Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

AL RUIM 100 COLLEGES STEUNEN PETITIE MEER JEUGDGELD

Ruim honderd colleges hebben inmiddels de petitie ‘Opsterland’ voor meer geld voor de jeugdzorg getekend. ‘We moeten de 150 tot 200 colleges kunnen halen’, aldus wethouder Rob Jonkman (financiën) van Opsterland, een van de initiatiefnemers. Donderdag is er een nieuw overleg tussen de VNG en VWS over extra geld voor de jeugdzorg.

Positieve reacties

Van noord tot zuid, van west tot oost en van groot tot klein hebben voltallige colleges de petitie ondertekend, waarin kabinet en Kamer worden opgeroepen te zorgen voor een ‘adequate verhoging van het jeugdhulpbudget’. ‘In totaal hebben we nu 113 positieve reacties gekregen’, aldus Jonkman. Steden als Den Bosch, Almelo, Alkmaar, Heerlen, Sittard-Geleen, Lelystad en Middelburg hebben steun betuigd. Ook gemeenten als Veldhoven, Baarn, Tholen, Zaltbommel, Wijchen, Landerd, Maassluis en Nieuwkoop hebben de petitie ondertekend. En zo is er nog een lange lijst van grote, middelgrote en kleine gemeenten. ‘Een aantal colleges heeft laten weten pas dinsdag met een reactie te komen.’ De G40 heeft het al dan niet ondertekenen van de petitie in bespreking, zo laat een woordvoerder van de G40 weten.

Realistisch

Barendrecht staat volledig achter de petitie en heeft deze ondertekend. 'De structurele tekorten lopen ook hier fors op en het wordt nu echt tijd dat het rijk het jeugdhulpbudget op een realistische manier zal verhogen’, laat wethouder jeugd Reshma Roopram namens het voltallige college aan Opsterland weten. Die coördineert de actie; een gezamenlijk initiatief van Opsterland, Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Nunspeet en Heerenveen.

Lees meer

‘WATERSCHAPPEN KRIJGEN MOEILIJKER EU-GELD’

Waterschappen hebben meer moeite om Europese subsidie te krijgen in vergelijking met voorgaande jaren. Dat zegt Robert Smeets van adviesbureau ERAC. Het bureau zette voor Binnenlands Bestuur op een rij hoeveel EU-financiering de waterschappen krijgen.

Moeilijk

‘In de voorgaande periode was het namelijk makkelijker voor waterschappen om investeringen in fysieke projecten, het zogenaamde stenen stapelen, gefinancierd te krijgen met Europees geld’, vertelt Smeets. In de huidige periode, die van 2014 tot 2021 duurt, ligt de nadruk veel meer op innovatie. ‘Waterschappen hebben het moeilijk gehad met deze overgang. Maar we zien dat ze een inhaalslag aan het maken zijn in de benutting van EU-programma’s.’

Aan kop

Hollands Noorderkwartier staat aan kop met 26,7 miljoen euro sinds 2014, gevolgd door Zuiderzeeland met 12,5 miljoen en Vechtstromen met 9,7 miljoen. Fryslân staat onderaan, maar het kan zijn dat dit te maken heeft met ontbrekende cijfers (zie uitleg onderaan tabel).

Lees meer

LOKALE OVERHEDEN TOERUSTEN OP BESTRIJDING DESINFORMATIE

Lokale overheden moeten een rol kunnen hebben in de bestrijding van haat en desinformatie op internet. Dat zegt Eurocommissaris Vera Jourová tegen Binnenlands Bestuur. De Europese lagere overheden zien dat ook wel zitten: in Nederland worden bestuurders regelmatig bedreigd.

De strijd tegen desinformatie en haat is in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 23 mei in Europa door de EU flink opgevoerd. Met platforms als Google, Facebook en Twitter heeft de Europese Commissie afspraken gemaakt over zelfregulering van misleidende boodschappen. Het gaat de Europese Commissie dan vooral om desinformatie waar geld en belangen achter zitten.

Nederland heeft daar ook mee te maken. Onlangs werd bijvoorbeeld bekend dat in 2014 in twee dagen 65.000 tweets over MH17 uit een Russische trollenfabriek kwamen. Doel: verdachtmakingen jegens Rusland te ondermijnen en richting Oekraïense betrokkenheid te versterken.

Ministerie van waarheid

Volgens Jourová kunnen gemeenten een rol spelen in het checken van informatie en het gesprek aangaan met de burger als er sprake is van paniek. Maar ze zegt tegelijk dat ze geen lokaal of nationaal ministerie van waarheid wil. Ook het Comité van de Regio’s – waarin lokale en regionale overheden zitten die het Europees Parlement, de Europese ministerraad en de Europese Commissie adviseren – benadrukt dat er geen censuur moet komen of dat er moet worden getornd aan overtuigingen van mensen. Eurocommissaris Jourová benadrukt dat het met name gaat om desinformatie waarachter veel buitenlands geld en belangen zitten.

Lees meer

EXTERNE HULP VOOR KLEINE REKENKAMERS

Lokale rekenkamers van kleine gemeenten zouden hulp van buiten moeten krijgen. Zeker bij zeer kleine gemeenten zijn de randvoorwaarden om als lokale rekenkamer te functioneren vaak niet optimaal.

Dat concludeert de Werkgroep Lokale Rekenkamers, een speciale door Binnenlandse Zaken ingestelde commissie die onder leiding van burgemeester Ina Adema (Lelystad) onderzoek deed naar het functioneren van rekenkamers. Kleine gemeenten zijn volgens de werkgroep op zoek ‘naar een vorm en werkwijze die past bij de lokale context.’ Een gezamenlijke rekenkamer zou uitkomst kunnen bieden, mits de samenwerkende gemeenten voldoende gemeen hebben qua maatschappelijke opgaven en cultuur. 

Via de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) of een speciale projectgroep Kwaliteitsimpuls lokale rekenkamers zou daarin ondersteuning kunnen worden gegeven. Een andere aanbeveling van de werkgroep is om via die projectgroep Kwaliteitsimpuls lokale rekenkamers de mogelijkheid te geven om gemeenteraden tijdelijk ervaren rekenkameronderzoekers aan te bieden. Die onderzoekers, bijvoorbeeld afkomstig uit een pool binnen de NVRR, kunnen worden ‘ingevlogen’ om eenmalig onderzoek te doen bij wijze van inspiratie en goed voorbeeld.

Die opzet is speciaal bedoeld voor gemeenten met minder actieve of slapende rekenkamers. In de meeste gemeenten functioneert de lokale rekenkamer volgens de werkgroep overigens redelijk, al is verdere versterking en professionalisering wenselijk, bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit en toegankelijkheid van de onderzoeken of de doorwerking ervan.

BUREAUCRATIE FRUSTREERT PROEFTUINEN

Een redelijk schamele oogst. Dat is wat betreft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot dusver de opbrengst van de proeftuinenaanpak, het samenwerkingsproject met het rijk om te komen tot ­snellere economische groei in de regio.

Economische versnelling in de regio hapert

De proeftuinenaanpak is onderdeel van het Interbestuurlijk Programma (IBP), de gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Bij de proeftuinen gaat het om een samenwerking tussen gemeenten, provincies en het ­ministerie van Economische Zaken en Klimaat door middel van zogeheten ­regiodeals. Er is voor gekozen om bij die regiodeals te werken met cofinanciering: 50 procent vanuit het rijk en minimaal 5 procent vanuit regio zelf. Vanuit heel Nederland werden voorstellen ingediend voor dergelijke deals met een totale investeringsbereidheid van 1,3 miljard euro – een ruime overschrijding van de 200 miljoen euro cofinanciering die het kabinet beschikbaar had gesteld.

In een overzicht van de stand van zaken klinkt vanuit het VNG-bestuur kritiek door op wat er tot nu toe op het gebied van de regiodeals is bereikt. Het rijk, zo constateert de gemeentekoepel, handelt bij de verdeling van middelen niet volgens de principes van gelijkwaardigheid en ­wederkerigheid: uit 88 aanvragen zijn er 12 gehonoreerd, waarbij de toekenningscriteria niet altijd even helder zijn. 

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief