten onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die de Waw biedt om ook extreem burenlawaai aan te pakken. ‘Tot nu toe maken maar weinig gemeenten hier gebruik van. Ik schat tot nu toe slechts een vijfde. Dus ook op die optie willen we gemeenten wijzen in ons advies.’

 

BURGER EN AMBTENAAR GAAN SAMEN IN RELATIETHERAPIE

In de podcast Liefdeslessen voor een ambtenaar leggen Sara de Monchy en Fritzi Reijerman ambtenaren en burgers samen op de bruine sofa. Ze geven relatieadvies voor beide partijen: 'Pretendeer niet alles van elkaar al te weten. Laat je verrassen'. Een interview met podcastmaker Sara de Monchy.

Gigantische huwelijksproblemen
'Ambtenaren, burgers, jullie zijn net een getrouwd stel.' Zo beginnen de gastvrouwen, die de luisteraar leert kennen als Saar en Fritzi, de podcastserie Liefdeslessen voor een ambtenaar. 'Jullie kibbelen wat af, er worden om de haverklap oude koeien uit de sloot gehaald, er is dubbelzinnige communicatie, en vooral zijn er eindeloos opgestapelde emoties. En dat terwijl jullie levens zo vervlochten zijn, op ieder gebied. Gigantische huwelijksproblemen, nietwaar?'

Van het plaatsen van een ondergrondse afvalbak tot de verhuizing van een marinierskazerne: overal waar overheid en burgers met elkaar in aanraking komen, spelen emoties een rol. In vijf afleveringen geven Fritzi Reijerman ('expert op sluimerende publieke zaken') en Sara de Monchy ('guru in de love area') ambtenaren en burgers inzichten en advies om beter met die emoties om te gaan. De serie begint bij de hobbels die horen bij de prille liefde, zoals het aanvoelen van de grenzen van elkaars space, en eindigt met een complete huwelijkscrisis die alleen nog opgelost kan worden door helemaal opnieuw te beginnen. 


Sara, hoe ontstond het idee voor de podcast?

'Dat begon bij Fritzi. Zij merkte in haar werk dat bestuurders heel veel over "de burger" spreken, maar dat ze geen idee hebben wie die burger eigenlijk is. Zo kwam het idee om iets te maken voor ambtenaren om samen met burgers in relatietherapie te gaan. We dachten: als wij nou vijf issues nemen die in ons liefdesleven spelen, kunnen we daarmee de problemen tussen ambtenaren en burgers beter begrijpen? Daar kwamen vijf universele thema's uit. We beginnen bij bindingsangst en eindigen met overspel. Toen zagen we liefde opeens overal. Het werd een soort tunnelvisie.'

Wat maakt jou een guru in de love area?

'Het is ten eerste mijn lievelingsonderwerp. Mijn vrienden haten mij echt, want ik vraag altijd aan iedereen: hoe is het in de liefde? Ik vind dat het allerleukste om het over te hebben. Je kan het wel over je werk of je huis hebben, maar ik heb het idee dat ik iemand pas echt leer kennen als ik iets weet over hun liefdesleven.'

Waarom is het belangrijk om ambtenaren gevoeliger te maken voor de emotionele kant van hun relatie met de burger?

'Wat je vaak ziet bij burgers en ambtenaren, net als bij ruziënde stellen, is dat de ene blijft vasthouden aan de regels en de afspraken, terwijl de andere nog in de boosheid zit. Dan praat je langs elkaar heen. Bij de burgers en de ambtenaren is het bijna altijd de overheid die meer aan de kant van de regels en de afspraken zit. Je moet ook niet alles vanuit de emotie betrekken, dan gaat het ook mis. Maar vaak is er zoveel pijn, dan moet je echt op het level van de emoties gaan zitten. Dan kun je het niet meer alleen institutioneel bekijken.'

De podcast heet Liefdeslessen voor een ambtenaar, maar kunnen burgers er eigenlijk ook wat van leren?
'
Ja, zeker, 100 procent. In elke aflevering zit een les voor de burger. We hebben ook steeds geprobeerd begrip te kweken voor de moeilijke positie van ambtenaren. Als ambtenaar kun je het eigenlijk nooit goed doen. Dus wij proberen ze vooral niet met een wijzend vingertje op de strafbank te zetten.'

Wat is de belangrijkste les, voor ambtenaren én burgers, die je hebt geleerd?

'Voor zowel ambtenaren als burgers geldt: pretendeer niet alles van elkaar al te weten. Ambtenaren denken vaak: oh, dit wordt weer een zeikende burger. En burgers denken: oh, dit wordt weer zo'n inspraakavond waar eigenlijk alles van tevoren al vastligt. Ik denk dat daar veel misgaat. Dus: laat je verrassen. Die les heb ik trouwens ook in mijn persoonlijke leven kunnen toepassen.'

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief