Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

Hoofdschap van de raad blijft in stand

Een eventuele toekomstige verandering van de aanstellingswijze van de burgemeester moet passen binnen het grondwettelijk kader van het hoofdschap van de raad en collegiaal dagelijks bestuur van gemeenten.

Minister Kajsa Ollongren (BZK) schrijft dit aan de Eerste Kamer. Zij reageert hiermee op een motie van CDA-senator Tom Rombouts, met eisen waaraan moet worden voldaan wanneer de burgemeestersbenoeming uit de Grondwet wordt gehaald. De Eerste Kamer stemt morgen in tweede lezing over het initiatiefwetsvoorstel daartoe van D66'er Rob Jetten en over de motie-Rombouts, nadat ze vorige week al over dit onderwerp debatteerde.

Volgens de motie moet een nieuwe aanstellingswijze van de burgemeester passen bij het 'hoofdschap' van de raad en moet zij waarborgen bevatten voor een relatief onafhankelijke positie van de burgemeester, een eigenstandig taken- en bevoegdhedenpakket op het terrein van openbare orde en veiligheid, een taak om de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen en een positie als boven de partijen staand, verbindend bestuurder van álle burgers. Ollongren zegt de motie te 'omarmen’.

EEN OP DRIE GEMEENTEN BELAST ZONNEPANELEN

Een op de drie gemeenten telt door particulieren aangebrachte zonnepanelen mee bij de waardebepaling van de woning. Daardoor leidt verduurzaming van huizen tot een (iets) hogere ozb. 

Omstreden belastingLees meer

Dat blijkt uit onderzoek van Greenfield onder 128 gemeenten. Van hen geeft 36 procent aan de panelen niet mee te tellen. De overige 30 procent heeft nog geen beleid geformuleerd. In de loop van deze week verwacht Greenfield de resultaten van alle gemeenten te hebben verzameld. Het belasten van particuliere zonnepanelen is omstreden omdat het als een boete op verduurzaming zou kunnen worden beschouwd. 


Gemeente krijgt gelijk 
De kwestie werd eerder aanhangig gemaakt door een Emmense woningeigenaar, die de plaatsing van zonnepalen op zijn dak verdisconteerd zag in een 3.000 euro hogere woz-waarde. Volgens hem waren zonnepalen roerende goederen, die daarom buiten de woz-bepaling zouden moeten worden gehouden. Maar zowel de rechtbank Noord-Nederland als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaven de gemeente Emmen (die de hogere woz-waarde vaststelde) gelijk.

MOGELIJK LANDELIJK BIBOB-REGISTER

Gemeenten, provincies en Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) voeren gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een landelijk Bibob-register. Ook informatiedeling tussen bestuursorganen onderling is onderwerp van gesprek.

Adviesronde
De thema’s kwamen naar boven tijdens een adviesronde langs de VNG, regioburgemeesters en de Kring van Commissarissen van de Koning. Die consultatie werd gehouden over het wetsvoorstel van minister Grapperhaus voor verbreding van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad ermee in, waarna het voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Maar afgelopen juli schreef de minister aan de Tweede Kamer dat er mogelijk een tweede tranche van de Bibob-wetgeving komt.

Lees meer

GELDERSE STATEN WILLEN ‘TEKORTGEMEENTEN’ TE HULP SCHIETEN

Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten in kaart brengen welke Gelderse gemeenten een financieel risico lopen vanwege de kosten voor de jeugdhulp. Vervolgens moeten GS samen met gemeenten bij het kabinet lobbyen voor een toereikend budget voor de jeugdhulp.

Problemen

Een motie met die strekking is woensdag met 47 van de 55 stemmen aangenomen in de Gelderse Staten. De motie was ingediend door PvdA-fractievoorzitter Peter Kerris en medeondertekend door CDA en D66. ‘Wij hebben hiertoe het initiatief genomen naar aanleiding van de vele berichten over tekorten bij gemeenten en instellingen’, aldus Kerris. Onder meer Nijmegen, Montferland en Rheden hebben tekorten op het jeugdhulpbudget. ‘De jeugdzorgtaken zijn per 2015 door de provincie ‘warm overgedragen’. In 2014 hebben we een motie aangenomen waarin werd gesteld dat de provincie een rol zou nemen als gemeenten in problemen zouden komen’, aldus Kerris. Wat die rol zou zijn, werd toen niet vastgelegd.

In de knel

In de woensdag aangenomen motie wordt gesteld dat voorkomen moet worden dat kwetsbare kinderen in de knel komen door financiële problemen bij gemeenten. De provincie heeft daarnaast een belangrijke taak om (preventief) toezicht te houden op gemeentelijke financiën. Ook moeten artikel 12-situaties bij gemeenten zo veel mogelijk worden voorkomen, zo wordt in de motie gesteld.

Lees meer

NIEUWE WET BEDREIGT ONTSLAGVERGOEDING AMBTENAREN

Met de Wnra krijgen ook ambtenaren te maken met de transitievergoeding – de ‘ontslagvergoeding’ die nu al in de private sector geldt. Maar door de toegepaste rekenmethode kan die wel eens lager uitvallen dan verwacht.

Transitievergoeding

De transitievergoeding, het bedrag waarop een werknemer aanspraak kan maken als hij ten minste 24 maanden in dienst is geweest en hij op initiatief van de werkgever wordt ontslagen, wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat de werknemer bij deze baas heeft gewerkt. Om precies te zijn: hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Duurde deze tien jaar of korter, dan krijgt de werknemer een zesde van het maandsalaris voor elke zes maanden dat hij in dienst was. Duurde de arbeidsovereenkomst langer, dan krijgt hij voor die extra periode een kwart van het maandsalaris voor elke gewerkte zes maanden.

Wet arbeidsmarkt in balans
Overigens wordt dat met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, als die wet wordt aangenomen, wat versoberd: ook een zesde maandsalaris, net dus als de transitievergoeding over de eerste tien jaar. Daar staat dan wel tegenover dat ook aanspraak kan worden gemaakt op een transitievergoeding als de medewerker minder dan 24 maanden in dienst is geweest. De maximale vergoeding staat in 2018 op 79.000 euro bruto of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat bedrag.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief