Persbericht Lokale Partij Grave

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Begroting 2019-2022

Op dinsdagavond 6 november jl. werd in de raadszaal van de Gemeente Grave de begroting 2019-2022 behandeld. Het was de eerste begrotingsbehandeling voor de raad in deze samenstelling. Al bij het behandelen van de kadernota in juli was duidelijk geworden dat er bezuinigingen nodig zouden zijn om de begroting structureel sluitend te krijgen. Het college had haar huiswerk goed gedaan door bij de begroting een 56-tal van ombuigingen voor te stellen waarbij ze bij 24 daarvan een positief advies gaven om door te voeren. De noodzakelijke bezuinigen leidden de afgelopen weken tot diverse speculaties in de raadszaal en in de media over de financiële situatie van de Gemeente Grave. De LPG verwees naar het financiële verslag en de toelichting van de accountant: “De financiële positie van Grave is voldoende op orde. De schuldpositie is relatief constant de afgelopen jaren en loopt de komende jaren niet op. Grave heeft een lage netto schuld ook vergeleken met andere gemeenten. De solvabiliteitsratio (dat is de verhouding tussen het eigen en het totaal vermogen) is 39%. Daarmee laat je zien dat je voor 19 miljoen aan eigen vermogen hebt in verhouding met het totaal van 49 miljoen. De gemeente heeft in 2017 meer uitgegeven dan dat er binnenkomt maar onderaan de streep is er geen reden om je zorgen te maken”.  

Feit is dat het “financiële rapport” van Grave laat zien dat we over het geheel een voldoende scoren. Er is echter wel een onvoldoende cijfer, namelijk de structurele exploitatieruimte. Dat wil zeggen dat we meer hebben uitgegeven (ca. 28 miljoen) dan dat we hebben binnengekregen (ca. 27 miljoen). We beschikken wel over genoeg spaargeld (ruim € 10 miljoen) en als je daarbij de bestemmingsreserves (spaargeld dat we voor specifieke zaken hebben gereserveerd) optelt, komen we zelfs uit op bijna € 18 miljoen. Er zijn op dit moment veel gemeenten in Nederland die met deze cijfers zouden willen ruilen. Maar we kunnen eventuele tekorten natuurlijk niet structureel blijven wegwerken vanuit onze spaarpot. Dit wordt ook niet geaccepteerd door de toezichthouder, de Provincie Noord-Brabant. Om de structurele exploitatieruimte positief te laten zijn, zullen we de inkomsten moeten verhogen en/of de uitgaven verlagen.

Door de oppositiepartijen werd nog een oplossing genoemd, namelijk het herindelen naar één Land van Cuijk. Volgens hen zou Grave dan ook in een zorgeloze financiële situatie belanden. Maar afgezien van het feit dat we in de vorige raadsvergadering al hebben vastgesteld dat de inwoners één gemeente Land van Cuijk niet zien zitten en dus ook als raad besloten hebben dit geen optie te vinden, kunnen ze dit ook niet met feiten onderbouwen. Sterker nog, als we de financiële rapporten van de 5 gemeentes in het Land van Cuijk naast elkaar leggen, blijken 4 van deze 5 gemeenten te kampen met een negatieve structurele exploitatieruimte. Het is op basis van de financiële situatie van de gemeenten in het Land van Cuijk en evaluaties van eerder gefuseerde gemeenten een utopie om te denken dat de financiële zorgen als sneeuw voor de zon verdwijnen na een herindeling. 

De opdracht voor de raad was dan ook duidelijk en afgelopen dinsdagavond werd in een goed debat de diverse ombuigingsvoorstellen besproken. Voor de Lokale Partij Grave was bij het doorvoeren van deze ombuigingen een belangrijk uitgangspunt dat er primair gekeken werd naar bezuinigingsmogelijkheden in plaats van het doorvoeren van lastenverzwaringen. Het doel was om onze bestaande voorzieningen zo mogelijk in stand te houden en onze burgers zo min mogelijk te raken met de ombuigingen.

Bijna alle door het college voorgestelde ombuigingen werden door de raad geaccepteerd. Tegen de voorgestelde ombuiging om te bezuinigen op de post cultuureducatie op scholen diende de LPG met succes een bezwaar in. Unaniem werd dit amendement aangenomen om deze bezuiniging niet door te voeren. Verder wordt aan de Bibliotheek Grave eerst een (destijds beloofde) evaluatie gevraagd van het budget dat ze in 2016 is toegekend voordat er een extra € 70.000,- bovenop de destijds toegekende subsidie wordt gereserveerd. De oppositiepartijen en het CDA stemden in met een amendement waarbij OZB met 4% zal worden verhoogd. Jammer, want behalve dat de Lokale Partij Grave deze extra lastenverzwaring voor de inwoners niet wenselijk vindt, denken wij dat deze ook niet nodig is gezien de huidige financiële situatie. 

Al met al kijkt de Lokale Partij Grave tevreden terug op de eerste begrotingsbehandeling van deze nieuwe raadsperiode. Met de uitkomst zijn we in staat om de inkomsten en uitgaven op langere termijn weer in evenwicht te brengen en zien we met energie en vertrouwen alle uitdagingen tegemoet!  

 

  • /index.php/1348-meeste-bezwaren-over-sociaal-domein
  • /index.php/1346-achter-die-getallen-staan-mensen

Ontvang ook onze nieuwsbrief