foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Schriftelijke vragen aan het college 5-4-2021

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Raadsvoorstel aansluiting bij het LvC - Financiële positie Gemeente Grave Datum indiening 5 april 2021

 Aanleiding: Naar aanleiding van gepresenteerde stukken behorende bij het Raadsvoorstel aansluiting bij het LvC per 1 -1- 2022 hebben we de volgende vragen

Vraag 1 Zijn bij de gepresenteerde cijfers ook de incidentele posten meegenomen welke in de begroting zijn opgenomen? En zijn de 2e Burap 2020 en de verkoop van Katrien meegenomen in de gepresenteerde cijfers? Indien dit niet is meegenomen, kunt uhet effect van deze al deze posten aangeven op de getoonde ratio’s? Antwoord college op vraag 1

Antwoord college op vraag 1 Voor wat betreft de kengetallen zijn de kengetallen opgenomen zoals zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 10 november. De kengetallen belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte zijn aangepast op grond van de vastgestelde herstelbegroting op 9 maart. De herstelbegroting, 2e burap en de verkoop van Katrien zijn niet meegenomen in de kengetallen. We kunnen de effecten doorrekenen, echter vraagt dit meer tijd dan dat er is voor de behandeling van deze stukken voor de raadsvergadering van vandaag en morgen. De verwachting is echter niet dat dit tot grote schommelingen zal leiden.

Vraag 2 Als we dinsdag het raadsvoorstel aannemen om aan te sluiten op welk moment zou dan het preventief toezicht ingaan volgens de wet Arhi? Antwoord college op vraag 2

Antwoord college op vraag 2 Normaliter gaat het preventief toezicht op grond van de wet Arhi van rechtswege in na vaststelling principebesluit en herindelingsontwerp. De vraag hoe dat in het huidige proces zal verlopen is neergelegd bij de provincie en doorgezet aan het ministerie van BZK. Hierop verwachten wij een dezer dagen antwoord.

Vraag 3 Met het aannemen van de herstelbegroting door het opgelegde preventieve toezicht zijn een aantal lastenverzwaringen en bezuinigingen doorgevoerd. In de nieuwe gemeente LvC zal de OZB geharmoniseerd worden, waarmee deze lastenverzwaring teruggedraaid zal worden. De vraag is hoe de bezuiniging op de subsidies uitpakt bij een herindeling. Vallen alle verenigingen en stichtingen onder dezelfde bepalingen van de nieuwe gemeente, dwz hebben ook de Graafse ontvangers recht op dezelfde subsidies of moet daarvoor eerst nog een besluit door de gemeenteraad van Grave over genomen worden.

 Antwoord college op vraag 3 De door de gemeenteraad op 9 maart vastgestelde herstelbegroting zal worden ingebracht als basis voor het opstellen van de begroting 2022 van de gemeente Land van Cuijk. De OZB zal worden geharmoniseerd met de nieuwe gemeente land van Cuijk en ingaan per 1 januari 2022. Overige beleidsharmonisatie zal moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad in de nieuwe gemeente Land van Cuijk vanaf 1 januari 2022 en voor 31-12 2023.

 

Schriftelijke vragen aan het college 28-1-2021

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Stijgende kosten jeugdzorg – Vervolg vraag

Datum indiening 28 januari 2021 

Aanleiding: De jaarlijkse kosten voor jeugdzorg blijven stijgen. Hier zijn al meerdere vragen over gesteld en tot op heden is het onvoldoende duidelijk hoe de stijgingen in de begroting onderbouwd zijn. In de beantwoording van eerdere vragen is aangegeven: De prognose voor 2022 en verder is daarom momenteel niet een extrapolatie van de kosten van voorgaande jaren, maar een raming die gebaseerd is op uitvraag bij de zorgaanbieders en een inschatting van de regionale inkooporganisatie Jeugd (RIOZ). Naar aanleiding daarvan de volgende vraag/verzoek:

Vraag 1 We ontvangen graag de onderbouwing van de raming die gebaseerd is op de uitvraag bij de zorgaanbieders en de onderbouwing van de inschatting van de regionale inkooporganisatie Jeugd (RIOZ)

Antwoord college op vraag 1

 

Schriftelijke vragen aan het college 19-1-2021

Naam fractie LPG

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk commissie Auditcommissie

Datum indiening 18 januari 2021

Aanleiding:

Vraag 1 Naast dat we de management rapportage kunnen bespreken zouden we het op prijs stellen dat u het gedeelte van de presentatie van vorig jaar “Financiële positie verleden en begroot” zou willen actualiseren en toelichten. inclusief het effect van de decembercirculaire en de verkoop van Katrien en inclusief de belangrijkste oorzaken van de kostenstijgingen over de laatste jaren

Antwoord college op vraag 1

Vraag 2 Informatie van raadsleden vertelt ons dat bij een aantal vragen over EGS aan te rekenen met een rente van 2,26%. De huidige rente op een 30 jarige lening van de Nederlandse Staat is -0,1 %. Welke rekenrente dient te worden gehanteerd bij de berekening van de kapitaallasten?

Antwoord 2

Vraag 3 De egalisatiereserve voor Kranenhof is omgezet in een Bestemmingsreserve kapitaallasten sportpark Kranenhof. Kunt u het effect hiervan duidelijk maken door aanvulling van de grafiek die u vorig jaar hebt getoond?”

Antwoord 3 Tijdsbesteding en kostenopgave beantwoording

 

Schriftelijke vragen aan het college 16 januari 2021

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Stijgende kosten jeugdzorg

Datum indiening 9 januari 2020 

Aanleiding: De jaarlijkse kosten voor jeugdzorg blijven stijgen. Hier zijn al meerdere vragen over gesteld en tot op heden is het onvoldoende duidelijk hoe de stijgingen in de begroting onderbouwd zijn. In de begroting is te lezen dat: Jeugd, toename uitgaven o.a. a.g.v. toename cliëntenaantallen, wijziging solidariteitsafspraken: een extra last van 403K opleveren. In de Bijlage Analyse Jeugdhulp Noordoost-Brabant opgesteld door het PON is te zien dat het aantal jeugdigen dalende is in 2019 tov 2018. Toch zien we een sterke stijging van de kosten. Dit roept de volgende vragen op:

Vraag 1 wat is de ontwikkeling van de cliënten-aantallen de afgelopen 4 jaar en hoe is de prognose voor de komende 4 jaren tot stand gekomen? Graag ontvangen we een overzicht van deze aantallen met een onderbouwing van de prognose voor de jaren 2021-2024

Antwoord college op vraag 1

Vraag 2 wat is de ontwikkeling van de kosten geweest de afgelopen 4 jaar en hoe is de prognose voor kosten de komende 4 jaren tot stand gekomen? Graag ontvangen we een overzicht van deze kosten met een onderbouwing van de prognose voor de jaren 2021-2024. Uitgesplitst naar de kosten voor CGM en de kosten van de ingekochte jeugdzorg.

Antwoord college op vraag 2

Vraag 3 Hoe verhoudt de kostenstijging zich tot de mutatie in cliënten-aantallen? En wat is het verband tussen beiden?

Antwoord college op vraag 3

 

 

Schriftelijke vragen aan het college 9-1-2021

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Beleidsplan BiblioPluop scholens 2021-2024 en bezuiniging bibliotheek .

Datum indiening 9 januari 2020

Aanleiding: Door BiblioPlus is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2024. Het beleidsplan vormt de beleidsmatige onderlegger voor een nieuwe 4-jarige samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus en de overige bij BiblioPlus betrokken gemeenten waarin de gemeente zich committeert aan een vast financieel kader. In het meerjarenperspectief voor 2022 is nu echter een bezuiniging opgenomen op de bibliotheek op school (BOS) van € 50.900,- op een totaalbedrag van € 218.000,-. Door de raad is per amendement verzocht om alternatieve financiering voor de BOS te bezien, hetzij in de vorm van een bijdrage van het onderwijs hetzij in de vorm van bezuinigingen op de post bibliotheekwerk. Deze alternatieve financiering is niet gevonden. De post bibliotheekwerk voor de Gemeente Grave bestaat feitelijk uit meerdere onderdelen: -Bibliotheekwerk via BiblioPlus hieronder vallen de bibliotheek in het centrum, een steunpunt in Gassel en de bibliotheken op school -Het Graafs geheugen: voor het digitaliseren van bestanden en activiteiten in de vorm van lezingen e.d. -Het Taalhuis voor de aanpak van laaggeletterdheid -Buurtbibliotheken Aangezien we als LPG tegen het schrappen van de Bieb op School zijn, wensen we meer inzicht in de geldstromen en hebben daarom de volgende vraag:

Vraag 1 Kunt u ons de begroting voor het Bibliotheekwerk 2021 voorleggen, waarbij voor alle posten op detailniveau duidelijk is aangegeven waar het geld aan besteed wordt. Antwoord college op vraag 1

Schriftelijke vragen aan het college 16-12-2020

Naam fractie LPG

Naam raads- of commissielid Astrid Bannink

Onderwerp Vragen aan stuurgroep LvC i.o.

Datum indiening 16-12-2020 Aanleiding:

Op 29 september jl. hebben de 4 colleges van de gemeente LvC i.o. en het college van de gemeente Grave een overeenkomst bereikt over de DVO en de Centrumregeling. In de raadsvergadering van 15 december jl. hebben wij begrepen dat dit mondelinge akkoord nog niet ondertekend is. We willen het college verzoeken om onderstaande vragen aan de stuurgroep LvC i.o. en de directie van werkorganisatie CGM voor te leggen. Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw reactie i.v.m. het verstrijken van diverse termijnen. Vraag 1 Waarom is de DVO en de Centrumregeling wel onderschreven maar niet ondertekend?

Antwoord 1

Vraag 2 De stuurgroep LvC i.o. geeft aan dat Land van Cuijk i.o. geen andere financiële tegemoetkoming aan de gemeente Grave zal verlenen anders dan vanuit de liquidatieregeling van de werkorganisatie CGM verplicht is. Hoe verhoudt zich dat tot de eerdere toezegging van de stuurgroep LvC i.o.: “Op deze plaats benadrukken wij graag nog dat wij u het voorstel doen om alle incidentele lasten (project-, frictie- en desintegratiekosten) voor onze rekening te nemen die samenhangen met de voorbereiding en vorming van een gezamenlijke organisatie op grond van het regiemodel.” van datum 12 november 2019 verwoord in de ‘Notitie uitgangspunten regiemodel’?

Antwoord 2

Vraag 3 De Stuurgroep LvC i.o. stelt dat de totale bezuinigingsopgave van de gemeente Grave van 750.000 euro voor 31 december 2020 overeengekomen dient te zijn. In een schrijven van 27 oktober 2020 getiteld ‘Beantwoording technische vragen raadsfracties naar aanleiding van Centrumregeling en DVO’, gericht aan de gemeenteraden in Land van Cuijk i.o. lezen wij: “Artikel 4, lid 3 geeft aan dat op uiterlijk 31/12 dit helder moet zijn voor het navolgende kalenderjaar. Ofwel, 31/12/2021 helderheid over minder producten/ diensten voor het jaar 2022, 31/12/2022 voor het jaar 2023, etc.” Onlangs heeft een jurist deze uitleg bestudeerd en bevestigd dat Artikel 4 lid 3 en lid 4 op deze wijze dient te worden gelezen. Kan de Stuurgroep LvC i.o. aangeven wanneer en om welke reden u bent afgeweken van uw eerdere uitleg en een andere stellingname heeft gekozen?

Antwoord 3

Vraag 4 Er is veel onduidelijkheid ontstaan over de urenverantwoording binnen CGM en de doorbelasting daarvan aan de gemeente Grave. Uit eerder ontvangen overzichten trekken wij de conclusie dat de gemeente Grave uren betaalt welke niet geleverd worden. Kan de directie van CGM aangeven hoe deze onduidelijkheid is ontstaan, ons een duidelijk overzicht verschaffen over welke urenafname de basis vormt voor het aangaan van de DVO en hoe zich dit verhoudt tot de in rekening gebrachte uren?

Antwoord 4

Vraag 5 We ontvangen tegenstrijdige berichten over de overheadpercentages als gevolg waarvan bij het opstellen van de DVO het lumpsum bedrag mogelijk niet op de juiste wijze is berekend. Uit het schrijven van 23 november jl. geeft de Stuurgroep LvC i.o. aan dat ze bij de reductie van € 750.000 euro de volgende systematiek wenst toe te passen: “Daarbij is de CGM systematiek van toepassing, hetgeen betekent dat er voor een 2/3 deel daadwerkelijke uren aangegeven moeten worden en een 1/3 deel uit de overhead bestaat.” In de informatie vanuit CGM is te vernemen dat de basis dienstverlening vanuit CGM aan de Gemeente Grave € 4.512.000,- bedraagt. Uitgaande van een overhead deel van 1/3 zou de totale bijdrage van de gemeente Grave voor de basis dienstverlening inclusief overhead € 6.768.000,- bedragen. Hier moeten nog wel de directe lasten à € 309.000,- aan toegevoegd worden. De totale bijdrage komt daarmee op € 7.077.000,-. Conform de door de Stuurgroep LvC i.o. voorgestelde systematiek betaalt de gemeente Grave daarmee € 1.281.000,- jaarlijks teveel voor de dienstverlening van Land van Cuijk i.o.. Kan de Stuurgroep LvC i.o. aangeven hoe zij tot een bedrag van € 8.358.000,- is gekomen wanneer zij meent dat een overhead factor van 1/3 de juiste is?

Antwoord vraag 5

 

Schriftelijke vragen aan het college 23-11-2020

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Technische Vragen 2e Burap

Datum indiening 23 november 2020

Vraag 1 Techniche vragen 2 e Burap -Aan en verkoop gronden: Waarom wordt er een perceel verkocht en een aangekocht?

-Transitie veehouderij Dit is een experiment dat door de Provincie is opgestart.

Wanneer wordt dit geëvalueerd?

-Door Stec is een detailhandelsvisie opgesteld, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingen bij de supermarkten Wanneer kunnen wij deze ontvangen?

-Extra bijdragen ODBN Op basis van de voortgangsrapportages van ODBN tot en met augustus 2020 wordt er een overschrijding van 667 uur verwacht t.o.v. de geraamde uren in het werkprogramma 2020. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen met als gevolg meer uren. De stijging vindt voornamelijk plaats op de gebieden: toetsen asbestinventarisatie, intake en verzending, niet geprogrammeerd toezicht en toezicht op asbestsloop

.Vraag: Dit lijken een aantal basis taken te zijn. Verder geeft ODBN aan dat ze veel taken niet hebben kunnen uitvoeren. Hoe kan er dan toch sprake zijn van een overschrijding van de uren? -

Subsidie voor het saneren van geluidshindersituaties vanwege wegverkeerslawaai. Wat zijn de locaties waar dit van toepassing is?

- Praktijkondersteuner Huisarts op gebied van jeugd GGZ (POH GGZ-jeugd) In 2020 is de pilot POH GGZ Jeugd geëvalueerd en besloten de pilot te verlengen met een periode t/m december 2021. Momenteel wordt de verbinding gezocht met nieuwe huisartsenpraktijken in Grave welke deel willen nemen aan de pilot.

-Vraag is dit nog actueel, gezien ook de constatering dat dit niet het gewenste resultaat oplevert en wat gaan we anders doen? -Er wordt toegewerkt naar de vaststelling van een lokaal sportakkoord. Door de corona maatregelen loopt dit echter enige vertraging op. Met behulp van de input uit het lokale sportakkoord zal vervolgens een sport- en beweegnota worden opgesteld. Wat is de huidige planning hiervoor?

-Preventie van overgewicht en diabetes, alcoholen drugsgebruik De indruk bestaat dat er nog het nodige te doen is aan het terugdringen van drugsgebruik en de overlast die ermee gemoeid is. Wat zijn de verder plannen op dit gebied?

-Kredieten De aanduiding boven de kolommen ontbreekt. Graag aangeven wat de bedrag zijn

Schriftelijke vragen aan het college 13-11-2020

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid

Onderwerp Werkzaamheden binnenstad

Datum indiening 13 november 2020 

Aanleiding Er wordt gewerkt aan riolering, gas- en waterleidingen en het glasvezelnetwerk en dat geeft overlast. Eerder is al gemeld dat door het uitbreken van de corona-pandemie de planning van Brabant Water en Enexis is uitgelopen en er dubbel werk uitgevoerd moest worden. In een bericht in september werd aangegeven dat de werkzaamheden aan gas- en waterleiding nog 6-7 weken zouden duren. Medio november wordt er echter nog volop gewerkt.. Doordat er aan veel straten tegelijk gewerkt wordt (de Trompetterstraat,de Rogstraat, de Klinkerstraat en de Markt) en werd, is het centrum voor automobilisten zeer moeilijk bereikbaar. Ondernemers geven aan door het wegblijven van klanten omzetverlies te lijden. Indien de overheid werkzaamheden uitvoert, kunnen inwoners en bedrijven nadeel ondervinden hierdoor. In sommige situaties hebben zij recht op een tegemoetkoming in de schade (nadeelcompensatie).

Vraag 1 In hoeverre is er bij de coördinatie van de werkzaamheden tussen de projecten en aannemers rekening gehouden met een fatsoenlijke bereikbaarheid van het centrum (ook voor auto’s)?

Antwoord College

Vraag 2 Zijn en worden er mogelijkheden onderzocht om werkzaamheden te versnellen zodat de overlast van kortere duur is?

Antwoord College

Vraag 3 In hoeverre is er in de planning rekening gehouden met de bereikbaarheid in de ,voor de ondernemers, belangrijke december maand? Indien dit niet het geval is, is de wethouder bereid in overleg met het Centrummangent te kijken naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren in die periode.

Antwoord College

Vraag 4 Welke vertraging is opgetreden door de uitbraak van het Coronavirus en welke vertraging door andere oorzaken.

Antwoord College

Vraag 5 Kan de schade veroorzaakt door uitloop van de planning door andere redenen dan Corona verhaald worden?

Antwoord College

Vraag 6 Is het college van mening dat ondernemers onder voorwaarden aanspraak kunnen maken op nadeelcompensatie en is het college bereid de ondernemers bij de aanvraag te faciliteren?

Antwoord College

 

Schriftelijke vragen aan het college 4-11-2020 (2)

Naam fractie LPG

Naam raads- of commissielid Edwin van Kraaij

Onderwerp Leges marktstandplaats

Datum indiening 17-10-2020

Aanleiding: In de verordening leges Grave 2021 wordt onder hoofdstuk 4 “Markstandplaatsen” in artikel 3.4.1 het tarief weergegeven voor een standplaatsvergunning voor elke dag of gedeelte daarvan, waarvoor de vergunning geldt. Dit tarief wordt in 2021 € 23,50 per dag(deel). Van een standplaatshouder ontvingen wij het signaal dat de Gemeente Grave als een van de weinige gemeenten in de regio geen lager tarief hanteert als de standplaats voor langere tijd (maand, half jaar, jaar) wordt ingenomen.

Vraag 1 Is het correct dat de Gemeente Grave geen kortingstarief hanteert indien een standplaats voor langere tijd (maand, half jaar of jaar) wordt vergund?

Antwoord college op vraag 1 Ja, dat is correct. Het is vast bedrag per dagdeel. 1 dag(deel) kost € 23,50, 10 dag(delen) € 235,00; 100 dag(dagdelen) € 2.350,00, enzovoorts. In Grave zijn tot dusverre tot maximaal 50 dagen in rekening gebracht.

Vraag 2 Hoeveel verschillende vergunninghouders zijn er die jaarlijks gebruik maken van een marktstandplaatsvergunning?

Antwoord 2 Dat zijn er gemiddeld 30 per jaar. Varierend van een vergunning voor 1 dag (deel) tot maximaal 50 dag (delen). Dat is 1 gemiddeld 1 keer per week Vraag 3 Wat is het totaalbedrag dat de gemeente Grave jaarlijks incasseert op grond van artikel 3.4.1 ? Antwoord 3 € 4.000,00 Tijdsbesteding en kostenopgave beantwoording: Dat is niet specifiek bijgehouden voor deze activiteit. De leges zijn – voor zover dat op basis van de huidige inzichten valt in te schatten – kostendekkend.

 

Schriftelijke vragen aan het college 4-11-2020

Schriftelijke vraag aan het college / Provincie / RWS

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Onderwerp Afsluiting Graafse Brug

Datum indiening 30 juli 2020 

Aanleiding: Recent extra onderzoek van Rijkswaterstaat, waarvan de resultaten vorige week bekend werden, leert dat ‘de huidige belasting niet langer meer toelaatbaar is voor de brugconstructie’. Vandaar dat zware voertuigen als vrachtauto’s, bussen en landbouwverkeer boven de 10 ton er voorlopig niet meer over de Graafse brug kunnen rijden. De herstelwerkzaamheden gaan mogelijk zes tot negen maanden duren. De afsluiting voor zwaar verkeer heeft ook gevolgen voor de bussen op lijn 99 (Arriva) van Uden via Grave naar Nijmegen en voor die op lijn 9 (Breng) tussen Grave en Nijmegen. Er zijn per direct zes bushaltes vervallen, waaronder drie in Grave (Generaal de Bonsweg, Stoofweg en Busstation), een in Velp (Binckhof) en een in Nederasselt (Eindsestraat). Zodra de zomervakantie eindigt zal dit problemen gaan opleveren voor forensen, studenten en schoolgaande jeugd.

Vraag 1 Zijn er gesprekken gestart met RWS, Provincie en vervoerders over het oplossen va het probleem dat is ontstaan? Wat is de status daarvan en wanneer wordt een oplossing verwacht en wanneer en hoe wordt daarover gecommuniceerd?

Antwoord college op vraag 1 Vraag 2 Is het een optie om met de zogenaamde VDL Procity bussen te gaan rijden? Dit zijn bussen die ongeveer 8 meter lang zijn in plaats van 12 meter en hebben een maximaal beladen gewicht van 6 ton (leeggewicht 3,5 ton). Deze kleine bussen hebben 21 zitplaatsen en 12 staanplaatsen, wat een juiste frequentie voldoende zou moeten zijn.. Antwoord college op vraag 2

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Onderwerp Afsluiting Graafse Brug

Datum indiening 30 juli 2020 

Aanleiding Recent extra onderzoek van Rijkswaterstaat, waarvan de resultaten vorige week bekend werden, leert dat ‘de huidige belasting niet langer meer toelaatbaar is voor de brugconstructie’. Vandaar dat zware voertuigen als vrachtauto’s, bussen en landbouwverkeer boven de 10 ton er voorlopig niet meer over de Graafse brug kunnen rijden. De herstelwerkzaamheden gaan mogelijk zes tot negen maanden duren. De afsluiting voor zwaar verkeer heeft ook gevolgen voor de bussen op lijn 99 (Arriva) van Uden via Grave naar Nijmegen en voor die op lijn 9 (Breng) tussen Grave en Nijmegen. Er zijn per direct zes bushaltes vervallen, waaronder drie in Grave (Generaal de Bonsweg, Stoofweg en Busstation), een in Velp (Binckhof) en een in Nederasselt (Eindsestraat). Zodra de zomervakantie eindigt zal dit problemen gaan opleveren voor forensen, studenten en schoolgaande jeugd.

Vraag 1 Zijn er gesprekken gestart met RWS, Provincie en vervoerders over het oplossen va het probleem dat is ontstaan? Wat is de status daarvan en wanneer wordt een oplossing verwacht en wanneer en hoe wordt daarover gecommuniceerd?

Antwoord College Zodra alle feiten bekend waren zijn gelijk gesprekken gestart met gemeente Heumen, provincies Gelderland en Noord-Brabant en de vervoerders Breng en Arriva. Ook is er overleg geweest over mogelijke oplossingsrichtingen (wat kan wel/niet) met Rijkswaterstaat. Het komen tot een duurzame oplossing die zes tot negen maanden aan kan houden heeft echter ook financiële consequenties door beide provincies is overleg met Ministerie I en W opgestart om een vergoeding hiervoor te krijgen. Ten tijde van de beantwoording van de vragen is de oplossing geboden.

Vraag 2 Is het een optie om met de zogenaamde VDL Procity bussen te gaan rijden? Antwoord College Als de vervoerders deze beschikbaar hadden, dan had dit een oplossing kunnen zijn. Er is gesproken over Midi-bussen in te zetten, als ook andere oplossingen.

 

Schriftelijke vragen aan het college 27-10-2020 (3)

Behandeling Programmabegroting 2021

Fractie: Nr. Blz.

Onderwerp Onderwerp/vraag Afd./team

Antwoord 1 14 Indicatoren Percentage gebruik digitale dienstverlening in verhouding tot baliedienstverlening. Actueel is 53% planning is 44%. Dat lijkt te laag. Wat zijn de doelstelling voor de komende jaren tav deze indicator? 2 34 3.8 Verplichte BBV indicatoren Aantal nieuw gebouwde woningen heeft een indicator van 2,4 wat laag lijkt te zijn gezien alle bouwactiviteiten. Welke plannen zijn hierin nog niet meegenomen? En is 2,4 dan het juiste streefgetal? 3 7 Specificatie bestaand beleid Terugdraaien ombuiging: Sluiten van de bibliotheken in de scholen. Wat is er nu in de begroting meegnomen voor de bieb op school? 4 Algemeen Gecorrigeerde versie begroting Er is afgesproken om een meerjarigsluitende begroting aan te leveren, ook qua presentatie. Helaas is dit niet gebeurd. In de programmabegroting van Cuijk en Mill zijn de ombuigingsvoorstellen verwerkt. Dit geeft een duidelijker beeld. Voor Grave zou het ook wenselijk zijn om het dekkingsvoorstel te integreren in de programmabegroting als ook evt andere aanpassingen nav de raadsvergadering. Het verzoek is daarom om toch een gecorrigeerde versie van de begroting op te stellen in lijn met de Programmabegrotingen van Cuijk en Mill. 5 P 68 Stille Reserves In dit bedrag zou ook het GVV terrein en het Hockeyveld meegenomen kunnen zijn. Gezien de grootte van het terrein> wat is de mogelijke opbrengst en toevoeging aan de algemene reserve wanneer beide percelen worden verkocht?

 

Schriftelijke vragen aan het college 27-10-2020 (2)

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Technische vragen begroting

Datum indiening 5 oktober 

Vraag 1 Onderwerp: Regio Noordoost Brabant Blz: 99 Er is een motie aangenomen om een bedrag van 40K te dekken uit de bestaande budgetten en niet meer als extra post op te nemen. Waar is deze bezuiniging verwerkt in de begroting en waarom is deze niet opgenomen in het Dekkingsvoorstel?

Antwoord college op vraag 1

Vraag 2 Onderwerp: Afval kosten Blz:31 De hogere lasten 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door storting in de voorziening afval. Waarom stijgen de kosten voor afval met uiteindelijk 112K per jaar?

Antwoord college op vraag 2

Vraag 3 Onderwerp: Jeugdzorg Blz 52 Jeugd, toename uitgaven o.a. a.g.v. toename cliëntenaantallen, wijziging solidariteitsafspraken: een extra last van 403K. Vragen hierbij zijn: wat is de ontwikkeling van de clientenaantallen de afgelopen 4 jaar en hoe is de prognose voor de komende jaren tot standgekomen? Wat heeft de Gemeente Grave ontvangen of bijgedragen aan/van Land van Cuijk gemeenten de afgelopen 4 jaren. Waarom zijn de solidariteitsafspraken gewijzigd en wat zijn de wijzigingen?

Antwoord college op vraag 3 Antwoord: deze vraag is tijdens de technische avond van 6 oktober reeds beantwoord. De wijziging van de solidariteitsafspraken staat los van de ontwikkeling van cliëntenaantallen. Inleg in de begroting Jeugdzorg LvC vindt namelijk plaats op basis van de inkomsten die de 5 individuele gemeenten in het LvC ontvangen voor Jeugdzorg vanuit het Rijk. De effecten van de soldariteit zijn daarmee niet gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven die een gemeente doet voor de eigen cliëntaantallen, vandaar dat door een aantal gemeenten in het LvC is voorgesteld om de solidariteitsafspraken te wijzigen naar een systematiek waarbij de inleg van de 5 gemeenten gebaseerd wordt op de daadwerkelijke uitgaven die de gemeente doet voor Jeugdzorg (waarbij de uitvoeringskosten voor het Basisteam Jeugd en Gezin over de 5 gemeenten worden verdeeld via een verdeelsleutel). Met betrekking wat de gemeente Grave heeft ontvangen of bijgedragen aan de solidariteit LvC geldt dat de huidige solidariteitsafspraken pas sinds 2017 formeel zijn vastgesteld. Dat geeft het volgende beeld voor de gemeente Grave: 2017: € 69.858 ontvangen 2018: € 212.201 bijgedragen 2019: € 375.855 ontvangen

Vraag 4 1.1 Uitgangspunten Blz: 109 De provincie schrijft in haar toetsingscriteria dat de kapitaallasten van investeringen al gedekt moeten kunnen worden in datzelfde jaar. Wij hanteren dit uitgangspunt niet en volgen de voorgeschreven regels van de BBV. Wat is de achterliggende casus en wat is de omvang van de mogelijke correctie?

Antwoord college op vraag 4 Vraag 5 Materiele vaste activa Blz: 112 De materiele vast activa loopt op van 39.371K in 2019 tot 55.000K 2020. Betekent dit dat alle investeringen in 2020 zijn ingerekend? Wat zou de ontwikkeling van de schuldquote zijn als rekening wordt gehouden met de planning in de tijd?

 

Schriftelijke vragane aan het college 27-10-2020

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Begroting 2020 en 2021 CGM

Datum indiening 28 augustus 2020  Aanleiding: Nav de discussie over de begroting van CGM en het antwoord op een van de vragen van 27 juni:

Vraag 1 Waar kunnen we in de begroting van CGM de kosten voor de herindeling terugvinden en op welke manier is hierbij rekening gehouden met de verdeling van de overheadkosten?

Antwoord college op vraag 1 In de begroting 2021 van CGM zijn de kosten van de herindeling nog niet verwerkt. Indien er extra uren en/of kosten worden gemaakt worden deze extra in rekening gebracht. De plannen van aanpak met daarin de urenbesteding worden pas in juni/juli 2020 vastgesteld. Op basis hiervan zal op nacalculatorische basis de uren die CGM besteedt aan de herindeling in rekening worden gebracht bij de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert. is de logische vervolgvraag:

Vraag 1 Zijn de plannen van aanpak voor de herindeling Land van Cuijk vastgesteld met een urenbegroting? Zo ja, dan ontvangen wij graag per ommegaande deze informatie en de uitwerking van het effect hiervan op de begroting van CGM voor 2020 en 2021. Antwoord college op vraag 1 De gevraagde informatie is niet bekend bij het college van Grave. Hiervoor verwijzen wij naar het Land van Cuijk i.o. als het meeste geëigende adres voor de beantwoording.

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Begroting 2020 en 2021 CGM

Datum indiening 28 augustus 2020 

Aanleiding: Nav het beperkte antwoord op deze vraag:

Vraag 1 Zijn de plannen van aanpak voor de herindeling Land van Cuijk vastgesteld met een urenbegroting? Zo ja, dan ontvangen wij graag per ommegaande deze informatie en de uitwerking van het effect hiervan op de begroting van CGM voor 2020 en 2021. Antwoord college op vraag 1 De gevraagde informatie is niet bekend bij het college van Grave. Hiervoor verwijzen wij naar het Land van Cuijk i.o. als het meeste geëigende adres voor de beantwoording. En het feit dat een mogelijke capaciteitsvraag vanuit Land van Cuijk io effect gaat hebben op de kosten, doorbelastingen en kwaliteit van de dienstverlening.

Zijn de vervolgvragen:

Vraag 1 Heeft het dagelijks bestuur van CGM een vraag voor ondersteuning vanuit Land van Cuijk io ontvangen om capaciteit vanuit CGM ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de voorgenomen herindeling? En is daar zoals eerder aangegeven ook een begroting aan gekoppeld waarbij de gewenste omvang is duidelijk gemaakt? Graag ontvangen wij graag een kopie van de informatie/correspondentie mbt tot beide vragen Antwoord college op vraag 1

Vraag 2 Hoeveel uren en kosten zijn er gemaakt door CGM te behoeve van de herindeling Land van Cuijk in 2020 tot nu toe?

Antwoord college op vraag 2 

 

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Begroting 2020 en 2021 CGM

Datum indiening 28 augustus 2020 

Aanleiding: Nav het beperkte antwoord op deze vraag:

Vraag 1 Zijn de plannen van aanpak voor de herindeling Land van Cuijk vastgesteld met een urenbegroting? Zo ja, dan ontvangen wij graag per ommegaande deze informatie en de uitwerking van het effect hiervan op de begroting van CGM voor 2020 en 2021. Antwoord college op vraag 1 De gevraagde informatie is niet bekend bij het college van Grave. Hiervoor verwijzen wij naar het Land van Cuijk i.o. als het meeste geëigende adres voor de beantwoording. En het feit dat een mogelijke capaciteitsvraag vanuit Land van Cuijk io effect gaat hebben op de kosten, doorbelastingen en kwaliteit van de dienstverlening.

Zijn de vervolgvragen:

Vraag 1 Heeft het dagelijks bestuur van CGM een vraag voor ondersteuning vanuit Land van Cuijk io ontvangen om capaciteit vanuit CGM ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de voorgenomen herindeling? En is daar zoals eerder aangegeven ook een begroting aan gekoppeld waarbij de gewenste omvang is duidelijk gemaakt? Graag ontvangen wij graag een kopie van de informatie/correspondentie mbt tot beide vragen Antwoord college op vraag 1 Nee het bestuur GCM heeft geen plannen van aanpak LvC ontvangen. Indien deze worden ontvangen zullen deze worden verrekend met Cuijk en Mill. De begroting zal hier niet voor worden aangepast. Vraag 2 Hoeveel uren en kosten zijn er gemaakt door CGM te behoeve van de herindeling Land van Cuijk in 2020 tot nu toe? Antwoord college op vraag 2 Er zijn dit jaar tot nu toe 4.322 uur gemaakt ten behoeve van het Land van Cuijk. Zoals gezegd komen deze uren ten laste van Cuijk en Mill. Door CGM worden verder geen kosten gemaakt voor het Land van Cuijk. Kosten voor het land van Cuijk lopen via de projectorganisatie. Tijdsbesteding: De beantwoording van deze vragen heeft 2 uur inzet gevraagd. Kosten € 200,=