Berichten

 

Verantwoording fractievergoeding 2018 gemeente Grave

Naam fractie: LPG                       

Naam indiener:   Astrid Bannink  

Datum:    14-02-2019                                             

Uitgaven fractievergoeding 2018

Ontvangen

1.    ,Vergaderkosten fractie, huur ruimtes en consumpties

355,85

Fractievergoeding 2018

€1625,00

2.    Organisatiekosten fractie

   

3.    Cursussen /kosten extern advies

 

4.    Representatie fractie

 

5.    Overige uitgaven (zelf onderwerp noemen)

-      Kosten bank, maandelijks 1,50

9,00

Totaal uitgegeven

€ 364,85

Totaal ontvangen

€ 1625,00

__________________________________________________________________________________________

Toelichting: Waar mag de fractievergoeding voor worden gebruikt?

In de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is het volgende daarover bepaald:

Artikel 9.

 1. Fracties besteden de bijdrage uitsluitend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.
 2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:
 3. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;
 4. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;
 5. giften;
 6. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;
 7. opleidingen voor raads- en commissieleden.

Algemene lijn

De fractievergoeding mag alleen worden besteed aan uitgaven voor de fractie als geheel en dus niet voor uitgaven van individuele fractieleden.

Wat mag niet?

Kosten die vallen onder het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de vaste onkostenvergoeding voor raadsleden kunnen niet uit het fractiebudget worden bekostigd. Het gaat daarbij onder andere om kosten die raadsleden maken voor representatie, vakliteratuur, contributies, telefoonkosten, bureaukosten, portokosten, kosten buitenlandse reis, kosten computer en internetverbinding. Ook mogen geen contributies aan politieke partijen of aan politieke partijen gelieerde organisaties worden betaald. De bijdrage mag verder niet worden gebruikt voor giften, leningen, beleggingen en voorschotten en opleidingen.

Wat mag wel?

Voorbeelden waarvoor de fractievergoeding wel mag worden gebruikt zijn:

 1. Vergaderkosten fractie (externe locatie), werkbezoeken, teambuilding fractie;
 2. Organisatiekosten (bureaukosten van de fractie zoals papier, cartridges voor gebruik fractie, portokosten, bank- en administratiekosten fractie, computer voor de fractie, abonnementen fractie, kantoorartikelen fractie, drukwerk fractie, telefoonkosten fractie), onkosten steunfractieleden; kosten website fractie;
 3. Cursussen fractiemedewerkers en vrijwilligers, kosten extern advies;
 4. Representatie fractie (bijvoorbeeld bloemen etc. namens de fractie).

Indienen verantwoording

Het formulier Verantwoording fractieondersteuning wordt jaarlijks vóór 1 april toegezonden aan de griffier. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat u dit overzicht op uw eigen website publiceert.

 

P e r s b e r i c h t         

24-01-2019

Persbericht Lokale Partij Grave

 Gemeente Grave financieel gezond

 Tijdens de verkiezingscampagne in het voorjaar en tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar van 2018 stond de LPG lijnrecht tegenover diverse oppositiepartijen waar het gaat over de financiële situatie van de Gemeente Grave. Hoewel de accountant in juli 2018 in een openbaar overleg van de auditcommissie al aangaf dat Grave de zaken financieel voldoende op orde heeft en dit ook door de LPG tijdens de begrotingsbehandeling werd benadrukt, bleven er twijfels bij diverse inwoners bestaan. Dit werd versterkt door enkele verontruste berichten en speculaties in de media na het vaststellen van de begroting 2019-2022 waarbij diverse bezuinigingen werden doorgevoerd. Voor enkele oppositiepartijen was het de aanleiding om een besloten werkbijeenkomst met de accountant aan te vragen zodat deze in alle openheid hun vragen over de financiële situatie van Grave zou kunnen beantwoorden.

Afgelopen dinsdag 22 januari vond deze bijeenkomst plaats en de antwoorden van de accountant waren verhelderend. De Gemeente Grave is een financieel gezonde gemeente met een goed gevulde spaarpot. Als je kijkt naar gemeentes in Nederland van vergelijkbare grootte heeft Grave een lagere schuldpositie, een lagere netto en bruto schuld per inwoner, lagere lokale lasten en een hoger weerstandsvermogen dan de gemiddelde gemeente. Een aandachtspunt voor de gemeente is dat ze de laatste jaren kampt met een negatief verschil in jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Dit structureel tekort wordt weliswaar vanuit de spaarpot aangevuld, maar is niet wenselijk. Met de doorgevoerde bezuinigingen, die door de gemeenteraad in november zijn vastgesteld, heeft Grave een meerjarige financieel beleid uitgestippeld, waardoor de begroting in 2022 weer een positief resultaat laat zien.

Betekent dit nu dat we als Gemeente Grave “met de hand op de knip” moeten leven en er geen ruimte is voor ambitieuze plannen?

Nee hoor, er is nog steeds meer dan voldoende ruimte om investeringen te doen voor initiatieven of nieuw beleid. Iedere uitgave zal wel verantwoord moeten gebeuren waarbij goed gekeken moet worden naar de invloed op de vaste lasten van de Gemeente. Als er de wens is om nieuwe zaken te realiseren heeft het de voorkeur om dan uitgaven voor huidige zaken terug te brengen. Het is niet anders dan bij de meesten van u in huis. Door het huishoudboekje op orde te houden, kun je financieel gezond blijven.

 

 

01-2018

“Samen met U: Grave voor iedereen, voor Jong en Oud”

De Lokale Partij Grave presenteert voor de komende verkiezingen een lijst met kandidaten, waarin alle inwoners zich kunnen herkennen.

De LPG heeft veel moeite gedaan om voor deze lokale verkiezingen een brede vertegenwoordiging van onze inwoners op de kieslijst te zetten. Escharen, Gassel, Grave en Velp zijn allen vertegenwoordigd. Om iedere kern goed en eerlijk te kunnen vertegenwoordigen, staan de mensen uit de verschillende kernen hoog op de lijst.

Alle kandidaten hebben specifieke kwaliteiten, die voor de gemeente Grave, dus voor U, belangrijk zijn. De komende periode is zeer belangrijk voor de gemeente Grave mede vanwege het herindelingsvraagstuk. Wij vinden dat we onze prachtige gemeente niet zomaar moeten verkwanselen omdat dit andere gemeenten of provincie beter uitkomt. Dit is een onomkeerbare beslissing die je maar een keer fout kan nemen! Je kunt nooit meer terug. Er zijn heringedeelde gemeenten die graag terugwillen naar zelfstandigheid, maar dit kan nooit meer!

Er zijn verder nog andere belangrijke uitdagingen in de komende jaren, zoals o.a. jongeren & ouderen, sport & leefbaarheid, woningbouw naar behoefte, onderhoud groen & wegen, werkgelegenheid, economie & toerisme. De kandidaten op onze lijst zijn deskundigen op deze terreinen.

Onze kandidaten zijn, in volgorde: Rick Joosten (financiën, zorg & leefbaarheid), Astrid Bannink (bouwen, wonen & leefomgeving), Edwin van Kraaij (sport, zorg & leefbaarheid), Jan Schraven (wonen, leefbaarheid & de dorpswinkel Gassel), Sjoerd Radstake (ondernemers, mens & wonen), Joeri Nuijen (sport, evenementen & jongerenzaken), Arno Heemskerk (financiën & ruimtelijke ontwikkeling), Rein Keereweer (historie & cultuur), Jennifer van der Reijden (zorg & ouderen), Henk van de Westerlo (ruimte & wonen), Ben Martini (financiën & ondernemers), Anja Henisch-Hulsman (wethouder jeugdhulp & ouderenzorg, leefbaarheid, werk & inkomen, participatie), Ed Engberink (onderwijs & handhaving), Annie Jans-Willems (ouderen & cultuur), Mathijs van Haren (jongeren), Marie-José Verbeeten (cultuur & onderwijs), Walter van der Valk (ondernemers & bestuur) en Jan Verhaaren (u wel bekend).

Samen met U, gaan deze mensen graag de uitdaging aan om de gemeente Grave nog mooier en beter te maken voor iedereen.

Onze Gemeente, zijn & doen we “Samen met U”!

Ons programma kunt u lezen op onze website: www.lpg-grave.nl

Onder het hoofstuk 'ons programma'.

 

Wethouder Henisch

Dichter bij de mensen en een luisterend oor bieden’. Onder dit motto houdt wethouder Henisch spreekuur in het historische stadhuis tijdens de vrijdagse weekmarkt? Laagdrempelig en toegankelijk.

 Belangstellenden die de wethouder willen spreken kunnen zonder afspraak bij haar terecht. U hoeft uw komst dus niet van te voren aan te kondigen. Handig is dat echter wel. Zeker als u een vraag of probleem heeft waarvan u van te voren al kunt inschatten dat er een en ander uitgezocht moet worden. En natuurlijk moet uw gespreksonderwerp over een van haar portefeuilles gaan: leefbaarheid, gemeenschapsaccommodaties, wijk- en dorpsbeheer, welzijn en gezondheidszorg, jeugdbeleid, maatschappelijk werk, ouderenwerk, overige gezondheidszorg, vrijwilligerswerk, inkomensvoorziening, fraudebestrijding, minimabeleid, uitkeringen BBZ, wet Buig, werk en activering, participatiebudget, sociale werkvoorziening, minimabeleid, maatschappelijke zorg, voorziening gehandicapten, vreemdelingen.

Spreekuur
Het spreekuur is in de even weken op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in het historisch stadhuis, Hoofdwagt, Grave. De wethouder houdt spreekuur op de eerste verdieping. Sinds de restauratie van het historisch stadhuis is een lift aanwezig. Wilt u van te voren doorgeven waarover u de wethouder wil spreken, bel dan met het bestuurssecretariaat gemeente Grave, T (0486) 477 260.

 

Fractie voorzitter Rick Joosten

'LPG Grave wil inwoners betrekken bij toekomst van Grave'

De Lokale Partij Grave stelt voor om het besluit met betrekking tot de samenwerking in het Land van Cuijk op te schorten.

We hebben daarvoor de volgende redenen:
- Het onderzoek dat gedaan is door Berenschot voor een “Bestuurlijke Toekomst Land van Cuijk”, biedt ons onvoldoende basis om een goed besluit te nemen over de toekomst van de gemeente Grave.

- Wij vinden dat ieder gekozen raadslid (volksvertegenwoordiger) voor deze ingrijpende en onomkeerbare beslissing de juiste onderbouwing en argumenten nodig heeft om een gefundeerd besluit te nemen dat gebaseerd moet zijn op feitelijkheden en juiste informatie, en niet op meningen van een enkeling.

 Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Ontvang ook onze nieuwsbrief