Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

   

 

'Uitslag is de ultieme wraak

De stembus is gesloten. Maar we moeten nog wachten tot vrijdag 17.30 uur wanneer in het gemeentehuis van Boxmeer de uitslag bekend wordt gemaakt van de verkiezing van de naam voor de nieuwe gemeente St. Anthonis-Boxmeer-Cuijk.

Koos De Maasdriehoek

Dus is het nu tijd voor het publiceren van de exit-polls en een analyse van de uitslag.
Welnu, het is inderdaad Land van Cuijk (64% van de stemmen) geworden. Omdat velen niet weten wat de tweede betekenis van broek (laaggelegen gebied) is, kreeg Maasbroek slechts van 9% de voorkeur. Met 27% scoorde Maasheggen aanzienlijk beter. Maar wat bleek? Maasheggen was ook de naam van de gevangenis in Overloon. En het is geen lekkere binnenkomer als je straks aan je nietsvermoedende maar toch al argwanende aanstaande schoonouders vertelt dat je in Maasheggen woont.

Het percentage stemmers op Maasheggen pakte lager uit dan gedacht. Een rol speelt dat de meerderheid der dorpen niks te maken heeft met die Maasheggen. Maar zelfs in de Maasheggen-dorpen Oeffelt, Beugen, Sambeek, Vortum-Mullem, Groeningen, Vierlingsbeek en Maashees was het aantal Maasheggen-stemmers lager dan je zou mogen verwachten. Van enige trots op dit Unesco-gebied is daar zeker wel sprake. Dat gevoel zou het kunnen winnen van het gegeven dat al eeuwenlang dit gebied wordt aangeduid als Land van Cuijk. En ieder weet dat Mill en Grave, die immers ook in het aloude Land van Cuijk liggen, spoedig zullen aansluiten. Dat ze nu niet mee mochten stemmen, is een zuivere kwestie van eigen schuld, dikke bult.

Nee, uit psychologisch onderzoek blijkt dat de drijfveer voor de Maasheggen-bewoners om toch voor het Land van Cuijk te kiezen, wat recenter in de geschiedenis ligt. Menig Boxmerenaar jammerde de afgelopen maanden dat hij/zij er niet aan moest denken om in de gemeente Land van Cuijk te wonen. Ze gingen er daarbij simpel aan voorbij dat de bewoners van de tien andere dorpen van deze gemeente de naam Boxmeer hebben moeten tolereren. En nou moeten we ineens zielig gaan doen omdat de Boxmerenaren in hun trots worden gekrenkt?
Bij elke andere naam, vraagt een buitenstaander waar dat ligt. Antwoord: in het Land van Cuijk. Oh, zeg de vragensteller dan, zeg dat dan meteen. Dat de tien kerkdorpen van de huidige gemeente Boxmeer voor Land van Cuijk kozen, is niets meer dan de ultieme wraak op Boxmeer, wiens naam ze al die jaren hebben moeten dulden.

 

'STROPPENPOT' HEEFT WEINIG SOELAAS GEBODEN

Gemeenten die vorig jaar geld kregen uit de ‘stroppenpot’ hebben opnieuw forse tekorten op de jeugdhulp en/of de Wmo. De rijksbijdrage voor de tekorten op beide posten over 2016 en 2017 hebben ‘een beetje’ en vooral incidenteel geholpen. Gemeenten proberen op diverse manieren de uitgaven in te perken, maar stellen tegelijkertijd dat het rijk structureel met extra geld over de brug moet komen. Ook moet ‘Den Haag’ meer oog hebben voor de gevolgen voor gemeenten van regelingen die het rijk oplegt, zoals de invoering van het Wmo-abonnementstarief en de AMvB reële prijs Wmo 2015.

Geen structurele oplossing

Het Fonds tekortgemeenten, zoals de ‘stroppenpot’ officieel heet, keerde eind vorig jaar in totaal (eenmalig) 200 miljoen euro uit aan 77 gemeenten. Deze gemeenten hadden een gecumuleerd tekort van 20 euro per inwoner over zowel 2016 als 2017 op de Wmo en de jeugdzorg. Wageningen was een van de 77 gemeenten die een bijdrage (ruim 4 miljoen euro) uit die stroppenpot kreeg. ‘Het Fonds tekortgemeenten en de incidentele bijdrage aan de tekorten op jeugdhulp (het Wageningse deel van de 400 miljoen euro extra jeugdgeld van het rijk over 2019, red.) zijn niet toereikend voor de financiële problematiek die ons treft’, zo laat een woordvoerder van Wageningen weten. ‘Het is bovendien geen structurele oplossing.’ Het Wageningse tekort over 2019 is nog niet bekend, maar het tekort op het sociaal domein over 2018 bedroeg zo’n 3,5 miljoen euro, exclusief de bijdrage uit de stroppenpot. Momenteel wordt gewerkt aan een pakket aan ombuigingen van 3,2 tot 5,2 miljoen euro per jaar.

Lees meer

Straks lenen voor saneren asbestwoning

Het kabinet gaat huizenbezitters met een asbestdak helpen. Via een fonds kunnen zij straks geld lenen om de asbest veilig te laten verwijderen, nu een landelijk verbod op daken met deze ziekmakende stof politiek is gesneuveld.
 
 

Momenteel resteert in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. Het idee van een fonds om de sanering daarvan te versnellen, doet al langer de ronde. De wens een fonds te creëeren voor asbestsanering werd een jaar geleden in een motie gegoten door regeringspartijen VVD en CDA. Uit de provincie kwamen destijds geluiden dat er wel 'tientallen miljoenen' in zo'n fonds moeten komen.

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De stof kan longkanker en andere aandoeningen veroorzaken. Daken met asbest zijn de grootste bron van schadelijke vezels die nog aanwezig zijn in het milieu. In de bouw in Nederland is asbest al sinds 1993 verboden.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu, D66): ,,Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar nog asbest in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.''

De inzet van Van Veldhoven, samen met andere overheden en banken, is het fonds in 2020 op poten te hebben. Het is nog niet duidelijk hoeveel kapitaal er in het fonds gaat, welke bedragen straks kunnen worden geleend en tegen welke rentepercentage. Wel is al duidelijk dat meefinancieren van sanering van asbestgevels via het fonds mogelijk zal zijn.

Eerder dit jaar lag in de Eerste Kamer een kabinetsvoorstel asbestdaken per 2024 te verbieden, maar dat voorstel haalde het niet. Van Veldhoven legt vandaag in een Kamerbrief uit waarom ze nu tot en met 2028 via een landelijk fonds vrijwillige sanering maximaal wil stimuleren. Van Veldhoven: ,,Verzekeraars sluiten asbestdaken uit en banken willen bedrijven niet verder financieren en hypotheken niet meer verstrekken als er een onverzekerd asbestdak is.''

Overigens ligt er uit de Voorjaarsnota nog 5 miljoen euro voor de aanpak van asbest vanwege duurzaamheid. Van Veldhoven laat weten dat ze gaat kijken hoe dat geld kan worden ingezet 'voor ondersteuning van de minst draagkrachtige eigenaren van daken'. Mede door een inmiddels afgelopen subsidieregeling (75 miljoen euro, maximaal 25.000 euro per adres) is de afgelopen drie jaar ruim 33 miljoen vierkante meter aan astbestdaken gesaneerd.

Van Veldhoven meldt in de brief op verzoek van de PvdA verder dat ze niet gaat tornen aan de grens van 35 vierkante meter, het oppervlak aan asbestdak dat particulieren zelf mogen verwijderen. Wetenschappelijke onderbouwing daarvoor zou ontbreken. ,,Verhoging van het criterium zou als gevolg hebben dat particulieren grotere hoeveelheden asbesthoudend afval moeten afvoeren en het misverstand versterken dat asbest minder gevaarlijk zou zijn dan eerst werd gedacht."

Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer eind dit jaar een brief met meer details over het fonds.

WAAR BLIJFT MILJARD VOOR JEUGD?

Het is niet vast te stellen of de miljard euro die gemeenten uitgesmeerd over 2019, 2020 en 2021 van het kabinet krijgen voor de jeugdzorg toereikend zal zijn. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de Kamer aandachtspunten meegeeft bij de ontwerpbegroting 2020 van het ministerie van VWS. 

De Tweede Kamer behandelt die begroting eind oktober. Geld voor jeugdzorg wordt sinds 2015 toegevoegd aan het gemeentefonds en is vrij besteedbaar voor gemeenten, stelt de Algemene Rekenkamer in zijn brief aan de Kamer. De middelen zijn ‘dus niet meer afzonderlijk te herkennen en te labelen’.

Gemeenten leggen over de besteding van de budgetten geen verantwoording af aan het rijk. ‘Het is dus niet vast te stellen – niet door de minister en niet door de Algemene Rekenkamer – of het oorspronkelijk overgedragen bedrag adequaat was, of de beoogde doelmatigheid is bereikt of welke andere factoren bij gemeenten leiden tot financiële problematiek. Het is daarmee ook niet vast te stellen of het extra budget toereikend zal zijn.’

Volgend kabinet
Het kabinet besloot in het voorjaar gemeenten een miljard euro extra te geven voor de jeugdzorg. Gemeenten krijgen dit jaar 400 miljoen, volgend jaar 300 miljoen en in 2021 ook 300 miljoen euro. Daarnaast komt een onderzoek naar de volume- en uitgavenontwikkeling. Dat moet volgend najaar klaar zijn. Op basis van de onderzoekuitkomsten beslist een volgend kabinet of gemeenten structureel extra geld voor de jeugdzorg moeten krijgen.

 

‘HUHH … REGIOFONDSEN? NOOIT VAN GEHOORD’

80 procent van de Nederlanders is zich er niet van bewust dat de Europese Unie met allerlei fondsen steden en regio’s steunt. Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde Eurobarometer.

Of het nu gaat om EFRO-subsidies, waaruit Nederland de afgelopen jaren een half miljard euro haalde, of het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor kwetsbaren op de arbeidsmark – sinds 2014 goed voor 507 miljoen euro: acht op de tien Nederlanders hebben er geen enkele notie van. Daarmee is Nederland voor Denemarken en het Verenigd Koninkrijk de hekkensluiter binnen de Europese Unie.

Positief effect
Opmerkelijk is dat 81 procent van de Europeanen gelooft dat EU-projecten een positief effect hebben op hun leven. Maar slechts 40 procent is zich bewust van die projecten en in Nederland ligt dat dus nog veel lager: 19 procent is zich er van bewust. Tegelijk denkt in Nederland 81 procent van de bevolking dat Europees geld een positief effect heeft.

Het best zijn de Polen op de hoogte, daar kent 82 procent de Europese regiofondsen wel. Zij worden gevolgd door de Slowaken (77 procent) en de Tsjechen (75 procent).

Gevraagd waar Brussels geld naar toe zou moeten, zien Nederlanders blijkens hetzelfde onderzoek Europese fondsen het liefst gericht op regio’s met veel werkloosheid, achtergestelde stedelijke gebieden en afgelegen plattelandsgemeenten. Negen op tien Nederlanders vindt dat onderwijs, zorg en sociale infrastructuur er van moeten profiteren, 87 procent wijst op het milieu en 79 procent op hernieuwbare energie.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief