Vragen en toezeggingen Commissie Ruimte d.d. 21 november 2017

 
Agenda punt 
Vraag Antwoord 
3. Tijdig beantwoorden van mails
Het gebeurt regelmatig dat inwoners meerdere mails moeten sturen voordat ze een reactie van de gemeente krijgen. Aan het college wordt gevraagd om meer aandacht te besteden aan het tijdig beantwoorden van mails van burgers. 
Dit punt heeft continu aandacht van het college en wordt regelmatig besproken met de ambtelijke organisatie. Wij zullen dit nogmaals onder de aandacht brengen van de organisatie. 
 
3. Bestemmingsplan Grippensteinschestraat Wat is de stand van zaken van het bestemmingsplan Grippensteinschestraat Velp? 
Het bestemmingsplan Grippensteinschestraat Velp heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend door de provincie. De afweging hiervan dient nog plaats te vinden. Op korte termijn vindt hierover overleg met de initiatiefnemer plaats. 
 
3. en 5. Verklaring van geen bedenkingen langzaam verkeersverbinding Brede School Grave Oost.
 
Heeft de visie van West 8 invloed op het voorstel over de verklaring van geen bedenkingen langzaam 
Naar aanleiding van de bespreking van het voorstel over de verklaring van geen bedenkingen tijdens de commissievergadering van 21 november jl. heeft het college West8 gevraagd om aan te geven hoe zij aankijken tegen de langzaam verkeersverbinding. Bijgevoegd treft u de reactie van West 8 aan. 
Toezegging 
Agenda punt 
Toezegging 
3. Burgerparticipatie Ruimtelijke Ordeningsplannen
 
De wethouder zegt toe de huidige werkwijze in beeld te brengen. 
3.   Raadsinformatiebrief 2017-51 milieujaarverslag toezicht en handhaving ZIE BIJLAGE Gevraagd wordt om toezending van de evaluatie 2016 en eerste kwartaal 2017 van Samen Sterk in Brabant zoals vermeld in raadsinformatiebrief 2017-51, bovenaan op pagina 2.  
 

Afdrukken E-mailadres