foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Schriftelijke vragen aan het college 28-1-2021

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Stijgende kosten jeugdzorg – Vervolg vraag

Datum indiening 28 januari 2021 

Aanleiding: De jaarlijkse kosten voor jeugdzorg blijven stijgen. Hier zijn al meerdere vragen over gesteld en tot op heden is het onvoldoende duidelijk hoe de stijgingen in de begroting onderbouwd zijn. In de beantwoording van eerdere vragen is aangegeven: De prognose voor 2022 en verder is daarom momenteel niet een extrapolatie van de kosten van voorgaande jaren, maar een raming die gebaseerd is op uitvraag bij de zorgaanbieders en een inschatting van de regionale inkooporganisatie Jeugd (RIOZ). Naar aanleiding daarvan de volgende vraag/verzoek:

Vraag 1 We ontvangen graag de onderbouwing van de raming die gebaseerd is op de uitvraag bij de zorgaanbieders en de onderbouwing van de inschatting van de regionale inkooporganisatie Jeugd (RIOZ)

Antwoord college op vraag 1

 

Schriftelijke vragen aan het college 19-1-2021

Naam fractie LPG

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk commissie Auditcommissie

Datum indiening 18 januari 2021

Aanleiding:

Vraag 1 Naast dat we de management rapportage kunnen bespreken zouden we het op prijs stellen dat u het gedeelte van de presentatie van vorig jaar “Financiële positie verleden en begroot” zou willen actualiseren en toelichten. inclusief het effect van de decembercirculaire en de verkoop van Katrien en inclusief de belangrijkste oorzaken van de kostenstijgingen over de laatste jaren

Antwoord college op vraag 1

Vraag 2 Informatie van raadsleden vertelt ons dat bij een aantal vragen over EGS aan te rekenen met een rente van 2,26%. De huidige rente op een 30 jarige lening van de Nederlandse Staat is -0,1 %. Welke rekenrente dient te worden gehanteerd bij de berekening van de kapitaallasten?

Antwoord 2

Vraag 3 De egalisatiereserve voor Kranenhof is omgezet in een Bestemmingsreserve kapitaallasten sportpark Kranenhof. Kunt u het effect hiervan duidelijk maken door aanvulling van de grafiek die u vorig jaar hebt getoond?”

Antwoord 3 Tijdsbesteding en kostenopgave beantwoording

 

Schriftelijke vragen aan het college 16 januari 2021

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Stijgende kosten jeugdzorg

Datum indiening 9 januari 2020 

Aanleiding: De jaarlijkse kosten voor jeugdzorg blijven stijgen. Hier zijn al meerdere vragen over gesteld en tot op heden is het onvoldoende duidelijk hoe de stijgingen in de begroting onderbouwd zijn. In de begroting is te lezen dat: Jeugd, toename uitgaven o.a. a.g.v. toename cliëntenaantallen, wijziging solidariteitsafspraken: een extra last van 403K opleveren. In de Bijlage Analyse Jeugdhulp Noordoost-Brabant opgesteld door het PON is te zien dat het aantal jeugdigen dalende is in 2019 tov 2018. Toch zien we een sterke stijging van de kosten. Dit roept de volgende vragen op:

Vraag 1 wat is de ontwikkeling van de cliënten-aantallen de afgelopen 4 jaar en hoe is de prognose voor de komende 4 jaren tot stand gekomen? Graag ontvangen we een overzicht van deze aantallen met een onderbouwing van de prognose voor de jaren 2021-2024

Antwoord college op vraag 1

Vraag 2 wat is de ontwikkeling van de kosten geweest de afgelopen 4 jaar en hoe is de prognose voor kosten de komende 4 jaren tot stand gekomen? Graag ontvangen we een overzicht van deze kosten met een onderbouwing van de prognose voor de jaren 2021-2024. Uitgesplitst naar de kosten voor CGM en de kosten van de ingekochte jeugdzorg.

Antwoord college op vraag 2

Vraag 3 Hoe verhoudt de kostenstijging zich tot de mutatie in cliënten-aantallen? En wat is het verband tussen beiden?

Antwoord college op vraag 3

 

 

Schriftelijke vragen aan het college 9-1-2021

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Beleidsplan BiblioPluop scholens 2021-2024 en bezuiniging bibliotheek .

Datum indiening 9 januari 2020

Aanleiding: Door BiblioPlus is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2024. Het beleidsplan vormt de beleidsmatige onderlegger voor een nieuwe 4-jarige samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus en de overige bij BiblioPlus betrokken gemeenten waarin de gemeente zich committeert aan een vast financieel kader. In het meerjarenperspectief voor 2022 is nu echter een bezuiniging opgenomen op de bibliotheek op school (BOS) van € 50.900,- op een totaalbedrag van € 218.000,-. Door de raad is per amendement verzocht om alternatieve financiering voor de BOS te bezien, hetzij in de vorm van een bijdrage van het onderwijs hetzij in de vorm van bezuinigingen op de post bibliotheekwerk. Deze alternatieve financiering is niet gevonden. De post bibliotheekwerk voor de Gemeente Grave bestaat feitelijk uit meerdere onderdelen: -Bibliotheekwerk via BiblioPlus hieronder vallen de bibliotheek in het centrum, een steunpunt in Gassel en de bibliotheken op school -Het Graafs geheugen: voor het digitaliseren van bestanden en activiteiten in de vorm van lezingen e.d. -Het Taalhuis voor de aanpak van laaggeletterdheid -Buurtbibliotheken Aangezien we als LPG tegen het schrappen van de Bieb op School zijn, wensen we meer inzicht in de geldstromen en hebben daarom de volgende vraag:

Vraag 1 Kunt u ons de begroting voor het Bibliotheekwerk 2021 voorleggen, waarbij voor alle posten op detailniveau duidelijk is aangegeven waar het geld aan besteed wordt. Antwoord college op vraag 1

Schriftelijke vragen aan het college 16-12-2020

Naam fractie LPG

Naam raads- of commissielid Astrid Bannink

Onderwerp Vragen aan stuurgroep LvC i.o.

Datum indiening 16-12-2020 Aanleiding:

Op 29 september jl. hebben de 4 colleges van de gemeente LvC i.o. en het college van de gemeente Grave een overeenkomst bereikt over de DVO en de Centrumregeling. In de raadsvergadering van 15 december jl. hebben wij begrepen dat dit mondelinge akkoord nog niet ondertekend is. We willen het college verzoeken om onderstaande vragen aan de stuurgroep LvC i.o. en de directie van werkorganisatie CGM voor te leggen. Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw reactie i.v.m. het verstrijken van diverse termijnen. Vraag 1 Waarom is de DVO en de Centrumregeling wel onderschreven maar niet ondertekend?

Antwoord 1

Vraag 2 De stuurgroep LvC i.o. geeft aan dat Land van Cuijk i.o. geen andere financiële tegemoetkoming aan de gemeente Grave zal verlenen anders dan vanuit de liquidatieregeling van de werkorganisatie CGM verplicht is. Hoe verhoudt zich dat tot de eerdere toezegging van de stuurgroep LvC i.o.: “Op deze plaats benadrukken wij graag nog dat wij u het voorstel doen om alle incidentele lasten (project-, frictie- en desintegratiekosten) voor onze rekening te nemen die samenhangen met de voorbereiding en vorming van een gezamenlijke organisatie op grond van het regiemodel.” van datum 12 november 2019 verwoord in de ‘Notitie uitgangspunten regiemodel’?

Antwoord 2

Vraag 3 De Stuurgroep LvC i.o. stelt dat de totale bezuinigingsopgave van de gemeente Grave van 750.000 euro voor 31 december 2020 overeengekomen dient te zijn. In een schrijven van 27 oktober 2020 getiteld ‘Beantwoording technische vragen raadsfracties naar aanleiding van Centrumregeling en DVO’, gericht aan de gemeenteraden in Land van Cuijk i.o. lezen wij: “Artikel 4, lid 3 geeft aan dat op uiterlijk 31/12 dit helder moet zijn voor het navolgende kalenderjaar. Ofwel, 31/12/2021 helderheid over minder producten/ diensten voor het jaar 2022, 31/12/2022 voor het jaar 2023, etc.” Onlangs heeft een jurist deze uitleg bestudeerd en bevestigd dat Artikel 4 lid 3 en lid 4 op deze wijze dient te worden gelezen. Kan de Stuurgroep LvC i.o. aangeven wanneer en om welke reden u bent afgeweken van uw eerdere uitleg en een andere stellingname heeft gekozen?

Antwoord 3

Vraag 4 Er is veel onduidelijkheid ontstaan over de urenverantwoording binnen CGM en de doorbelasting daarvan aan de gemeente Grave. Uit eerder ontvangen overzichten trekken wij de conclusie dat de gemeente Grave uren betaalt welke niet geleverd worden. Kan de directie van CGM aangeven hoe deze onduidelijkheid is ontstaan, ons een duidelijk overzicht verschaffen over welke urenafname de basis vormt voor het aangaan van de DVO en hoe zich dit verhoudt tot de in rekening gebrachte uren?

Antwoord 4

Vraag 5 We ontvangen tegenstrijdige berichten over de overheadpercentages als gevolg waarvan bij het opstellen van de DVO het lumpsum bedrag mogelijk niet op de juiste wijze is berekend. Uit het schrijven van 23 november jl. geeft de Stuurgroep LvC i.o. aan dat ze bij de reductie van € 750.000 euro de volgende systematiek wenst toe te passen: “Daarbij is de CGM systematiek van toepassing, hetgeen betekent dat er voor een 2/3 deel daadwerkelijke uren aangegeven moeten worden en een 1/3 deel uit de overhead bestaat.” In de informatie vanuit CGM is te vernemen dat de basis dienstverlening vanuit CGM aan de Gemeente Grave € 4.512.000,- bedraagt. Uitgaande van een overhead deel van 1/3 zou de totale bijdrage van de gemeente Grave voor de basis dienstverlening inclusief overhead € 6.768.000,- bedragen. Hier moeten nog wel de directe lasten à € 309.000,- aan toegevoegd worden. De totale bijdrage komt daarmee op € 7.077.000,-. Conform de door de Stuurgroep LvC i.o. voorgestelde systematiek betaalt de gemeente Grave daarmee € 1.281.000,- jaarlijks teveel voor de dienstverlening van Land van Cuijk i.o.. Kan de Stuurgroep LvC i.o. aangeven hoe zij tot een bedrag van € 8.358.000,- is gekomen wanneer zij meent dat een overhead factor van 1/3 de juiste is?

Antwoord vraag 5

 

Schriftelijke vragen aan het college 23-11-2020

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Technische Vragen 2e Burap

Datum indiening 23 november 2020

Vraag 1 Techniche vragen 2 e Burap -Aan en verkoop gronden: Waarom wordt er een perceel verkocht en een aangekocht?

-Transitie veehouderij Dit is een experiment dat door de Provincie is opgestart.

Wanneer wordt dit geëvalueerd?

-Door Stec is een detailhandelsvisie opgesteld, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingen bij de supermarkten Wanneer kunnen wij deze ontvangen?

-Extra bijdragen ODBN Op basis van de voortgangsrapportages van ODBN tot en met augustus 2020 wordt er een overschrijding van 667 uur verwacht t.o.v. de geraamde uren in het werkprogramma 2020. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen met als gevolg meer uren. De stijging vindt voornamelijk plaats op de gebieden: toetsen asbestinventarisatie, intake en verzending, niet geprogrammeerd toezicht en toezicht op asbestsloop

.Vraag: Dit lijken een aantal basis taken te zijn. Verder geeft ODBN aan dat ze veel taken niet hebben kunnen uitvoeren. Hoe kan er dan toch sprake zijn van een overschrijding van de uren? -

Subsidie voor het saneren van geluidshindersituaties vanwege wegverkeerslawaai. Wat zijn de locaties waar dit van toepassing is?

- Praktijkondersteuner Huisarts op gebied van jeugd GGZ (POH GGZ-jeugd) In 2020 is de pilot POH GGZ Jeugd geëvalueerd en besloten de pilot te verlengen met een periode t/m december 2021. Momenteel wordt de verbinding gezocht met nieuwe huisartsenpraktijken in Grave welke deel willen nemen aan de pilot.

-Vraag is dit nog actueel, gezien ook de constatering dat dit niet het gewenste resultaat oplevert en wat gaan we anders doen? -Er wordt toegewerkt naar de vaststelling van een lokaal sportakkoord. Door de corona maatregelen loopt dit echter enige vertraging op. Met behulp van de input uit het lokale sportakkoord zal vervolgens een sport- en beweegnota worden opgesteld. Wat is de huidige planning hiervoor?

-Preventie van overgewicht en diabetes, alcoholen drugsgebruik De indruk bestaat dat er nog het nodige te doen is aan het terugdringen van drugsgebruik en de overlast die ermee gemoeid is. Wat zijn de verder plannen op dit gebied?

-Kredieten De aanduiding boven de kolommen ontbreekt. Graag aangeven wat de bedrag zijn

Verantwoording fractievergoeding 2019 gemeente Grave

Naam fractie: LPG                       

Naam indiener:   Astrid Bannink  

Datum:    1-02-2020                                             

Uitgaven fractievergoeding 2019

Ontvangen

1.    ,Vergaderkosten fractie, huur ruimtes en consumpties

1250,10

Fractievergoeding 2019

€1750,00

2.    Organisatiekosten fractie

   

3.    Cursussen /kosten extern advies

 869.50

4.    Representatie fractie

 

5.    Overige uitgaven (zelf onderwerp noemen)

-     

 

Totaal uitgegeven

€ 2119.80

Totaal ontvangen

€ 1750,00

__________________________________________________________________________________________

Toelichting: Waar mag de fractievergoeding voor worden gebruikt?

In de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is het volgende daarover bepaald:

Artikel 9.

 1. Fracties besteden de bijdrage uitsluitend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.
 2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:
 3. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;
 4. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;
 5. giften;
 6. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;
 7. opleidingen voor raads- en commissieleden.

Algemene lijn

De fractievergoeding mag alleen worden besteed aan uitgaven voor de fractie als geheel en dus niet voor uitgaven van individuele fractieleden.

Wat mag niet?

Kosten die vallen onder het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de vaste onkostenvergoeding voor raadsleden kunnen niet uit het fractiebudget worden bekostigd. Het gaat daarbij onder andere om kosten die raadsleden maken voor representatie, vakliteratuur, contributies, telefoonkosten, bureaukosten, portokosten, kosten buitenlandse reis, kosten computer en internetverbinding. Ook mogen geen contributies aan politieke partijen of aan politieke partijen gelieerde organisaties worden betaald. De bijdrage mag verder niet worden gebruikt voor giften, leningen, beleggingen en voorschotten en opleidingen.

Wat mag wel?

Voorbeelden waarvoor de fractievergoeding wel mag worden gebruikt zijn:

 1. Vergaderkosten fractie (externe locatie), werkbezoeken, teambuilding fractie;
 2. Organisatiekosten (bureaukosten van de fractie zoals papier, cartridges voor gebruik fractie, portokosten, bank- en administratiekosten fractie, computer voor de fractie, abonnementen fractie, kantoorartikelen fractie, drukwerk fractie, telefoonkosten fractie), onkosten steunfractieleden; kosten website fractie;
 3. Cursussen fractiemedewerkers en vrijwilligers, kosten extern advies;
 4. Representatie fractie (bijvoorbeeld bloemen etc. namens de fractie).

Indienen verantwoording

Het formulier Verantwoording fractieondersteuning wordt jaarlijks vóór 1 april toegezonden aan de griffier. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat u dit overzicht op uw eigen website publiceert.

Schriftelijke vragen aan het college 4-3-2020

Naam fractie LPG

Naam raadslid Arno Heemskerk

Onderwerp Anterieure exploitatie-overeenkomst ontwikkeling Prinsenstal locatie Mooiland Datum indiening 4-3-2020

Aanleiding: De tekst in het Raadsvoorstel geeft aanleiding voor de volgende vragen: Vraag 1 In het voorstel is de volgende tekst opgenomen: Herinrichting Oliestraat voor rekening en risico van gemeente (na gereedkomen bouw totale project, naar verwachting na 2024). Kunt aangeven of er al plannen zijn tav de herinrichting van de Oliestraat en zo ja wat deze zijn en of de herinrichting bv te koppelen is aan mogelijke werkzaamheden aan riolering of andere onderhoudswerkzaamheden.

Antwoord college op vraag 1

De plannen zijn nog niet uitgewerkt. De verwachting is dat de Oliestraat wordt heringericht/herstraat met noodzakelijke aanpassingen en/of vervanging riolering. De Oliestraat zal in één keer aangepast worden voor de beide projecten I AM GRAVE en Mooiland.

Vraag 2 In het voorstel staat opgenomen dat alle 41 appartementen gerealiseerd gaan worden in de categorie sociale huur. Kan aangeven worden hoe dit verder gedifferentieerd wordt in de categorieën: - tot de 1e huurtoeslaggrens (< € 619,01); - tussen de 1e tot de 2e huurtoeslaggrens (tussen € 619,01 en € 663,40); - tussen de 2e huurtoeslaggrens en de liberalisatiegrens (tussen € 663,40 en € 737,14)

Antwoord vraag 2 

De huurprijzen zijn momenteel nog niet definitief vastgesteld. Alle appartementen worden aangeboden in het sociale huursegment (tot liberalisatiegrens). De huurprijzen worden definitief berekend zodra de omgevingsvergunningstukken gereed zijn en Mooiland zicht heeft op wanneer verhuur start. Vooralsnog gaat men uit van een huurprijs (prijspeil 2020) die ligt tussen de €580,- en € 737,-. Het accent zal hierbij liggen op huurprijzen tot de eerste en tweede aftoppingsgrens.

 

 

Schriftelijke vragen aan het college 3-3-2020

Naam fractie LPG Naam

Naam raadslid Arno Heemskerk

Onderwerp Kaderbrief werkorganisatie CGM 2021-2024 Datum indiening 2-3-2020 

 

Aanleiding: Aangezien een toelichting op de mutatie n.a.v. de 2e Burap ontbreekt Vraag 1 In de Kaderbrief werkorganisatie CGM 2021-2024 is het volgende overzicht opgenomen: Blijkbaar is er middels de 2e Burap een aanpassing van de begroting geweest. Graag ontvang ik deze 2e Burap en een toelichting op de mutaties die voorgesteld worden voor 2020 en verder.

 Naam fractie LPG Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk Onderwerp Kaderbrief werkorganisatie CGM 2021-2024 Datum indiening 2-3-2020 

Antwoord college op vraag 1 Als bijlage bij de beantwoording is de 2e bestuursrapportage opgenomen. In de 2e bestuursrapportage is de bijdrage voor Grave niet meerjarig weergegeven. Daarom mail ik onderstaand de specificatie van het bedrag, zoals deze in de kadernota 2021

CGM voor Grave is opgenomen. 2020 2021 2022 2023 2024

Grave Kadernota 2020 Extra inzet ambtelijke uren implementatie omgevingswet 176.000 0 0 0 0

Grave Kadernota 2020 Transitie veehouderij uren CGM 86.490 68.456 37.682 37.682 37.682

Extra Uren sportpark Kranenhof Grave (raadsbesluit Grave 16-9-2019) 60.000 0 0 0 0

2e bestuursrapportage CGM 2019 Effect CAO 2019 -

2020 Grave (27% van totaal cao, regel 9 in 2e burap CGM) 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 446.690 192.656 161.882 161.882 161.882

Meer vragen over hetzelfde onderwerp?

Voeg dan rijen toe met tab-toets

Schriftelijke vragen aan het college 13-2-2020

LPG

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk getiteld “Onderzoek naar de deelneming van de Land van Cuijk-gemeenten in de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)”

Datum indiening 13-2-2020

Aangezien de bespreking in de commissie niet heeft plaatsgevonden

Vraag 1 In het rapport is aangegeven: “ Er wordt niet ingegaan op het doelmatig en doeltreffend functioneren van de ODBN als organisatie zelf ”. Dat had ik juist wel van de rekenkamer verwacht. Dit is nl. een grote zorg van de raad. Waarom is juist dit belangrijke onderdeel buiten het onderzoek gelaten? En zouden we alsnog een onderzoek hiernaar kunnen doen?

Antwoord Rekenkamercommissie op vraag 1 Tijdens twee bijeenkomsten (op 8 en 9 april 2019) van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk (verder te noemen: Rekenkamercommissie) met raadsleden uit de Land van Cuijk-gemeenten kwam de volgende vraag naar voren: Hoe krijg je als gemeenteraad grip op de gemeenschappelijke regelingen in het algemeen, waarbij de ODBN specifiek werd genoemd vanwege de alsmaar oplopende bijdragen aan deze gemeenschappelijke regeling? Het uitvoeren van een onderzoek naar de structuur van de governance van alle gemeenschappelijke regelingen, werd door de Rekenkamercommissie ontraden vanwege de grote mate van diversiteit van de deelnemende gemeenten. De voorkeur werd gegeven aan een onderzoek waarbij alle vijf Land van Cuijk-gemeenten betrokken zijn met de centrale vraag hoe gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisaties sturing geven aan de ODBN; met andere woorden de focus zou moeten liggen op de governance. De Rekenkamercommissie heeft ontraden om het onderzoek primair te richten op de centrale vraag of de ODBN als werkorganisatie, haar taken wel doeltreffend en doelmatig uitvoert. Daarbij zou het onderzoek zich primair richten op de ODBN en niet op de rol van de deelnemende gemeenten. Om die reden is deze “onderzoekswens” buiten beschouwing gelaten. Als compromis is overeengekomen om de governance-structuur van de ODBN in relatie tot de rol van de individuele Land van Cuijk-gemeenten te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek bleek dat in maart 2018 door BMC een review is uitgevoerd naar de financiële knelpunten bij de ODBN. Een onderzoek door de Rekenkamercommissie zou een herhaling zijn. Wel is in het rapport verwezen naar deze review (zie onderaan pagina 25 van het onderzoeksrapport over de ODBN).

 

Schriftelijke vragen aan het college 10-2-2020

Astrid Bannink

Onderwerp Bus verbinding Grave – Wijchen Wijchen- Grave

Datum indiening 10-02-2020

 

Aanleiding:

Vraag 1 We hebben even een poll op onze facebook site geplaats met de vraag hoeveel mensen er tussen 7-8 of tussen 8-9 gebruik willen maken van de bus naar Wijchen. Van de 84 mensen zeggen 54 mensen tussen 7-8 met de bus te willen gaan en de rest tussen 8-9. Het zijn voornamelijk jongeren die dan de trein in Wijchen pakken om 7.25 uur naar Den Bosch of Nijmegen. Laten het er iets minder zijn maar dan volstaat een bus voor 7 personen niet weten we al op voorhand en hebben we ook al aangegeven. Er is een onderzoek gedaan waarin zou staan dat het zou kunnen volstaan met een kleine bus, max 7 personen. Op welk onderzoek zijn deze cijfers gebaseerd en waarop baseren ze dan dat een buurtbus volstaat?

Antwoord college op vraag 1 Zoals beschreven in het raadsvoorstel dat u behandelt heeft op 10 december 2019: Polls geven zelden uitsluitsel over het werkelijke gebruik maar laten de wens zien van de ondervraagden. Het Brabants Verkeersmodel is een uitgangspunt geweest. Deze cijfers zijn onder meer gebaseerd op cijfers van de oude buslijn 94. Daarnaast is gekeken naar de kengetallen over verplaatsingen tussen kernen.

 

Vraag 2 Als op dag 1 al blijkt dat een buurtbus niet toereikend is hoe snel kan er dan opgeschaald worden?

Antwoord 2 Het uitvoerend busbedrijf (Breng) ziet dat er teveel mensen bij de haltes staan. Zij schalen dan direct zelf op door inhuur per taxi. De buurtbus kan ook bij structurele te grote vraag opgeschaald worden. Er komt dan een extra bus (bijv. extra buurtbus) naast te rijden. Provincie Gelderland en Breng bepalen hierin de meest duurzame oplossing.

 

Vraag 3 Hoe staat het met de werving van chauffeurs?

Antwoord 3 De werving van de chauffeurs loopt. Vanuit Grave blijven de aanmeldingen nog wat achter. Geïnteresseerden kunnen ook verwezen worden naar de gemeentelijke website: Lees meer

Vraag 4 Wanneer gaat de dienstregeling in en welke tijden?   

Antwoord 4 Als er voldoende (goedgekeurde) chauffeurs zijn, kan bepaald worden wanneer de dienstregeling ingaat.

 

 

Schriftelijke vragen aan het college 20-1-2020

Ben Martini

Onderwerp ODBN

Datum indiening 20 januari 2020

Vraag 1

Wij zouden van de wethouder graag de notulen m.b.t. de AB vergaderingen van de ODBN over het afgelopen jaar willen ontvangen. Dit n.a.v. een opmerking van de RKC van afgelopen woensdag 15 januari. Daar werden wij er op gewezen dat wij als raad recht hebben op deze stukken in te zien. Graag zouden we in de toekomst deze stukken ook willen ontvangen op het moment dat ze beschikbaar zijn.

Antwoord college op vraag 1

De agenda’s en de verslagen van de AB-vergaderingen ODBN 2019 zijn beschikbaar en kunnen bij de griffie worden aangeleverd. Ook kunnen deze stukken in de toekomst op het moment dat zij beschikbaar zijn worden aangeleverd bij de griffie.

Vraag 2
Tevens zouden wij de offerte inzake de werkzaamheden 2020 en de opdrachtbevestiging waar de gemeente opdracht geeft tot uitvoering van de diensten van de ODBN willen ontvangen.
 

Antwoord 2

De gemeenteraad Grave is via de RIB d.d. 26 november 2019 (Z/19/242139 – D/19/168575) geïnformeerd over de stand van zaken van het Werkprogramma 2019 en de voornemens van het college t.a.v. het WP 2020. Bij de RIB is als bijlage de ureninzet van het WP 2020 gevoegd. De beschikking aan de ODBN met bijlagen is bij dit antwoord gevoegd en kan worden aangeleverd bij de griffie.

  

Schriftelijke vragen aan de griffier 9-1-2020

Arno Heemskerk

Onderwerp RIB 2019-71 Planmatig onderhoud gebouwen

Datum indiening 9 januari 2020

 In de RIB 2019-71 Planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed wordt aangegeven dat het onderhoud aan de Hampoort duurder is uitgevallen en er ook nog kosten uit 2018 naar voren zijn gekomen. Zelfs met het uitstellen van het onderhoud aan de Esterade leidt dat nog tot een extra kostenpost van ruim 80.000 in 2019.

Vraag 1 Kunt u aangeven waardoor de inschatting van de kosten zoveel kon afwijken van de werkelijke gemaakte kosten?

Antwoord college op vraag 1 - Voor een aantal werkzaamheden is in 2018 opdracht verleend. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan het Oude Stadhuis in Grave en de St. Vincentiuskerk in Velp. Deze werkzaamheden zijn gedeeltelijk pas in 2019 uitgevoerd (januari en februari). De facturen voor deze werkzaamheden zijn in februari 2019 binnengekomen en vallen daarom in 2019, terwijl aanvankelijk de planning was dat de werkzaamheden nog in 2018 zouden worden uitgevoerd. - Voor het planmatig onderhoud aan de Hampoort, dat in 2019 is aanbesteed, zijn er twee oorzaken voor de overschrijding: o Bij de meervoudige aanbesteding bleek de inschrijfsom ca. 20% hoger dan de verwachting. Dit wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt door de bouwkostenstijging in deze specifieke markt, omdat er tussen het opstellen van de eerste raming en de daadwerkelijke aanbesteding bijna een jaar is verstreken. Daarnaast zijn er kort voor het aanbesteden nog enkele werkzaamheden toegevoegd aan de uitvraag die anders in 2020 aan de orde zouden komen en waarvoor dan opnieuw een steiger neergezet zou moeten worden. Door ze in dezelfde aanbesteding mee te nemen, zijn hogere kosten op een later moment voorkomen. o Kort na aanvang van de werkzaamheden (na het verwijderen van de oude dakleien) bleken o.a. de onderliggende dakconstructie en de constructie van de dakkapellen in slechtere staat dan verwacht. Door deze zaken direct aan te pakken, zijn meer kosten gemaakt dan gepland. Daardoor is wel voorkomen dat op korte termijn opnieuw een kostbare steiger rond het monument gebouwd zou moeten worden voor het later uitvoeren van deze werkzaamheden.

Vraag 2 Voorstel is om dat ten laste van de voorziening Reserve gebouwenbeheer. Deze is gevormd om het onderhoud in de toekomst uit te kunnen voeren. Zonder geactualiseerd MJOP Gebouwen is niet te beoordelen of een onttrekking uit de reserve Gebouwenbeheer gepast is, omdat het totaal overzicht van de te verwachten kosten nog niet is overlegd. Wanneer kan het MJOP Gebouwen voorgelegd worden aan de raad?

Antwoord 2 De aanbesteding voor het opstellen van nieuwe Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) wordt op dit moment voorbereid. Gezien de benodigde doorlooptijd voor het uitvoeren van de gebouwinspecties en het opstellen van de onderhoudsplannen, worden de nieuwe plannen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 aan uw raad voorgelegd. Tot die tijd wordt op basis van de huidige plannen per locatie bekeken welke werkzaamheden noodzakelijk zijn; het Jaarplan 2020 is op die wijze tot stand gekomen en ook het Jaarplan voor 2021 wordt op die wijze opgesteld. Waar mogelijk wordt geanticipeerd op de nieuwe MJOP’s.