Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

Met een inspraakavond doe je het nog niet ‘samen’

‘Samen leven’, ‘Samen aan de slag’, ‘Samen aan zet’: als je de titels van collegeprogramma’s mag geloven, doen we het bijna overal samen. Zeker in ruimtelijke projecten. Maar hoe? ‘Niet met de geijkte inspraakavond,’ zegt Pepijn Verpaalen van stedenbouwkundig bureau Urbanos.

Urbanos won onlangs een prijsvraag uitgeschreven door gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Het bureau viel op door onder meer de aanpak van bewonersparticipatie, een thema waarmee gemeenten in het kader van de Omgevingswet aan de slag moeten de komende jaren. ‘De manier waarop lokale overheden dit nu aanpakken,’ zegt Verpaalen, ‘dat gaat hem niet worden. Get to know the unknown. Dat betekent inspelen op nieuwe initiatieven en op energie die loskomt.’

Tijdelijk plein

Juist, maar hoe vat je die koe bij de horens? Een voorbeeld. De gemeente Den Haag had het idee om ergens in de stad een plein aan te leggen. Hadden de bewoners niet zo’n zin in, 70 procent was tegen. ‘Dat zie je bij de meeste voorstellen,’ zegt Verpaalen. ‘De menselijke reflex is doorgaans tegen verandering van de openbare ruimte. Daar kunnen ook best goede redenen voor zijn. Samen met de gemeente zijn we het experiment aangegaan om bewoners het verschil te laten ervaren. We hebben daar toen een tijdelijk plein aangelegd.’

Lees meer

Burgers betrekken: de ontwikkelingen voor 2019

Regeren vanuit een ivoren toren kan allang niet meer. Op de valreep van 2018 blikken we vooruit op 2019 als het gaat om burgerparticipatie. Met vier ontwikkelingen die volgend jaar van invloed kunnen zijn.

De ‘participatiesamenleving’ is al jaren niet meer weg te denken. Burgers zijn of worden betrokken bij gemeentelijk beleid. Gemeenten, op hun beurt, spelen in op de ideeën van bewoners. Door initiatieven te omarmen, stimuleren en faciliteren. Het vindt plaats in verschillende gradaties en uiteenlopende vormen. Van een traditionele vorm als mantelzorg of vrijwilligerswerk, tot een energiecoöperatie of het opzetten en beheren van een buurthuis.

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om de balans op te maken. Daar doen wij aan mee: en wel op het gebied van burger- en bewonersparticipatie. Gemeente.nu verzamelde verschillende ontwikkelingen die volgend jaar vast hun rol opeisen.

Lees meer

‘GEEN INHAALSLAG SALARIS GEMEENTEAMBTENAREN’

De inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is ‘pas houden’ met de omgeving. Een inhaalslag, zoals andere overheidssectoren maakten, zit er niet in.

Dat meldt de voorzitter van het College voor Arbeidszaken van de VNG, Roel Cazemier in een ledenbrief aan de gemeenten. De VNG wil een ‘passende salarisontwikkeling’ afspreken. In de afweginLees meergen worden zowel de krapper wordende arbeidsmarkt als de salarisontwikkeling bij zowel markt en overheid meegenomen. Percentages worden in de brief niet genoemd. De grootste ambtenarenvakbond FNV doet dat wel: die zet in op een structurele loonsverhoging van 5 procent in 2019.

Redelijke loonafspraken

De VNG wijst erop dat de koepelorganisatie en de bonden de afgelopen jaren, ook in de crisis, ‘redelijke loonafspraken’ hebben gemaakt. ‘Terwijl dat in meerdere sectoren vaak niet lukte’, aldus Cazemier in de brief. ‘We moeten er dus voor zorgen dat we ‘pas houden’ met onze omgeving, maar hoeven niet als andere overheids- en marktsectoren een ‘inhaalslag’ te maken.’

 

KABINET NEEMT 5 MAATREGELEN OM BURGER MEER TE ZEGGEN TE GEVEN OVER LEEFOMGEVING

Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge.

Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij een ‘challenge’ de uitvoering van de collectieve voorzieningen met bijbehorend budget overnemen om leefbaarheid te vergroten. Het kabinet stelt nu maatregelen voor om het Right to Challenge te bevorderen, van concreet maatwerkadvies tot regionale bijeenkomsten met best practices en een digitaal leerplatform. Doel is om het aantal gemeenten dat werkt met Right to Challenge tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen te verdubbelen. Hiervoor zijn in de eerste plaats inwoners en gemeenten aan zet. Het kabinet ondersteunt hen actief bij die verantwoordelijkheid. Dit staat ook in het regeerakkoord.

Lees meer

Volop twijfel over fusie van drie gemeenten

Dat de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis per 1 januari 2022 één grote gemeente vormen, is nog lang geen zekerheidje.
 

 

Bij een aantal politieke partijen in Boxmeer is grote twijfel over de fusie van de drie gemeenten. Ook al stemmen ze, op de SP na, wel in met een plan van aanpak dat tot de fusie moet leiden.

Politiek is een raar spel. De SP is op zich niet tegen een fusie, maar zegt er 'nee' tegen omdat de partij vindt dat de inwoners van Boxmeer zich er eerst in een referendum over uit moeten spreken. Geven die hun jawoord, dan is er wat de SP betreft geen probleem. Alleen, dat referendum komt er niet. De andere partijen zien daar niets in.

Twijfel is er bij het CDA en VDB/LO. Het CDA heeft altijd gezegd voor een fusie van vijf gemeenten te zijn, maar nu Mill en Grave zijn afgehaakt, zijn ze bij die partij niet zo zeker meer van het opgaan in één gemeente. Toch zegt het CDA ja tegen het plan dat leidt naar een fusie in 2022.

Rijdende trein

VDB/LO doet dat ook, maar voegt eraan toe dat de partij onderweg naar 2022 zo 'uit de rijdende trein kan springen'.

In Sint Anthonis haalt het plan van aanpak voor de fusie in 2022 in de gemeenteraad de eindstreep. Van oppositiepartij CDA was er overigens veel weerstand tegen het vervroegen van de uitvoering van de fusie van 2023 naar 2022.

Investeren

Met een jaar extra, zou er meer kans op een fusie van alle vijf de gemeenten zijn. En Sint Anthonis zou meer tijd hebben om het extra geld dat de gemeente heeft in de eigen kernen te investeren.

Het CDA stemde daarom tegen. Fractieleider Arno Rombouts: ,,Dit laat onverlet dat wij voorstander zijn en blijven van een herindeling.'' Hij beloofde dat het CDA het fusieproces waartoe besloten wordt wel zal steunen.

De VVD in Sint Anthonis was altijd al voorstander van een snelle fusie. Jeroen van Acquoij van die partij verwoordde het al eerder: ,,De trein van herindeling is gestart en die is op weg naar een volgend station. Er is geen weg terug, zelfstandig blijven is echt een gepasseerd station.''

Volgens Joost van der Cruijsen (SAN) is er alle reden om het plan van aanpak dat door de colleges van Sint Anthonis, Cuijk en Boxmeer wordt voorgesteld, te aanvaarden. SAN is er ook van overtuigd dat Sint Anthonis tijd genoeg heeft om het financiële arrangement uit te voeren in de versnelde fusie-aanpak.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief