Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 Advertentie 191022

 

11 redenen waarom wij de LPG-Grave geen herindeling naar één Land van Cuijk willen:

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter
2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner
3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening
4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk
5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen
6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (jeugdzorg, WOZ, veiligheid, omgevingsdienst enz.)
7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken
8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave
9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk
10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig
11. Herindeling verzwakt de lokale democratie

 

   

 

Ombudsman: gemeente op afstand door decentralisatie

De decentralisatie van de sociale werkvoorziening heeft geleid tot het tegenovergestelde van wat beoogd werd: de taak is verschoven naar onduidelijke uitvoeringsorganisaties, met als gevolg dat de doelgroep door de bomen het bos niet meer ziet. ‘De overheid is voor burgers uit het zicht geraakt,’ aldus de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

De ombudsman stelt dit in een nieuw rapport over het klachtrecht bij gemeenten, specifiek voor mensen met een arbeidsbeperking. Een meldpunt leverde in de eerste helft van het jaar zo’n vijftig verhalen op. Dat bevestigde de signalen die aanleiding voor het meldpunt waren: ‘Veel mensen met een beschutte werkplek voelen zich niet gehoord op deze plek.’

Klagen moet kunnen

Het meldpunt is inmiddels gesloten, maar bij de ombudsman klagen kan altijd. Dat zou bij de gemeente ook moeten kunnen, maakt hij duidelijk in onder meer deze video op YouTube.

Lees meer

 

ONGEZOUTEN KRITIEK OSS OP HERINDELINGSPLANNEN

Een fusie tussen Uden en Landerd is onlogisch, onverstandig en oncollegiaal. Die ongezouten boodschap geeft het college van Oss aan de colleges en raden van beide gemeenten. Het steekt het Osse gemeentebestuur dat Oss nooit serieus is betrokken bij de herindelingsplannen van ‘grote buurgemeente’ Landerd en ‘regionale collega-gemeente’ Uden. Oss is slechts ‘pro forma’ betrokken geweest.

Grote opgaven

Uden en Landerd willen per 1 januari 2022 samen de nieuwe gemeente Maashorst gaan vormen. Oss vindt dat niet de juiste oplossing voor de grote opgaven waar gemeenten en de regio Noordoost-Brabant voor staan, aldus B en W in hun concept-reactie op het herindelingsvoorstel. De komende jaren staan lokale overheden voor ‘grote grensoverschrijdende opgaven’ aan de lat. Oss noemt daarbij jeugdzorg, veiligheid, energie en klimaat. ‘De regio heeft behoefte aan stevige trekkers, die oog hebben voor alle gemeenten en kernen. Als één van de stevige trekkers geeft Oss deze functie in de regio Noordoost Brabant al jaren vorm en we willen dit versterken.’ De voorgenomen fusie zet een streep door dat plan. Oss is niet op overnamepad, tekenen B en W daarbij aan.

Interne blik

Het is onwenselijk dat beide gemeenten nu samen willen gaan, vindt Oss. Een fusiegemeente heeft de eerste jaren een intern gerichte blik. ‘Het is daarnaast niet uitgesloten dat na de fusie tussen Landerd en Uden het herindelingsproces in de regio verder gaat.’ Het zou bovendien logischer zijn als Schaijk en Reek, die nu tot Landerd behoren, bij Oss worden gevoegd. Niet alleen vanwege de ‘dagelijkse oriëntatie’ van inwoners van Schaijk en Reek, maar ook om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners van beide kernen. ‘Er zijn de laatste maanden maar liefst 1.450 handtekeningen opgehaald tegen de fusie met Uden. Schaijk telt 7.000 inwoners. Veel Schaijkenaren spreken van ‘een krachtig signaal’ dat je niet zomaar mag negeren’, schrijven B en W van Oss.

Claim

De naam voor de fusiegemeente is Oss een doorn in het oog. ‘De keuze voor en de claim van de naam Maashorst voor de nieuwe gemeente gaat voorbij aan het feit dat er vier Maashorstgemeenten zijn. Het kan niet zo zijn dat twee gemeenten gaan lopen met de investeringen van vier gemeenten en de provincie en Staatsbosbeheer. Dit vinden wij niet collegiaal.’

 

RIJK TREKT BEURS VOOR VEILIGE WEGEN

Minister van Nieuwenhuizen wil snel een half miljard euro investeren in verkeersveiligheid op provinciale en gemeentelijke wegen. Ze verwacht dan wel dat de andere wegbeheerders met eenzelfde bedrag over de brug komen.

Plan

Vorig jaar maakte het kabinet met provincies, gemeenten en vervoersregio’s al een Strategisch Plan Verkeersveiligheid om het aantal verkeersdoden terug te brengen. Na een jarenlange daling bleek die in 2018 weer te stijgen. De meeste verkeersslachtoffers vallen op gemeentelijke en provinciale wegen.

Investeren

Als onderdeel van het strategisch plan brengen wegbeheerders de gevaarlijke wegen, kruispunten en fietspaden in kaart. Als de andere overheden bijspringen, hoopt de minister in totaal 1 miljard euro beschikbaar te hebben om de komende tien jaar te investeren in het aanpakken van die gevaarlijke plekken. Gemeenten en provincies kunnen aanvragen doen voor co-financiering van de maatregelen.

VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) toont zich tevreden met de extra middelen. De gemeentekoepel stelt wel dat er voor gemeenten meer duidelijkheid is als toegewezen projecten standaard de helft door het rijk gefinancierd krijgen. Met een bovengrens van 50% blijft het voor gemeenten onzeker hoeveel ze zelf moeten bijdragen.

 

‘OVERHEID FACILITEERT VERDIENMODEL ONDERWERELD’

De politiek en de media moeten nog eens goed nadenken over het ‘vigerend excessief repressieve overheidsbeleid’ ten aanzien van de achterdeur van de coffeeshop. Dat is namelijk in zijn effecten zelf ‘onmiskenbaar criminogeen’ gebleken. Daartoe roept het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) op in hun onlangs uitgebrachte Cannabis Manifest.

Trend tot verscherpte repressie
De nieuwe trend tot verscherpte repressie, getriggerd door de moord op advocaat Derk Wiersum is de directe aanleiding voor het manifest, schrijft VOC-voorzitter Derrick Bergman. ‘Deze trend staat haaks op de snelle ontwikkeling van overheidsbeleid gericht op regulering en legalisering van cannabis in menig buitenland, te beginnen in de VS, grondlegger van de War on Drugs. Daar is inmiddels doorgedrongen dat repressie en prohibitie alleen maar het verdienmodel van de onderwereld dienen.’

Uitspraken Rutte
Het manifest staat vol met feiten, feitjes en meningen van deskundigen. Volgens de stichting is alle informatie afkomstig uit openbare bronnen en voorzien van bronvermelding. Het manifest roept op tot bezinning en dat is volgens de maker hoognodig, gezien de uitspraken van premier Rutte na de moord op Wiersum, waarin hij rept over 15-, 16- en 17-jarigen die naar de coffeeshop gaan. Coffeeshops zijn echter alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder en die regel (Jeugd-criterium) wordt streng gehandhaafd, wijzen de manifestmakers de premier terecht. Na een overtreding kan een coffeeshop voor minimaal drie maanden worden gesloten.

Lees meer

 

GEBRUIK GEZICHTSSCANNERS BIJ BESTRIJDING IDENTITEITSFRAUDE

De gezichtsscanner rukt op bij de Nederlandse gemeentebalies. Onder meer Amstelveen, Zaanstad, Culemborg, Tiel, Zaltbommel en Twenterand zetten gezichtsvergelijkingssoftware in als onderdeel van de procedure voor het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs. Hoe zit het met de privacy van de inwoners?

Lelystad is de nieuwste gemeente in dit rijtje. Met de scanners bij de balies van Burgerzaken controleert de gemeente sinds kort reisdocumenten, ID-kaarten en rijbewijzen op echtheid. Zo wil Lelystad het misbruik van persoonsgegevens sneller opsporen en identiteitsfraude voorkomen. Met behulp van een documentscanner wordt eerst gecheckt of het huidige identiteitsbewijs geen vervalsing is. Vervolgens controleert de gezichtsscanner of degene voor de balie dezelfde is als de persoon op de pasfoto op het identiteitsbewijs.


Enorme impact
'We beschouwen de gezichtsscanners als een extra vorm van dienstverlening voor onze inwoners,' zegt Elaine Bezemer van de gemeente Lelystad. 'Identiteitsfraude heeft een enorme impact op mensen en het is moeilijk terug te draaien. Fraudeurs gebruiken een identiteitsbewijs bijvoorbeeld om uitkeringen aan te vragen. Het is dus ook in ons eigen voordeel als we dat kunnen voorkomen.' De scanners staan er nog maar kort, maar het is nog niet voorgekomen dat mensen een gezichtsscan weigeren. Bezemer: 'Het is onderdeel van de procedure, net als de vingerscan. We hebben ook nog niet meegemaakt dat inwoners dáár bezwaar tegen maken.'

Lees meer

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief