Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Meer regie gemeenten bij aanpak laaggeletterdheid

Op 18 maart is de Kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ verschenen. Er is in deze periode € 425 miljoen beschikbaar. Er komt een sterkere gemeentelijke regierol.

Via de 35 centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s worden zij financieel in staat gesteld om een hoger bereik en meer resultaten, met name onder mensen met Nederlands als eerste taal/NT1-ers, te realiseren.

Laaggeletterdheid bestrijden als interbestuurlijke opgave

In het Interbestuurlijk Programma van februari 2018 is laaggeletterdheid als een gezamenlijke opgave van de overheden gekenmerkt. Het betreft ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder (van wie 65% NT1-ers). Ze lopen in hun leven en als zij werken tegen grenzen aan, hebben vaker schulden, moeite met gezondheidsinformatie, overheidscommunicatie en alledaagse digitale toepassingen.

Lees meer

BURGER MOET KUNNEN VERTROUWEN OP UITSPRAKEN AMBTENAAR

Als een ambtenaar een burger adviseert dat er geen bouwvergunning nodig is voor een dakopbouw, dan moet die erop kunnen vertrouwen dat de gemeente later geen dwangsom zal opleggen. Dat staat in een advies van de staatsraad advocaat-generaal Peter Wattel aan de Raad van State.

Dakopbouw

Het advies werd door de Raad van State gevraagd in de zaak van een bewoner van Amsterdam-Zuid die door de gemeente gesommeerd werd om een 28 jaar oude dakopbouwvan de woning te verwijderen op straffe van een dwangsom. De vorige eigenaar van de woning, die de dakopbouw zonder bouwvergunning heeft aangelegd, stelt dat hij meerdere malen van de betrokken ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht te horen heeft gekregen dat er geen probleem was met het bouwen zonder vergunning. Volgens Wattel kon de huidige bewoner er daarom op vertrouwen dat de gemeente haar geen dwangsom zou opleggen.

Toezegging

Uitlatingen die als een toezegging opgevat kunnen worden, kunnen het vertrouwen wekken dat een gemeente geen sanctie zal opleggen, ondanks de overtreding van de vergunningsplicht, stelt Wattel. Voor de rechter is het niet alleen van belang of het daadwerkelijk om een toezegging gaat, maar ook of die werd gedaan door een overheidsfunctionaris van wie kan worden aangenomen dat hij voor de gemeente spreekt.

Niet bindend

Het advies is overigens niet bindend voor de uitspraak van de Raad van State over de zaak, die op een latere datum pas volgt. Eerst hebben de beide partijen nog de gelegenheid om te reageren op het advies.

GROEIENDE REGIO ZOEKT OPLOSSING VERKEERSINFARCT

Het autoverkeer in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag loopt steeds vaker vast. Ook het openbaar vervoer puilt er uit. Innovatieve oplossingen moeten de reiziger ontzetten. 

Duur

Vergezichten kunnen inspirerend zijn, maar de praktische uitvoering van mooie toekomstplannen is weerbarstig.  Terwijl jaarlijks tientallen congressen en symposia worden gehouden over de toekomst van ons vervoer, staan we nog steeds in de file op de weg ernaartoe, of kost de reis met het openbaar vervoer drie keer overstappen en een stukje lopen. Van provincies, gemeenten en regio’s mag de daadwerkelijke  invulling wel een beetje opschieten. Sinds het economisch voorspoedig gaat kleuren de wegenkaartjes op het file-overzicht knalrood, en neemt het aantal reizigers in het openbaar vervoer flink toe. Veel harder dan overheden via maatregelen kunnen ondervangen. Dat is ook moeilijk: het uitbreiden van de capaciteit van een weg duurt lang, en de aanleg van een nieuwe railverbinding nóg langer. Bovendien is het duur en is de rijksoverheid huiverig voor al te grote investeringen in regionale  verbindingen.

Lees meer

VRIJWILLIGE BRANDWEER VOORLOPIG GEEN AMBTENAAR

De invoering van de Wet normalisering rechtspositie (Wnra) maakt het er voor de veiligheidsregio’s niet eenvoudiger op. Voor een deel van het personeel gaat het private arbeidsrecht gelden, anderen blijven ambtenaar met een aanstelling.

Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Arbeidscontract

De enige medewerkers van Veiligheidsregio’s van wie de ambtelijke aanstelling wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst, betreft het ambulancepersoneel. Zijn vallen vanaf 1 januari 2020, als de Wnra naar verwachting wordt ingevoerd, onder het private arbeidsrecht. Precies volgens het boekje van de Wnra: met behoud van arbeidsvoorwaarden vervallen publiekrechtelijke aanstellingen en worden deze vervangen door privaatrechtelijke arbeidscontracten.

Tijdelijk

Maar Veiligheidsregio’s worden daarmee wel hybride: iedereen die niet tot het ambulancepersoneel behoort, behoudt de aanstelling. Dat is het brandweerpersoneel, personeel ten dienste van de crisisbeheersing en overig personeel – waarbij kan worden gedacht aan ondersteunende krachten en staffunctionarissen. Wel erkent Ollongren, verantwoordelijk voor de invoering van de Wnra, dat hun aanstelling tijdelijk is, op termijn zullen zij ook overgaan naar de private sector. Juist omdat het tijdelijk is, vindt de regering deze uitzonderingspositie aanvaardbaar.

Lees meer

CIJFERS EXTERNE INHUUR GEMEENTEN IN KAART

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt gemeenten voortaan hoeveel extern personeel zij inhuren. Dat moet de lokale overheden dwingen hun cijfers op orde te brengen. 

CBS in opdracht van Binnenlandse Zaken

Gemeenten zijn verplicht om in hun begroting te rapporteren wat de kosten van overhead en externe inhuur zijn als percentage van de totale loonsom. Uit eerder onderzoek van Open State Foundation (OSF) blijkt dat een op de drie gemeenten die verplichte cijfers over de inhuur van externen niet of niet volledig in de begroting heeft staan. 

In de praktijk ontbreken cijfers, kloppen veel getallen niet of zijn de cijfers niet actueel. Zo had een kwart van de gemeenten helemaal geen gegevens gepubliceerd over hun inhuur van extern personeel. Ook gemeenten die wel cijfers rapporteerden, gingen de mist in. Bij narekenen van de cijfers, bleken ze soms niet te kunnen kloppen. 

Deels wordt het probleem om de cijfers te achterhalen en met elkaar te vergelijken veroorzaakt door het feit dat elke gemeente zelf kan bepalen hoe ze hun rapportage inrichten. De Open State Foundation riep de minister van Binnenlandse Zaken ervoor te zorgen de data beter toegankelijk te maken en ze voortaan centraal te verzamelen en te ontsluiten. Binnenlandse Zaken heeft nu besloten dat het CBS deze zogeheten beleidsindicatoren structureel gaat opvragen en publiceren. 

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief