Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

   

 

Maak kennis met Grave Promotie

Informatieavond over positionering en promotie gemeente Grave

Grave wil zich profileren en haar aantrekkingskracht vergroten door zich te onderscheiden. Wethouder Rick Joosten, gemeente Grave: “De stad streeft naar een grotere bekendheid en wil daarmee meer bezoekers en klanten trekken, die meer besteden. Wij zijn blij dat Grave Promotie zich als nieuwe stichting bezig gaat houden met het vermarkten van Grave en haar kerkdorpen.”

Grave Promotie

Toerisme heeft de kans om een belangrijkere economische pijler te worden in Grave. Het draagt bij aan de leefbaarheid en zorgt voor werkgelegenheid. Met Grave Promotie wordt beoogd Grave beter en eenduidiger op de kaart te zetten. Dit in georganiseerde vorm en met een gestructureerde, efficiënte samenwerking.

Informatieavond

Graag nodigen wij u uit om op woensdagavond 2 oktober 2019 aanwezig te zijn in Catharinahof voor de officiële presentatie van de nieuwe stichting GravePromotie. U bent welkom vanaf 20.00 uur, de kick-off start om 20.30 uur. GravePromotie is een club mensen bestaande uit creatievelingen, verbinders en personen die schakelen met en binnen de gemeente met als doel Grave de komende jaren op een goede manier te positioneren en ondersteuning te bieden aan al hetgeen er door fantastische vrijwilligers, bedrijven en andere organisaties al georganiseerd wordt. De groep die bezig is met Grave Promotie zal tijdens deze avond toelichting geven op hun doel en werkzaamheden.

Lees meer

TOEKOMSTGESPREK VOOR BIJSTANDSJONGEREN

Nijmegen start een pilot met 300 jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten. Zij worden gekoppeld aan een multidisciplinair team, dat met alle jongeren een toekomstgesprek gaat voeren. De proef moet uitwijzen welke invloed het heeft om er ‘dichter op te zitten’.

Betaald werk

Uitstromen naar (betaald) werk is nog steeds een belangrijk doel van de pilot, maar het kan ook gaan om vrijwilligerswerk of om ondersteuning bij het zoeken van een opleiding. Soms zit werk er (nog) niet in en is dagbesteding het hoogst haalbare, of is er juist zorg nodig om de jongere weer toekomstperspectief te bieden. De gesprekken worden gevoerd met een medewerker van het Werkbedrijf en een medewerker van bureau Zorg en Inkomen van de gemeente Nijmegen.

Passende invulling leven

De toekomstgesprekken met de jongeren starten deze maand. De 300 jongeren zitten nog steeds in de bijstand, ondanks bemiddeling bij het Regionaal Werkbedrijf of het gemeentelijk bureau Zorg en Inkomen. ‘We willen jongeren die werken aan hun toekomst extra ondersteunen. Onze inzet is dat jongeren een passende invulling van hun leven hebben. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze stad. De proef met toekomstgesprekken met 300 jongeren zal ons leren wat deze jonge mensen van ons nodig hebben’, aldus Renske Helmer-Englebert, wethouder werk en inkomen.

Lees meer

WOZ-WAARDE NAAR RECORD-HOOGTE

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2019 voor het vierde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 248.000 euro per woning. Dat is 7,8 procent meer dan een jaar eerder. 

‘Dat is de hoogste waarde ooit en de hoogste stijging sinds jaren’,  meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De stijging van de gemiddelde WOZ-waarde was in Noord-Holland en Zuid-Holland het hoogst, met respectievelijk plus 10 en 11 procent.

Rotterdam
In Rotterdam steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 16 procent het hardst. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van 166.000 euro per woning in 2018 naar 192.000 euro in 2019. In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde met ruim 11 procent tot 378.000 euro per woning. Sinds 2014 is de gemiddelde woningwaarde in Amsterdam met 64 procent toegenomen. Uit de CBS-cijfers blijkt dat alleen in de gemeenten Wageningen (-2,2 procent) en Noordwijk (-1,4 procent) daalde de gemiddelde WOZ-waarde. Van 15 gemeenten, waaronder Groningen, zijn de cijfers niet bekend.

Gemiddeld de hoogste WOZ-waarde hebben de woningen in de gemeente Bloemendaal: 695.000 euro. Hekkensluiter in dat rijtje is Delfzijl. In die gemeente is de gemiddelde WOZ-waarde 127.000 euro.

Lees meer

RAAD STAPHORST: 5 MILJOEN BEZUINIGEN, DAN GEEN EXTRA FTE’S

De gemeenteraad van Staphorst voelt er niets voor om meer ambtenaren aan te nemen, omdat de gemeente bijna 5 miljoen euro moet bezuinigen. Het college had voorgesteld extra mensen aan te nemen, omdat zij door knelpunten in de huidige formatie haar bestaande en wettelijke taken niet kan uitvoeren.

Van 25 naar 13 extra fte's
Uit de Zomernota 2019 blijkt dat eigenlijk 25 extra fte nodig is om aan die taken te kunnen voldoen, maar omdat het college al veel moeite had om de begroting sluitend te krijgen en inkomsten uit de algemene uitkering tegenvielen had het de doelstelling al aangepast en zouden nog maar 13 nieuwe ambtenaren worden aangenomen. Frappant is dat de extra ambtenaren worden aangenomen om de kosten te drukken. Nu leiden de ‘knelpunten’ namelijk tot onnodige extra kosten aan de ‘achterkant’. Investeringen aan de ‘voorkant’ zouden die extra kosten door het niet (goed) uitvoeren van de taken voorkomen.

Totale kosten: 741.000 euro
Formatieve knelpunten zijn er bij de uitvoering van alle taken in de ‘going-, growing en ambities’, maar het college stelde voor om enkel invulling te geven aan knelpunten in de uitvoerende (going-concern) taken. Het gaat daarbij puur om uitvoering van wettelijke taken en de basis van de bedrijfsvoering die nu gevaar loopt. De totale kosten voor 2020 zouden neerkomen op 741.000 euro. Het college schreef ook dat het van groot belang is dat de ambtelijke organisatie zich de komende jaren goed doorontwikkelt tot een professionele, zakelijke en efficiënt apparaat. ‘Het gaat dan om extra scholing, tijdelijke ondersteuning bij onder andere innovatie van bedrijfsvoeringsonderdelen en resultaatsturing.’ Daarvoor was een tijdelijk budget opgenomen van 1,5 miljoen euro voor drie jaar.

Lees meer

'Eén gemeente Land van Cuijk is niet de oplossing'

Ingezonden: De Maasdriehoek do 12 sep 2019, 19:00

Fuseren naar één gemeente Land van Cuijk zou kosten besparen? En de kwaliteit van dienstverlening vergroten? En het contact met inwoners blijft minstens zo goed via een 'kernendemocratie'?

U leest de laatste tijd alleen positieve geluiden, maar wij vinden dat onze inwoners ook het recht hebben om de tegenargumenten goed te kennen en te begrijpen. Die zijn er namelijk wel degelijk en naar onze mening zijn deze ook nog eens zwaarwegend én leiden ze daarmee tot een andere conclusie. Namelijk dat fuseren naar één gemeente Land van Cuijk NIET de oplossing is!

Minder zeggenschap
Eén gemeente Land van Cuijk zou dan in totaal 90.000 inwoners hebben! Onze inwoners zullen daarom slechts enkele zetels van de ongeveer 37 zetels vertegenwoordigen. Nu bekommeren zich nog 15 raadsleden heel gericht om de lokale behoeften van onze inwoners. Je kunt dus stellen dat we nagenoeg niets in te brengen zullen hebben als het er écht om zou gaan.

Ieder dorp heeft nu raadsleden in onze gemeenteraad. In één gemeente Land van Cuijk zal dat heel moeilijk, zo niet onmogelijk worden. Het bestuur komt dus veel verder van de inwoners af te staan. Als alternatief wordt 'kernendemocratie' aangedragen. Een verzonnen term die nog nergens aantoonbaar heeft gewerkt. Hier geloven wij dus ook niet in!

Voorzieningen en leefbaarheid
We hebben wel degelijk iets te verliezen! Onze gemeente heeft één van de hoogste kwaliteitsniveaus van lokale voorzieningen en ondersteuning van het verenigingsleven van de regio. Dat komt omdat wij lokaal over de verdeling van gelden beschikken en de gemeenteraad dicht bij de inwoners staat.
• De meeste gemeenten in Land van Cuijk laten gemeenschapsaccommodaties hun eigen broek ophouden. Mill en Sint Hubert niet. Hier draagt de gemeente in ruime mate bij. Verenigingen kunnen daardoor bijvoorbeeld contributies aantrekkelijker houden, omdat de zaalhuur laag is.
• Bij ons is er een jaarlijkse privatiseringsbijdrage voor verschillende buitensportverenigingen. In naburige gemeenten heeft men de verenigingen eenmalig een bedrag toegekend en daarna moesten ze het financieel zelf zien te redden.
• Er is in elk dorp een lagere school, omdat we dat belangrijk vinden en er zelf nauw bij betrokken zijn.
• Initiatieven vanuit de inwoners worden middels het Leefbaarheidsbudget ondersteund. Op initiatief van de VKP is dit budget meerdere malen aangevuld.

Je kan je afvragen of straks een gemeenteraad die daar 'minder gevoel bij heeft' het net zo belangrijk vindt om in ieder dorp een school, gemeenschapshuis, een sporthal, sportvelden et cetera in tact te laten en lokale verenigingen en initiatieven voldoende financieel te ondersteunen. Al zouden we naar het gemiddelde van de huidige gemeenten in het Land van Cuijk gaan, dan gaan we er nog steeds flink op achteruit.

Er is geen enkele noodzaak
Laat u niks wijsmaken! Door solide financieel beleid in de afgelopen jaren staan we er op dit moment als gemeente financieel goed voor. Er is dus geen enkele financiële noodzaak voor herindeling. Weliswaar zijn er taken die vanuit de landelijke overheid nu bij de gemeente vallen, waardoor we op sommige vlakken niet aan samenwerking met andere gemeenten ontkomen, maar zoals hierboven is aangegeven ontstaat er daarmee nog steeds geen directe noodzaak tot fuseren (en al helemaal niet naar zo´n véél te grote gemeente). Een fusie (zo blijkt uit onderzoek van het COELO) leidt ook niet tot lagere, maar juist tot hogere kosten! Er zijn alternatieven!

Anne Derks
Fractievoorzitter VierKernenPartij Mill (VKP)

Ontvang ook onze nieuwsbrief